Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:27

2021-06-23
U2021/03055 (delvis)
U2021/03160
Kungl. Konsthögskolan
Box 16315
103 26 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Kungl. Konsthögskolan
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141, prop. 2020/21:99 utg.omr. 16, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Kungl. Konsthögskolan.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilt åtagande

Högskolan ska dela ut tre stipendier till studenter vid arkitekturskolan.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 40-60 procent kvinnor.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:55

Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. Konsthögskolan70 057
ap.1Takbelopp (ram)70 057

Villkor för anslag 2:55

ap.1 Takbelopp

Anslagsposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Av anslagsposten avser 199 000 kronor medel för en särskild satsning på livslångt lärande. De helårsstudenter som ersätts med dessa medel ger inte lärosätet rätt till någon ytterligare ersättning inom ordinarie takbelopp. Lärosätet får per helårsstudent avräkna medel motsvarande summan av ersättningen för en helårsstudent och en helårsprestation för relevant utbildningsområde.

607 000 kronor tillförs takbeloppet för att anordna sommarkurser under 2021. Satsningen ska redovisas i årsredovisningen för 2021.

2:56

Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. Konsthögskolan12 899
ap.1Basresurs (ram)12 899

Villkor för anslag 2:56

ap.1 Basresurs

Anslagsposten får användas för forskning och utbildning på forskarnivå.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. Konsthögskolan3 650
ap.32Lokalkostnader (ram)1 404
ap.33Stipendier (ram)46
ap.52Särskild förstärkning (ram)2 200

Villkor för anslag 2:65

ap.32 Lokalkostnader

Anslagsposten får användas för lokalkostnader. 

ap.33 Stipendier

Anslagsposten får användas för stipendier.

ap.52 Särskild förstärkning

Anslagsposten får användas för förstärkning av verksamheten. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå
ap.10Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.3203 %0
ap.3303 %0
ap.520Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar59 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kungl. Konsthögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-257 042
2021-02-257 042
2021-03-257 042
2021-04-257 042
2021-05-257 042
2021-06-257 042
2021-07-257 393
2021-08-257 393
2021-09-257 393
2021-10-257 393
2021-11-257 393
2021-12-257 389
Summa86 606
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kungl. Konsthögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:55 ap.1Takbelopp
2:56 ap.1Basresurs
2:65 ap.32Lokalkostnader
2:65 ap.33Stipendier
2:65 ap.52Särskild förstärkning
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Lina Lundblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer