Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:10

2021-06-23
U2021/03055 (delvis)
U2021/03142
Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Luleå tekniska universitet
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141, prop. 2020/21:99 utg.omr. 16, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Luleå tekniska universitet.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden

1. Luleå tekniska universitet ska anordna decentraliserad utbildning motsvarande minst 185 helårsstudenter.

Återrapportering

Av årsredovisningen ska framgå omfattning, inriktning, studieorter och total kostnad för denna verksamhet. Universitetet ska samtidigt redovisa vidtagna åtgärder för att öka antalet studerande inom decentraliserad utbildning. 

2. Luleå tekniska universitet ska erbjuda utbildning i rymdvetenskap i Kiruna.

Återrapportering

I årsredovisningen ska en kort redovisning lämnas av verksamheten och antalet helårsstudenter som har deltagit i de utbildningar som erbjudits. Av redovisningen ska även totala kostnader för verksamheten framgå.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 35 procent kvinnor.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:19

Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Luleå tekniska universitet767 632
ap.1Takbelopp (ram)767 632

Villkor för anslag 2:19

ap.1 Takbelopp

Anslagsposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Av anslagsposten avser 6 375 000 kronor medel för en särskild satsning på livslångt lärande. De helårsstudenter som ersätts med dessa medel ger inte lärosätet rätt till någon ytterligare ersättning inom ordinarie takbelopp. Lärosätet får per helårsstudent avräkna medel motsvarande summan av ersättningen för en helårsstudent och en helårsprestation för relevant utbildningsområde.

1 733 000 kronor tillförs takbeloppet för att anordna sommarkurser under 2021. Satsningen ska redovisas i årsredovisningen för 2021.

2:20

Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Luleå tekniska universitet428 919
ap.4Basresurs (ram)428 919

Villkor för anslag 2:20

ap.4 Basresurs

Anslagsposten får användas för forskning och utbildning på forskarnivå.

I anslaget ingår 23 872 000 kronor för det strategiska forskningsområdet Hållbart nyttjande av naturresurser.

Luleå tekniska universitet bemyndigas med anledning av medlemskapet i en kunskaps- och innovationsplattform inom råvaror under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Raw Materials) att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 1 200 000 kronor under 2019–2022 (i enlighet med beslut om vårändringsbudget för 2019).

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Luleå tekniska universitet32 505
ap.19Utbildning i rymdvetenskap förlagd till Kiruna (ram)7 612
ap.20Decentraliserad utbildning (ram)23 159
ap.39Idébanksmedel (ram)1 017
ap.51Korta kurser för yrkesverksamma (ram)717

Villkor för anslag 2:65

ap.19 Utbildning i rymdvetenskap förlagd till Kiruna

Anslagsposten får användas för utbildning i rymdvetenskap förlagd till Kiruna.

ap.20 Decentraliserad utbildning

Anslagsposten får belastas med utgifter för decentraliserad utbildning. 

ap.39 Idébanksmedel

Luleå tekniska universitet bemyndigas att under 2021 utbetala ett kapitaltillskott på högst 1 000 000 kronor till holdingbolaget som är knutet till universitetet i enlighet med beslut om budgetpropositionen för 2021.

Kapitaltillskottet ska finansiera kostnader för de s.k. idébankerna. Idébankens verksamhet, kostnader och inriktning ska framgå av bolagens årsredovisning.

Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och 3 kap. artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ett stöd får inte betalas ut om det stödmottagande företaget är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

En myndighet som betalar ut statsstöd ska genomföra den årliga rapporteringen i State Aid Reporting Interactive (SARI) och transparensrapporteringen i State Aid Transparency Award Module (TAM). Inloggning till SARI och TAM tillhandahålls av Tillväxtanalys statsstödsfunktion.

ap.51 Korta kurser för yrkesverksamma

Anslagsposten får användas för korta kurser som riktar sig till personer med tidigare arbetslivserfarenhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.40Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.1903 %0
ap.2003 %0
ap.3903 %0
ap.510Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar162 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Luleå tekniska universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-25101 451
2021-02-25101 451
2021-03-25101 451
2021-04-25101 451
2021-05-25101 451
2021-06-25101 451
2021-07-25103 392
2021-08-25103 392
2021-09-25103 392
2021-10-25103 392
2021-11-25103 392
2021-12-25103 390
Summa1 229 056
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Luleå tekniska universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:19 ap.1Takbelopp
2:20 ap.4Basresurs
2:65 ap.19Utbildning i rymdvetenskap förlagd till Kiruna
2:65 ap.20Decentraliserad utbildning
2:65 ap.39Idébanksmedel
2:65 ap.51Korta kurser för yrkesverksamma
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Lina Lundblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer