Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:25

2021-06-23
U2021/03055 (delvis)
U2021/03158
Högskolan Väst
461 86 Trollhättan
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Högskolan Väst
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141, prop. 2020/21:99 utg.omr. 16, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Högskolan Väst.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Arbetsintegrerat lärande

Högskolan tilldelas medel för utveckling av arbetsintegrerat lärande.

Återrapportering

I årsredovisningen ska en redovisning av verksamheten lämnas.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 48 procent kvinnor.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:51

Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan Väst428 388
ap.1Takbelopp (ram)428 388

Villkor för anslag 2:51

ap.1 Takbelopp

Anslagsposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Av anslagsposten avser 4 582 000 kronor medel för en särskild satsning på livslångt lärande. De helårsstudenter som ersätts med dessa medel ger inte lärosätet rätt till någon ytterligare ersättning inom ordinarie takbelopp. Lärosätet får per helårsstudent avräkna medel motsvarande summan av ersättningen för en helårsstudent och en helårsprestation för relevant utbildningsområde.

3 467 000 kronor tillförs takbeloppet för att anordna sommarkurser under 2021. Satsningen ska redovisas i årsredovisningen för 2021.

984 000 kronor tillförs takbeloppet för utbyggnad av yrkeslärarutbild- ningen under 2021.

2:52

Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan Väst92 704
ap.1Basresurs (ram)92 704

Villkor för anslag 2:52

ap.1 Basresurs

Anslagsposten får användas för forskning och utbildning på forskarnivå.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan Väst3 898
ap.30Utveckling av arbetsintegrerat lärande (ram)2 670
ap.53Korta kurser för yrkesverksamma (ram)1 228

Villkor för anslag 2:65

ap.30 Utveckling av arbetsintegrerat lärande

Anslagsposten får användas för utveckling av arbetsintegrerat lärande.

ap.53 Korta kurser för yrkesverksamma

Anslagsposten får användas för korta kurser som riktar sig till personer
med tidigare arbetslivserfarenhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.10Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.3003 %0
ap.530Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar89 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Högskolan Västs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2542 131
2021-02-2542 131
2021-03-2542 131
2021-04-2542 131
2021-05-2542 131
2021-06-2542 131
2021-07-2545 367
2021-08-2545 367
2021-09-2545 367
2021-10-2545 367
2021-11-2545 367
2021-12-2545 369
Summa524 990
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Högskolan Västs disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:51 ap.1Takbelopp
2:52 ap.1Basresurs
2:65 ap.30Utveckling av arbetsintegrerat lärande
2:65 ap.53Korta kurser för yrkesverksamma
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Lina Lundblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer