Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:3

2021-06-23
U2021/03055 (delvis)
U2021/03135
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Lunds universitet
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141, prop. 2020/21:99 utg.omr. 16, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Lunds universitet.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 49 procent kvinnor.

3

Uppdrag

1. Lunds universitet ska varje läsår erbjuda utbildning i jiddisch. Universitetet har rätt att avräkna helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningsområde Övrigt för detta ämne.

Återrapportering 
Av årsredovisningen ska framgå antalet erbjudna platser, antalet sökande samt antalet helårsstudenter och helårsprestationer.

2. Universitetet ska, mot bakgrund av Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (SÖ 2000:2) och Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk (SÖ 2000:3), som Sverige har ratificerat, bedriva utvecklingsarbete och utbildning på vetenskaplig grund, däribland med sikte på lärarutbildningar.

Arbetet ska främja undervisning i och på minoritetsspråket jiddisch i förskolan, grundskolan, gymnasieskolan och högskolan. I arbetet ska lärosätet ta hänsyn till de särskilda behov och förutsättningar som språket har samt föra en dialog med företrädare för den nationella minoriteten. Lärosätet ska samverka med berörda aktörer, bl.a. övriga lärosäten som har uppdrag när det gäller nationella minoritetsspråk, i Sverige och, när relevant, i andra länder som har erfarenhet av arbete med det aktuella språket. Lärosätet har rätt att avräkna helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildningsområde Övrigt för detta ämne.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:5

Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet2 347 380
ap.1Takbelopp (ram)2 347 380

Villkor för anslag 2:5

ap.1 Takbelopp

Anslagsposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Av anslagsposten avser 22 513 000 kronor medel för en särskild satsning på livslångt lärande. De helårsstudenter som ersätts med dessa medel ger inte lärosätet rätt till någon ytterligare ersättning inom ordinarie takbelopp. Lärosätet får per helårsstudent avräkna medel motsvarande summan av ersättningen för en helårsstudent och en helårsprestation för relevant utbildningsområde.

8 667 000 kronor tillförs takbeloppet för att anordna sommarkurser under 2021. Satsningen ska redovisas i årsredovisningen för 2021.

2:6

Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet2 406 955
ap.6Basresurs (ram)2 406 955

Villkor för anslag 2:6

ap.6 Basresurs

Anslagsposten får användas för forskning och utbildning på forskarnivå.

Av anslaget är 3 383 000 kronor beräknat för en förstärkning av konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå.

Lunds universitet bemyndigas med anledning av medlemskapet i kunskaps- och innovationsplattformen inom råvaror under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Raw Materials) att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 1 200 000 kronor under
2019–2022 (i enlighet med beslut om vårändringsbudget för 2019). 

Lunds universitet bemyndigas med anledning av medlemskapet i EIT Digital under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) att under 2019–2022 besluta om medlemsavgift på högst 400 000 kronor per år (i enlighet med beslut om vårändringsbudget för 2019).

Lunds universitet bemyndigas med anledning av medlemskapet i kunskaps- och innovationsplattformen inom livsmedel under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Foods) att under 2019–2025 besluta om en årlig medlemsavgift på högst 1 200 000 kronor (i enlighet med beslut om vårändringsbudget för 2019).

Lunds universitet bemyndigas med anledning av medlemskapet i kunskaps- och innovationsplattformen inom klimatområdet under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Climate-KIC) att under 2020–2025 besluta om en årlig medlemsavgift på högst 150 000 kronor (i enlighet med beslut om vårändringsbudget för 2020).

I anslaget ingår medel för ett nätverk för Europaforskning i ekonomi.

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiskt forskningsområdeBelopp i tkr
Diabetes31 773
Effekter på naturresurser27 236
Epidemiologi11 349
Klimatmodeller9 873
Nanovetenskap och nanoteknik30 639
Neurovetenskap31 773
Politiskt viktiga regioner13 617

Stamceller och regenerativ medicin

32 930

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet9 261
ap.4Nationellt resurscentrum i fysik (ram)1 492
ap.6Omhändertagande av arkeologiska fynd (ram)3 250
ap.40Idébanksmedel (ram)1 017
ap.68Korta kurser för yrkesverksamma (ram)2 513
ap.73Lärarutbildning i minoritetsspråk (ram)989

Villkor för anslag 2:65

ap.4 Nationellt resurscentrum i fysik

Anslagsposten får användas för verksamhet i nationellt resurscentrum i fysik under 2021. Linköpings universitet ska svara för en samordning av de verksamheter som bedrivs vid de nationella resurscentrumen i biologi, fysik respektive kemi vid Uppsala universitet, Lunds universitet respektive Stockholms universitet samt vid det egna resurscentrumet i teknik (U2014/01602 m.fl.). Lunds universitet ska samarbeta med Linköpings universitet i samordningen av verksamheterna.

ap.6 Omhändertagande av arkeologiska fynd

Anslagsposten får användas för omhändertagande av arkeologiska fynd.

ap.40 Idébanksmedel

Lunds universitet bemyndigas att under 2021 utbetala ett kapitaltillskott på högst 1 000 000 kronor till holdingbolaget som är knutet till universitetet i enlighet med beslut om budgetpropositionen för 2021.

Kapitaltillskottet ska finansiera kostnader för de s.k. idébankerna. Idébankens verksamhet, kostnader och inriktning ska framgå av bolagens årsredovisning.

Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och 3 kap. artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ett stöd får inte betalas ut om det stödmottagande företaget är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

En myndighet som betalar ut statsstöd ska genomföra den årliga rapporteringen i State Aid Reporting Interactive (SARI) och transparensrapporteringen i State Aid Transparency Award Module (TAM). Inloggning till SARI och TAM tillhandahålls av Tillväxtanalys statsstödsfunktion.

ap.68 Korta kurser för yrkesverksamma

Anslagsposten får användas för korta kurser som riktar sig till personer med tidigare arbetslivserfarenhet.

ap.73 Lärarutbildning i minoritetsspråk

Anslagsposten får användas för lärarutbildning i minoritetsspråk.

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet477 921
ap.2Lunds universitet (ram)476 890
ap.13Utvecklingsmedel (ram)1 031

Villkor för anslag 2:66

ap.2 Lunds universitet

Anslagsposten får användas för kostnader när det gäller regionens medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).

Lunds universitet ersätts för högst 1 325 helårsstudenter inom läkarutbildningen vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att regionen ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare. 

Universitetet ska i årsredovisningen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under året när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet också redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

ap.13 Utvecklingsmedel

Anslagsposten får användas för utvecklingsmedel.

Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Lunds universitet har använt medlen för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.60Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.403 %0
ap.603 %0
ap.4003 %0
ap.680Inget0
ap.730Inget0
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.203 %0
ap.1303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
2:65 ap.622:65 ap.68100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2020 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2021 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.62ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar565 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Lunds universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-25431 244
2021-02-25431 244
2021-03-25431 244
2021-04-25431 244
2021-05-25431 244
2021-06-25431 244
2021-07-25442 343
2021-08-25442 343
2021-09-25442 343
2021-10-25442 343
2021-11-25442 343
2021-12-25442 338
Summa5 241 517
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lunds universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:5 ap.1Takbelopp
2:6 ap.6Basresurs
2:65 ap.4Nationellt resurscentrum i fysik
2:65 ap.6Omhändertagande av arkeologiska fynd
2:65 ap.40Idébanksmedel
2:65 ap.68Korta kurser för yrkesverksamma
2:65 ap.73Lärarutbildning i minoritetsspråk
2:66 ap.2Lunds universitet
2:66 ap.13Utvecklingsmedel
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Lina Lundblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer