Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:5

2021-06-23
U2021/00618
U2021/03055 (delvis)
U2021/03137
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Stockholms universitet
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141, prop. 2020/21:99 utg.omr. 16, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Stockholms universitet.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilt åtagande

Universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina får hos Stockholms universitet ansöka om bidrag för särskilt pedagogiskt stöd, inklusive teckenspråkstolkning, för studenter med funktionshinder i studiesituationen för de kostnader som överstiger 0,3 procent av anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. I mån av behov ska universitetet fördela de nationella medel som anvisas för detta ändamål under utgiftsområde 16, anslag 2:65 Särskilda medel för universitet och högskolor, ap. 11, genom utbetalning till berört lärosäte. Universitetet ska besluta om hur arbetet ska organiseras.

Av årsredovisningen ska framgå vilka åtgärder som har vidtagits vid universitet och högskolor för att förbättra situationen för studenterna i fråga och kostnaderna för de pedagogiska stödåtgärderna. Vidare ska framgå det kända antalet studenter med funktionshinder i studiesituationen med fördelning per funktionshinder och kön. Sammanställningen ska redovisas på nationell nivå.

Tolk- och översättarutbildning

Stockholms universitet ska erbjuda tolk- och översättarutbildning och konferenstolkutbildning vid behov.

I årsredovisningen ska universitetet redovisa antalet deltagare i dessa utbildningar.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 48 procent kvinnor.

3

Uppdrag

1. Stockholms universitet ska varje läsår erbjuda utbildning i ämnena finska, lettiska, litauiska, portugisiska, strålningsbiologi och svenskt teckenspråk. Universitetet har rätt att avräkna helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningsområde Övrigt för dessa ämnen. 

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer inom respektive utbildning.

2. Stockholms universitet ska svara för produktion, utprovning, analys och utveckling av ett behörighetsgivande test i svenska för universitets- och högskolestudier (TISUS).

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå antalet deltagare i testet.

3. Stockholms universitet ska medverka till att tillgodose behovet av pedagoger med inriktning mot undervisning av elever med synskada respektive elever med hörselskada.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå hur universitetet arbetat med detta uppdrag.

4. Universitetet ska, mot bakgrund av Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (SÖ 2000:2) och Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk (SÖ 2000:3), som Sverige har ratificerat, bedriva utvecklingsarbete och utbildning på vetenskaplig grund, däribland med sikte på lärarutbildningar.

Arbetet ska främja undervisning i och på minoritetsspråket finska i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och högskolan. I arbetet ska lärosätet ta hänsyn till de särskilda behov och förutsättningar som språket har samt föra en dialog med företrädare för den nationella minoriteten. Lärosätet ska samverka med berörda aktörer, bl.a. övriga lärosäten som har uppdrag när det gäller nationella minoritetsspråk, i Sverige och, när relevant, i andra länder som har erfarenhet av arbete med det aktuella språket. Lärosätet har rätt att avräkna helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningsområde Övrigt för detta ämne.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:9

Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Stockholms universitet1 967 042
ap.1Takbelopp (ram)1 967 042

Villkor för anslag 2:9

ap.1 Takbelopp

Anslagsposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Av anslagsposten avser 23 310 000 kronor medel för en särskild satsning på livslångt lärande. De helårsstudenter som ersätts med dessa medel ger inte lärosätet rätt till någon ytterligare ersättning inom ordinarie takbelopp. Lärsosätet får per helårsstudent avräkna medel motsvarande summan av ersättningen för en helårsstudent och en helårsprestation för relevant utbildningsområde.

10 400 000 kronor tillförs takbeloppet för att anordna sommarkurser under 2021. Satsningen ska redovisas i årsredovisningen för 2021.

2:10

Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Stockholms universitet1 760 259
ap.4Basresurs (ram)1 760 259

Villkor för anslag 2:10

ap.4 Basresurs

Anslagsposten får användas för forskning och utbildning på forskarnivå.

Stockholms universitet bemyndigas med anledning av medlemskap i EIT Digital under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) att under 2019–2022 besluta om en årlig medlemsavgift på högst 400 000 kronor per år (i enlighet med beslut om vårändringsbudget för 2019).

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiskt forskningsområdeBelopp i tkr
Havsmiljöforskning11 008
Klimatforskning20 766

 

I anslaget ingår medel för ett nätverk för Europaforskning i juridik.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Stockholms universitet76 003
ap.8Nationellt resurscentrum i kemi (ram)1 466
ap.9Tolk- och översättarutbildning (ram)22 659
ap.10Särskilda uppgifter rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare (ram)9 063
ap.11Stöd till studenter med funktionshinder inkl. teckentolkning (ram)36 756
ap.12Utveckling av lärarutbildningen för dövas och hörselskadades behov (ram)2 558
ap.28Idébanksmedel (ram)1 017
ap.43Lärarutbildning i minoritetsspråk (ram)2 261
ap.66Korta kurser för yrkesverksamma (ram)223

Villkor för anslag 2:65

ap.8 Nationellt resurscentrum i kemi

Anslagsposten får användas för verksamhet vid Nationellt resurscentrum i kemi under 2021. Linköpings universitet ska svara för en samordning av de verksamheter som bedrivs vid de nationella resurscentrumen i biologi, fysik respektive kemi vid Uppsala universitet, Lunds universitet respektive Stockholms universitet samt vid det egna resurscentrumet i teknik (U2014/01602 m.fl.). Stockholms universitet ska samarbeta med Linköpings universitet i samordningen av verksamheterna.

ap.9 Tolk- och översättarutbildning

Anslagsposten får användas för tolk- och översättarutbildning.

Av medlen under anslagsposten avser 9 957 000 kronor den utbyggnad av tolk- och tolklärarutbildningen som inleddes 2018. Stockholms universitet ska redovisa utbyggnaden i årsredovisningen för 2021. 

ap.10 Särskilda uppgifter rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare

Anslagsposten får användas för särskilda uppgifter rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare.

ap.11 Stöd till studenter med funktionshinder inkl. teckentolkning

Anslagsposten får användas för stöd till studenter med funktionshinder inklusive teckentolkning. 

ap.12 Utveckling av lärarutbildningen för dövas och hörselskadades behov

Anslagsposten får användas för utveckling av lärarutbildningen för dövas och hörselskadades behov.

ap.28 Idébanksmedel

Stockholms universitet bemyndigas att under 2021 utbetala ett kapitaltillskott på högst 1 000 000 kronor till holdingbolaget som är knutet till universitetet i enlighet med beslut om budgetpropositionen för 2021.

Kapitaltillskottet ska finansiera kostnader för de s.k. idébankerna. Idébankens verksamhet, kostnader och inriktning ska framgå av bolagens årsredovisning.

Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och 3 kap. artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ett stöd får inte betalas ut om det stödmottagande företaget är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

En myndighet som betalar ut statsstöd ska genomföra den årliga rapporteringen i State Aid Reporting Interactive (SARI) och transparensrapporteringen i State Aid Transparency Award Module (TAM). Inloggning till SARI och TAM tillhandahålls av Tillväxtanalys statsstödsfunktion.

ap.43 Lärarutbildning i minoritetsspråk

Anslagsposten får användas för lärarutbildning i minoritetsspråk. 

ap.66 Korta kurser för yrkesverksamma

Anslagsposten får användas för korta kurser som riktar sig till personer med tidigare arbetslivserfarenhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.40Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.803 %0
ap.903 %0
ap.1003 %0
ap.1103 %0
ap.1203 %0
ap.2803 %0
ap.4303 %0
ap.660Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar851 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Stockholms universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-25313 061
2021-02-25313 061
2021-03-25313 061
2021-04-25313 061
2021-05-25313 061
2021-06-25313 061
2021-07-25320 823
2021-08-25320 823
2021-09-25320 823
2021-10-25320 823
2021-11-25320 823
2021-12-25320 823
Summa3 803 304
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Stockholms universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:9 ap.1Takbelopp
2:10 ap.4Basresurs
2:65 ap.8Nationellt resurscentrum i kemi
2:65 ap.9Tolk- och översättarutbildning
2:65 ap.10Särskilda uppgifter rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare
2:65 ap.11Stöd till studenter med funktionshinder inkl. teckentolkning
2:65 ap.12Utveckling av lärarutbildningen för dövas och hörselskadades behov
2:65 ap.28Idébanksmedel
2:65 ap.43Lärarutbildning i minoritetsspråk
2:65 ap.66Korta kurser för yrkesverksamma
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Lina Lundblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Kulturdepartementet, DISK
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer