Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:30

2021-06-23
U2021/03055 (delvis)
U2021/03163
Stockholms konstnärliga högskola
Box 24045
104 50 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Stockholms konstnärliga högskola
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141, prop. 2020/21:99 utg.omr. 16, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Stockholms konstnärliga högskola.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 40-60 procent kvinnor.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:35

Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Stockholms konstnärliga högskola213 734
ap.1Takbelopp (ram)213 734

Villkor för anslag 2:35

ap.1 Takbelopp

Anslagsposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Av anslagsposten avser 398 000 kronor medel för en särskild satsning på livslångt lärande. De helårsstudenter som ersätts med dessa medel ger inte lärosätet rätt till någon ytterligare ersättning inom ordinarie takbelopp. Lärosätet får per helårsstudent avräkna medel motsvarande summan av ersättningen för en helårsstudent och en helårsprestation för relevant utbildningsområde.

2:36

Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Stockholms konstnärliga högskola55 049
ap.1Basresurs (ram)55 049

Villkor för anslag 2:36

ap.1 Basresurs

Anslagsposten får användas för forskning och utbildning på forskarnivå.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Stockholms konstnärliga högskola7 830
ap.61Lokalkostnader (ram)7 830

Villkor för anslag 2:65

ap.61 Lokalkostnader

Anslagsposten får användas för lokalkostnader.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå
ap.10Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.6103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar40 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Stockholms konstnärliga högskolas räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2522 843
2021-02-2522 843
2021-03-2522 843
2021-04-2522 843
2021-05-2522 843
2021-06-2522 843
2021-07-2523 260
2021-08-2523 260
2021-09-2523 260
2021-10-2523 260
2021-11-2523 260
2021-12-2523 255
Summa276 613
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Stockholms konstnärliga högskolas disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:35 ap.1Takbelopp
2:36 ap.1Basresurs
2:65 ap.61Lokalkostnader

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Regeringen medger att Stockholms konstnärliga högskola utan krav på full kostnadstäckning får ta ut och disponera avgifter och intäkter från

  • försäljning av visnings- och sändningsrättigheter för studentproduktioner inom konstnärlig utbildning,
  • studentproduktioner, och
  • dansundervisning i praktikkurser som genomförs av studenter vid danspedagogutbildningen.
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Lina Lundblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer