Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:12

2021-06-23
U2021/03055 (delvis)
U2021/03144
Linnéuniversitetet
391 82 Kalmar
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Linnéuniversitetet
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141, prop. 2020/21:99 utg.omr. 16, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Linnéuniversitetet.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden

Linnéuniversitetet ska varje läsår erbjuda fortbildning av journalister.

Återrapportering
I årsredovisningen ska universitetet redovisa verksamheten.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 48 procent kvinnor.

3

Uppdrag

1. Linnéuniversitetet ska tillhandahålla fortbildningar för yrkesverksamma journalister om Europeiska unionen. Utbildningarna ska syfta till att höja kunskapen om unionen och hur beslut som fattas på EU-nivå är länkade till beslut som fattas på lokal, regional och nationell nivå. Universitetet ska redovisa utfallet av insatserna för 2021 i universitetets årsredovisning. För uppdraget disponerar universitetet under 2021 högst 1 200 000 kronor från det på statsbudgeten under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, för budgetåret 2021 uppförda anslaget 9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information, anslagspost 3. 

2. Linnéuniversitetet ska identifiera, utveckla och genomföra kompetens- och kapacitetsutvecklande insatser riktade till journalister och redaktioner för att förebygga och hantera utsatthet för hot och hat. Universitetet får använda 700 000 kronor för uppdragets genomförande. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2022 till regeringen (Kulturdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet). Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:23

Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Linnéuniversitetet1 212 874
ap.1Takbelopp (ram)1 212 874

Villkor för anslag 2:23

ap.1 Takbelopp

Anslagsposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Av anslagsposten avser 12 153 000 kronor medel för en särskild satsning på livslångt lärande. De helårsstudenter som ersätts med dessa medel ger inte lärosätet rätt till någon ytterligare ersättning inom ordinarie takbelopp. Lärosätet får per helårsstudent avräkna medel motsvarande summan av ersättningen för en helårsstudent och en helårsprestation för relevant utbildningsområde.

19 500 000 kronor tillförs takbeloppet för att anordna sommarkurser under 2021. Satsningen ska redovisas i årsredovisningen för 2021.

2:24

Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Linnéuniversitetet386 252
ap.1Basresurs (ram)386 252

Villkor för anslag 2:24

ap.1 Basresurs

Anslagsposten får användas för forskning och utbildning på forskarnivå.

Av anslaget avser 610 000 kronor medel för Institutet för kunskaps- och metodutveckling.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Linnéuniversitetet19 598
ap.21Fortbildning för journalister (ram)11 054
ap.22Utrustning till sjöbefälsutbildning (ram)6 862
ap.38Idébanksmedel (ram)254
ap.71Korta kurser för yrkesverksamma (ram)1 428

Villkor för anslag 2:65

ap.21 Fortbildning för journalister

Anslagsposten får användas för fortbildning för journalister.

ap.22 Utrustning till sjöbefälsutbildning

Anslagsposten får användas för utrustning och ersättning för praktikkostnader på sjöbefälsutbildningen.

ap.38 Idébanksmedel

Linnéuniversitetet bemyndigas att under 2021 utbetala ett kapitaltillskott på högst 250 000 kronor till holdingbolaget som är knutet till universitetet i enlighet med beslut om budgetpropositionen för 2021.

Kapitaltillskottet ska finansiera kostnader för de s.k. idébankerna. Idébankens verksamhet, kostnader och inriktning ska framgå av bolagens årsredovisning.

Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och 3 kap. artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ett stöd får inte betalas ut om det stödmottagande företaget är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

En myndighet som betalar ut statsstöd ska genomföra den årliga rapporteringen i State Aid Reporting Interactive (SARI) och transparensrapporteringen i State Aid Transparency Award Module (TAM). Inloggning till SARI och TAM tillhandahålls av Tillväxtanalys statsstödsfunktion.

ap.71 Korta kurser för yrkesverksamma

Anslagsposten får användas för korta kurser som riktar sig till personer med tidigare arbetslivserfarenhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.10Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.2103 %0
ap.2203 %0
ap.3803 %0
ap.710Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar182 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Linnéuniversitetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-25130 951
2021-02-25130 951
2021-03-25130 951
2021-04-25130 951
2021-05-25130 951
2021-06-25130 951
2021-07-25138 837
2021-08-25138 837
2021-09-25138 837
2021-10-25138 837
2021-11-25138 837
2021-12-25138 833
Summa1 618 724
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Linnéuniversitetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:23 ap.1Takbelopp
2:24 ap.1Basresurs
2:65 ap.21Fortbildning för journalister
2:65 ap.22Utrustning till sjöbefälsutbildning
2:65 ap.38Idébanksmedel
2:65 ap.71Korta kurser för yrkesverksamma

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Linnéuniversitetet får i anslutning till optikerutbildningen driva en optikercentral där studenterna kan genomföra synundersökningar samt tillpassa och tillhandahålla synhjälpmedel. Lärosätet får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för den verksamhet vid optikercentralen som bedrivs för utbildning och kompetensutveckling i anslutning till optikerutbildningen för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Lina Lundblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer