Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:7

2021-06-23
U2021/03055 (delvis)
U2021/03139
Linköpings universitet
581 83 Linköping
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Linköpings universitet
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141, prop. 2020/21:99 utg.omr. 16, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Linköpings universitet.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 48 procent kvinnor.

3

Uppdrag

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdraget

Beslut om uppdragen

Rapporteringstidpunkt

Uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

S2012/00275 och regleringsbrev för 2015.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Utvecklingsmedel

Årligen lämna en särskild redovisning den 1 mars. Av uppdraget framgår att regeringen avser att utvärdera verksamheten vid Linköpings universitet tre år efter det att verksamheten har satts i gång

Uppdrag om att stärka
barnahusens kompetens om
hedersrelaterat våld och
förtryck

S2018/03927 och regleringsbrev för 2021.

Utgiftsområde 13 Jämställdhet
och nyanlända invandrares
etablering, anslaget 3:1Särskilda
jämställdhetsåtgärder,
anslagsposten 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut

Uppdraget ska redovisas senast den 31 januari 2022

Uppdrag avseende kompetensutveckling i psykiatrisk traumavård för anställda i barn- och ungdomspsykiatrin

S2018/02371 och regleringsbrev för 2021.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition

Uppdraget delredovisades den 15 februari 2019 och ska slutredovisas senast den 15 februari 2022

Uppdrag att digitalisera ett program för kompetensutveckling inom psykiatrisk traumavård för anställda i barn- och ungdomspsykiatrin m.fl.

S2020/03862 och regleringsbrev för 2021.

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition

Uppdraget ska delredovisas senast den 15 februari 2021 och den 15 februari 2022 och ska slutredovisas senast den 15 maj 2023

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:13

Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Linköpings universitet1 748 212
ap.1Takbelopp (ram)1 748 212

Villkor för anslag 2:13

ap.1 Takbelopp

Anslagsposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Av anslagsposten avser 15 142 000 kronor medel för en särskild satsning på livslångt lärande. De helårsstudenter som ersätts med dessa medel ger inte lärosätet rätt till någon ytterligare ersättning inom ordinarie takbelopp. Lärosätet får per helårsstudent avräkna medel motsvarande summan av ersättningen för en helårsstudent och en helårsprestation för relevant utbildningsområde.

3 033 000 kronor tillförs takbeloppet för att anordna sommarkurser under 2021. Satsningen ska redovisas i årsredovisningen för 2021.

2:14

Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Linköpings universitet1 055 854
ap.4Basresurs (ram)1 055 854

Villkor för anslag 2:14

ap.4 Basresurs

Anslagsposten får användas för forskning och utbildning på forskarnivå.

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiskt forskningsområdeBelopp i tkr
IT och mobil kommunikation108 079
Materialvetenskap31 771
Säkerhet och krisberedskap8 624

Av anslagsposten avser 2 000 000 kronor medel för en särskild satsning på forskarutbildning för yrkesverksamma folkhögskollärare. Satsningen ska syfta till att öka kunskapen om folkhögskolan som utbildningsform och stärka folkhögskolans vetenskapliga grund. Forskarutbildningen ska genomföras på deltid. Regeringen har i budgetpropositionen beräknat motsvarande summa även för åren 2022–2024.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Linköpings universitet3 274
ap.16Nationellt resurscentrum i teknik (ram)2 034
ap.25Idébanksmedel (ram)1 017
ap.49Korta kurser för yrkesverksamma (ram)223

Villkor för anslag 2:65

ap.16 Nationellt resurscentrum i teknik

Anslagsposten får användas för Linköpings universitets uppdrag att stödja skolutvecklingen inom de naturvetenskapliga ämnena och teknik genom att sprida resultat från ämnesdidaktisk forskning till de som är verksamma i skolan. Inom ramen för uppdraget ska Linköpings universitet svara för en samordning av de verksamheter som bedrivs vid de nationella resurscentrumen i biologi, fysik respektive kemi vid Uppsala universitet, Lunds universitet respektive Stockholms universitet samt vid det egna resurscentrumet i teknik (U2014/01602 m.fl.).

ap.25 Idébanksmedel

Linköpings universitet bemyndigas att under 2021 utbetala ett kapitaltillskott på högst 1 000 000 kronor till holdingbolaget som är knutet till universitetet i enlighet med beslut om budgetpropositionen för 2021.

Kapitaltillskottet ska finansiera kostnader för de s.k. idébankerna. Idébankens verksamhet, kostnader och inriktning ska framgå av bolagens årsredovisning.

Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och 3 kap. artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ett stöd får inte betalas ut om det stödmottagande företaget är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

En myndighet som betalar ut statsstöd ska genomföra den årliga rapporteringen i State Aid Reporting Interactive (SARI) och transparensrapporteringen i State Aid Transparency Award Module (TAM). Inloggning till SARI och TAM tillhandahålls av Tillväxtanalys statsstödsfunktion.

ap.49 Korta kurser för yrkesverksamma

Anslagsposten får användas för korta kurser som riktar sig till personer med tidigare arbetslivserfarenhet.

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Linköpings universitet237 905
ap.5Linköpings universitet (ram)237 214
ap.12Utvecklingsmedel (ram)691

Villkor för anslag 2:66

ap.5 Linköpings universitet

Anslagsposten får användas för kostnader när det gäller regionens medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).

Linköpings universitet ersätts för högst 1 176 helårsstudenter inom läkarutbildningen vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att regionen ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare.

Universitetet ska i årsredovisningen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under året när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet också redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

ap.12 Utvecklingsmedel

Anslagsposten får användas för utvecklingsmedel.

Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Linköpings universitet har använt medlen för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.40Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.1603 %0
ap.2503 %0
ap.490Inget0
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.503 %0
ap.1203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar570 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Linköpings universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-25251 587
2021-02-25251 587
2021-03-25251 587
2021-04-25251 587
2021-05-25251 587
2021-06-25251 587
2021-07-25255 960
2021-08-25255 960
2021-09-25255 960
2021-10-25255 960
2021-11-25255 960
2021-12-25255 923
Summa3 045 245
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Linköpings universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:13 ap.1Takbelopp
2:14 ap.4Basresurs
2:65 ap.16Nationellt resurscentrum i teknik
2:65 ap.25Idébanksmedel
2:65 ap.49Korta kurser för yrkesverksamma
2:66 ap.5Linköpings universitet
2:66 ap.12Utvecklingsmedel

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Regeringen medger att Linköpings universitet får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för möbelkonservering och möbeltapetsering med anledning av utbildning vid Carl Malmsten Centrum för Träteknik & Design.  

På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Lina Lundblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer