Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:19

2021-06-23
U2021/03055 (delvis)
U2021/03152
Högskolan i Borås
501 90 Borås
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Högskolan i Borås
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141, prop. 2020/21:99 utg.omr. 16, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Högskolan i Borås.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 50 procent kvinnor.

3

Uppdrag

Tidigare givna uppdrag under andra utgiftsområden

Etablera plattform för miljömässigt hållbara textilier och hållbart mode.

Uppdrag enligt regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Naturvårdsverket. Uppdraget redovisas årligen i samband med årsredovisningen. Senast den 31 januari 2023 ska högskolan samlat redovisa och göra en bedömning av de resultat som uppnåtts.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:39

Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan i Borås578 180
ap.1Takbelopp (ram)578 180

Villkor för anslag 2:39

ap.1 Takbelopp

Anslagsposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Av anslagsposten avser 5 180 000 kronor medel för en särskild satsning på livslångt lärande. De helårsstudenter som ersätts med dessa medel ger inte lärosätet rätt till någon ytterligare ersättning inom ordinarie takbelopp. Lärosätet får per helårsstudent avräkna medel motsvarande summan av ersättningen för en helårsstudent och en helårsprestation för relevant utbildningsområde.

3 033 000 kronor tillförs takbeloppet för att anordna sommarkurser under 2021. Satsningen ska redovisas i årsredovisningen för 2021.

2:40

Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan i Borås104 957
ap.1Basresurs (ram)104 957

Villkor för anslag 2:40

ap.1 Basresurs

Anslagsposten får användas för forskning och utbildning på forskarnivå.

Av anslaget är 1 130 000 kronor beräknat för en förstärkning av konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan i Borås484
ap.58Korta kurser för yrkesverksamma (ram)484

Villkor för anslag 2:65

ap.58 Korta kurser för yrkesverksamma

Anslagsposten får användas för korta kurser som riktar sig till personer
med tidigare arbetslivserfarenhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.10Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.580Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar125 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Högskolan i Borås räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2555 458
2021-02-2555 458
2021-03-2555 458
2021-04-2555 458
2021-05-2555 458
2021-06-2555 458
2021-07-2558 479
2021-08-2558 479
2021-09-2558 479
2021-10-2558 479
2021-11-2558 479
2021-12-2558 478
Summa683 621
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Högskolan i Borås disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:39 ap.1Takbelopp
2:40 ap.1Basresurs
2:65 ap.58Korta kurser för yrkesverksamma
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Lina Lundblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer