Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:14

2021-06-23
U2021/03055 (delvis)
U2021/03146
Mittuniversitetet
851 70 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Mittuniversitetet
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141, prop. 2020/21:99 utg.omr. 16, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Mittuniversitetet.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 46 procent kvinnor.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:27

Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Mittuniversitetet657 767
ap.1Takbelopp (ram)657 767

Villkor för anslag 2:27

ap.1 Takbelopp

Anslagsposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Av anslagsposten avser 6 375 000 kronor medel för en särskild satsning på livslångt lärande. De helårsstudenter som ersätts med dessa medel ger inte lärosätet rätt till någon ytterligare ersättning inom ordinarie takbelopp. Lärosätet får per helårsstudent avräkna medel motsvarande summan av ersättningen för en helårsstudent och en helårsprestation för relevant utbildningsområde.

16 033 000 kronor tillförs takbeloppet för att anordna sommarkurser under 2021. Satsningen ska redovisas i årsredovisningen för 2021.

2:28

Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Mittuniversitetet284 344
ap.4Basresurs (ram)284 344

Villkor för anslag 2:28

ap.4 Basresurs

Anslagsposten får användas för forskning och utbildning på forskarnivå.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Mittuniversitetet1 850
ap.41Idébanksmedel (ram)254
ap.56Korta kurser för yrkesverksamma (ram)1 596

Villkor för anslag 2:65

ap.41 Idébanksmedel

Mittuniversitetet bemyndigas att under 2021 utbetala ett kapitaltillskott på högst 250 000 kronor till holdingbolaget som är knutet till universitetet i enlighet med beslut om budgetpropositionen för 2021.

Kapitaltillskottet ska finansiera kostnader för de s.k. idébankerna. Idébankens verksamhet, kostnader och inriktning ska framgå av bolagens årsredovisning.

Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och 3 kap. artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ett stöd får inte betalas ut om det stödmottagande företaget är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

En myndighet som betalar ut statsstöd ska genomföra den årliga rapporteringen i State Aid Reporting Interactive (SARI) och transparensrapporteringen i State Aid Transparency Award Module (TAM). Inloggning till SARI och TAM tillhandhålls av Tillväxtanalys statsstödsfunktion.

ap.56 Korta kurser för yrkesverksamma

Anslagsposten får användas för korta kurser som riktar sig till personer med tidigare arbetslivserfarenhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.40Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.4103 %0
ap.560Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar146 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Mittuniversitetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2575 640
2021-02-2575 640
2021-03-2575 640
2021-04-2575 640
2021-05-2575 640
2021-06-2575 640
2021-07-2581 687
2021-08-2581 687
2021-09-2581 687
2021-10-2581 687
2021-11-2581 687
2021-12-2581 686
Summa943 961
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Mittuniversitetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:27 ap.1Takbelopp
2:28 ap.4Basresurs
2:65 ap.41Idébanksmedel
2:65 ap.56Korta kurser för yrkesverksamma

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Mittuniversitetet får ta ut och disponera avgifter för verksamhet inom Nationellt vintersportcentrum.

På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Lina Lundblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer