Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:9

2021-06-23
U2021/03055 (delvis)
U2021/03141
Kungl. Tekniska högskolan
100 44 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Kungl. Tekniska högskolan
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141, prop. 2020/21:99 utg.omr. 16, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Kungl. Tekniska högskolan.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 35 procent kvinnor.

2

Organisationsstyrning

Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab)

Kungl. Tekniska högskolan ska i samband med årsredovisningen lämna en separat redovisning, i form av en årsredovisning, av verksamheten inom Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab).

Denna redovisning ska beskriva:

  • den vetenskapliga verksamhetens kvalitativa och kvantitativa utveckling,
  • vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa SciLifeLabs roll som ett nationellt centrum,
  • hur projekt fördelats mellan olika universitet och högskolor,
  • hur medlen fördelats mellan olika områden,
  • samarbeten med näringslivet, hälso- och sjukvården och andra berörda aktörer,
  • hur satsningen på läkemedelsutveckling genomförts, och
  • SciLifeLabs förmåga till extern finansiering.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:17

Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. Tekniska högskolan1 392 824
ap.1Takbelopp (ram)1 392 824

Villkor för anslag 2:17

ap.1 Takbelopp

Anslagsposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Av anslagsposten avser 10 958 000 kronor medel för en särskild satsning på livslångt lärande. De helårsstudenter som ersätts med dessa medel ger inte lärosätet rätt till någon ytterligare ersättning inom ordinarie takbelopp. Lärosätet får per helårsstudent avräkna medel motsvarande summan av ersättningen för en helårsstudent och en helårsprestation för relevant utbildningsområde.

2:18

Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. Tekniska högskolan1 834 017
ap.2Basresurs (ram)1 834 017

Villkor för anslag 2:18

ap.2 Basresurs

Anslagsposten får användas för forskning och utbildning på forskarnivå.

Bemyndiganden

Kungl. Tekniska högskolan bemyndigas att under 2019–2023 besluta om en årlig medlemsavgift till European Research Infrastructure for Imaging Technologies in Biological and Biomedical Sciences (Euro-Bioimaging-ERIC) på högst 1 000 000 kronor (i enlighet med beslut om höständringsbudget för 2019).

Kungl. Tekniska högskolan bemyndigas med anledning av medlemskapet i den ideella föreningen Ebrains att under 2019–2023 besluta om en årlig medlemsavgift på högst 1 600 000 kronor (i enlighet med beslut om höständringsbudget för 2019). 

Kungl. Tekniska högskolan bemyndigas med anledning av medlemskapet i kunskaps- och innovationsplattformen inom urban mobilitet under Europeiska instiutet för innovation och teknik (EIT Urban Mobility) att under 2019–2023 besluta om en årlig medlemsavgift på högst 540 000 kronor (i enlighet med beslut om höständringsbudget för 2019). 

Kungl. Tekniska högskolan bemyndigas med anledning av medlemskapet i en kunskaps- och innovationsplattform inom hälsa under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Health) att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 900 000 kronor under 2019–2022 (i enlighet med beslut om vårändringsbudget för 2019). 

Kungl. Tekniska högskolan bemyndigas att under 2018–2022 besluta om en årlig medlemsavgift på högst 1 200 000 kronor till EIT Raw Materials (i enlighet med beslut om höständringsbudget för 2018).

Kungl. Tekniska högskolan bemyndigas att under 2018–2022 besluta om en årlig medlemsavgift på högst 400 000 kronor till EIT Digital (i enlighet med beslut om höständringsbudget för 2018).

Kungl. Tekniska högskolan bemyndigas att under 2018–2022 besluta om en årlig medlemsavgift på högst 700 000 kronor till KIC InnoEnergy SE (i enlighet med beslut om höständringsbudget för 2018).

Strategiska forskningsområden

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiskt forskningsområdeBelopp i tkr
E-vetenskap34 043
IT och mobil kommunikation117 132
Molekylär biovetenskap115 177
Produktionsteknik21 560
Transportforskning35 177

 
Medlen för det strategiska forskningsområdet molekylär biovetenskap ska användas för verksamheten vid SciLifeLab.

SciLifeLab

I anslaget ingår 263 481 000  kronor för vidare uppbyggnad av infrastrukturen vid SciLifeLab. Av dessa medel avser 40 000 000 kronor en förstärkning för ökad kapacitet för laborativt stöd vid framtida pandemier.

I anslaget ingår även 55 980 000 kronor för att finansiera forskning inom SciLifeLab i tidiga skeden av  läkemedelsutveckling för att generera läkemedelskandidater.

30 000 000 kronor tillförs för finansiering av SciLifeLab under 2021.

Övrigt

Av anslaget får högst 1 000 000 kronor användas för verksamhetsbidrag till stiftelsen Vetenskapsstaden och högst 500 000 kronor för verksamhetsbidrag till Stiftelsen Flemingsberg Science.

I anslaget ingår 10 000 000 kronor för verksamhet i Södertälje.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. Tekniska högskolan3 687
ap.13Idébanksmedel (ram)1 017
ap.74Korta kurser för yrkesverksamma (ram)2 670

Villkor för anslag 2:65

ap.13 Idébanksmedel

Kungl. Tekniska högskolan bemyndigas att under 2021 utbetala ett kapitaltillskott på högst 1 000 000 kronor till holdingbolaget som är knutet till universitetet i enlighet med beslut om budgetpropositionen för 2021.

Kapitaltillskottet ska finansiera kostnader för de s.k. idébankerna. Idébankens verksamhet, kostnader och inriktning ska framgå av bolagens årsredovisning.

Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och 3 kap. artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ett stöd får inte betalas ut om det stödmottagande företaget är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

En myndighet som betalar ut statsstöd ska genomföra den årliga rapporteringen i State Aid Reporting Interactive (SARI) och transparensrapporteringen i State Aid Transparency Award Module (TAM). Inloggning till SARI och TAM tillhandahålls av Tillväxtanalys statsstödfunktion.

ap.74 Korta kurser för yrkesverksamma

Anslagsposten får användas för korta kurser som riktar sig till personer med tidigare arbetslivserfarenhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.20Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.1303 %0
ap.740Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar665 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kungl. Tekniska högskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-25264 093
2021-02-25264 093
2021-03-25264 093
2021-04-25264 093
2021-05-25264 093
2021-06-25264 093
2021-07-25274 330
2021-08-25274 330
2021-09-25274 330
2021-10-25274 330
2021-11-25274 330
2021-12-25274 320
Summa3 230 528
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kungl. Tekniska högskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:17 ap.1Takbelopp
2:18 ap.2Basresurs
2:65 ap.13Idébanksmedel
2:65 ap.74Korta kurser för yrkesverksamma
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Lina Lundblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer