Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:15

2021-06-23
U2021/03055 (delvis)
U2021/03147
Malmö universitet
205 06 Malmö
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Malmö universitet
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141, prop. 2020/21:99 utg.omr. 16, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Malmö universitet.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden


Malmö universitet ska i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå omfattningen av denna verksamhet samt inriktning och total kostnad.

I årsredovisningen ska universitetet redovisa totalt antal helårsstudenter på tandläkarutbildningen.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 55 procent kvinnor.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:29

Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Malmö universitet1 065 801
ap.1Takbelopp (ram)1 065 801

Villkor för anslag 2:29

ap.1 Takbelopp

Anslagsposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Av anslagsposten avser 10 559 000 kronor medel för en särskild satsning på livslångt lärande. De helårsstudenter som ersätts med dessa medel ger inte lärosätet rätt till någon ytterligare ersättning inom ordinarie takbelopp. Lärosätet får per helårsstudent avräkna medel motsvarande summan av ersättningen för en helårsstudent och en helårsprestation för relevant utbildningsområde.

2:30

Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Malmö universitet277 191
ap.3Basresurs (ram)277 191

Villkor för anslag 2:30

ap.3 Basresurs

Anslagsposten får användas för forskning och utbildning på forskarnivå.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Malmö universitet79 612
ap.26Tandvårdscentral (ram)79 612

Villkor för anslag 2:65

ap.26 Tandvårdscentral

Anslagsposten får användas för att bedriva en tandvårdscentral.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:29 Malmö universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:30 Malmö universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.30Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.2603 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar337 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Malmö universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-25116 957
2021-02-25116 957
2021-03-25116 957
2021-04-25116 957
2021-05-25116 957
2021-06-25116 957
2021-07-25120 144
2021-08-25120 144
2021-09-25120 144
2021-10-25120 144
2021-11-25120 144
2021-12-25120 142
Summa1 422 604
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Malmö universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:29 ap.1Takbelopp
2:30 ap.3Basresurs
2:65 ap.26Tandvårdscentral

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Tandvårdscentral

Malmö universitet får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för den tandvård som bedrivs för utbildning, forskning och kompetensutveckling i anslutning till tandläkarutbildningen samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Lina Lundblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer