Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:4

2021-06-23
U2021/03055 (delvis)
U2021/03136
Göteborgs universitet
Box 100
405 30 Göteborg
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Göteborgs universitet
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141, prop. 2020/21:99 utg.omr. 16, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Göteborgs universitet.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (Nordicom) har till uppgift att sprida information om medie- och kommunikationsforskning i de nordiska länderna samt att ansvara för grundläggande dokumentation av medieutvecklingen i Sverige. Av årsredovisningen för Göteborgs universitet ska det i fråga om Nordicom framgå datainsamling, publicerade skrifter, kvalitetssäkring, uppgifter om användningen av Nordicoms material, kostnader för genomförande av Mediebarometern och försäljningsintäkter samt totala kostnader för verksamheten. Medel för Nordicom finns anvisade under utgiftsområde 17, anslag 11:2, ap. 1 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen. I Göteborgs universitets budgetunderlag ska Nordicoms verksamhet särskilt redovisas.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 55 procent kvinnor.

3

Uppdrag

1. Under 2021 finns 5 425 000 kronor avsatta för att Göteborgs universitet ska utveckla och sprida kunskap och metoder för att minska rekryteringen av människor till våldsbejakande ideologier och rörelser och till rasistiska organisationer. Universitetet ska i årsredovisningen för 2021 redovisa på vilket sätt medlen har använts. 

2. Göteborgs universitet ska med ett rikstäckande perspektiv främja genusforskningen i Sverige inom universitets- och högskolesektorn. Universitetet ska redovisa verksamheten i sin årsredovisning.

3. Göteborgs universitet ska genomföra regelbundet återkommande studier av val och väljarbeteende, främst i samband med ordinarie riksdagsval och Europaparlamentsval. Studierna ska bygga vidare på undersökningsserien svenska valundersökningar (1956–). Resultatet från studierna ska fortlöpande göras tillgängliga för allmänheten. Grundläggande könsuppdelad statistik över väljarbeteende, såsom partival, partibyte, partianhängarskap, intresse, tidpunkt för beslut och viktiga frågor för partival, ska redovisas i rapportform så snart som möjligt efter varje undersökningsomgång. Data från studierna ska tillgängliggöras genom det nationella dataarkivet Svensk nationell datatjänst. Universitetet ska i en särskild rapport redovisa hur verksamheten har bedrivits. Rapporten ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 30 december 2021.       

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:7

Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Göteborgs universitet2 376 340
ap.1Takbelopp (ram)2 376 340

Villkor för anslag 2:7

ap.1 Takbelopp

Anslagsposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Av anslagsposten avser 22 712 000 kronor medel för en särskild satsning på livslångt lärande. De helårsstudenter som ersätts med dessa medel ger inte lärosätet rätt till någon ytterligare ersättning inom ordinarie takbelopp. Lärosätet får per helårsstudent avräkna medel motsvarande summan av ersättningen för en helårsstudent och en helårsprestation för relevant utbildningsområde.

8 667 000 kronor tillförs takbeloppet för att anordna sommarkurser under 2021. Satsningen ska redovisas i årsredovisningen för 2021.

2:8

Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Göteborgs universitet1 725 144
ap.7Basresurs (ram)1 725 144

Villkor för anslag 2:8

ap.7 Basresurs

Anslagsposten får användas för forskning och utbildning på forskarnivå.

Av anslaget är 3 383 000 kronor beräknat för en förstärkning av konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå.

I anslaget ingår 22 695 000 kronor för det strategiska forskningsområdet Vårdvetenskap.

I anslaget ingår medel för verksamhet avseende statistiska valundersökningar.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Göteborgs universitet12 563
ap.5Uppdrag att utveckla och sprida... (ram)5 425
ap.7Nationellt resurscentrum i matematik (ram)5 451
ap.48Idébanksmedel (ram)1 017
ap.67Korta kurser för yrkesverksamma (ram)670

Villkor för anslag 2:65

ap.5 Uppdrag att utveckla och sprida...

Anslagsposten får användas för att finansiera universitetets uppdrag som anges under punkten 1.

ap.7 Nationellt resurscentrum i matematik

Anslagsposten får användas för Nationellt resurscentrum i matematik.

ap.48 Idébanksmedel

Göteborgs universitet bemyndigas att under 2021 utbetala ett kapitaltillskott på högst 1 000 000 kronor till holdingbolaget som är knutet till universitetet i enlighet med beslut om budgetpropositionen för 2021.

Kapitaltillskottet ska finansiera kostnader för de s.k. idébankerna. Idébankens verksamhet, kostnader och inriktning ska framgå av bolagens årsredovisning.

Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och 3 kap. artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ett stöd får inte betalas ut om det stödmottagande företaget är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

En myndighet som betalar ut statsstöd ska genomföra den årliga rapporteringen i State Aid Reporting Interactive (SARI) och transparensrapporteringen i State Aid Transparency Award Module (TAM). Inloggning till SARI och TAM tillhandahålls av Tillväxtanalys statsstödsfunktion.

ap.67 Korta kurser för yrkesverksamma

Anslagsposten får användas för korta kurser som riktar sig till personer
med tidigare arbetslivserfarenhet.

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Göteborgs universitet600 905
ap.3Göteborgs universitet (ram)513 074
ap.7Göteborgs universitet (ram)86 935
ap.16Utvecklingsmedel (ram)896

Villkor för anslag 2:66

ap.3 Göteborgs universitet

Anslagsposten får användas för kostnader när det gäller landstingets medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).

Universitetet ersätts för högst 1 274 helårsstudenter inom läkarutbildningen, vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att landstinget ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare. 

Göteborgs universitet ska i årsredovisningen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under 2021 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

ap.7 Göteborgs universitet

Anslagsposten får användas för kostnader när det gäller regionens medverkan i grundutbildning av tandläkare (TUA-ersättning) i enlighet med det avtal som i augusti 2004 slutits mellan staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av tandläkare, odontologisk forskning och utveckling av tandvården (TUA-avtalet).

Universitetet ersätts för högst 465 helårsstudenter inom tandläkarutbildningen när det gäller kompensation för landstingets medverkan i grundutbildningen av tandläkare.

Universitetet ska senast i årsredovisningen lämna uppgifter till regeringen (Utbildningsdepartementet) om hur TUA-ersättningen har fördelats under 2021 när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på tandläkarutbildningen.

ap.16 Utvecklingsmedel

Anslagsposten får användas för utvecklingsmedel.

Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Göteborgs universitet har använt medlen för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.70Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.503 %0
ap.703 %0
ap.4803 %0
ap.670Inget0
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.303 %0
ap.703 %0
ap.1603 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
2:65 ap.502:65 ap.5100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2020 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2021 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.50ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar840 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Göteborgs universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-25388 758
2021-02-25388 758
2021-03-25388 758
2021-04-25388 758
2021-05-25388 758
2021-06-25388 758
2021-07-25397 068
2021-08-25397 068
2021-09-25397 068
2021-10-25397 068
2021-11-25397 068
2021-12-25397 064
Summa4 714 952
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Göteborgs universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:7 ap.1Takbelopp
2:8 ap.7Basresurs
2:65 ap.5Uppdrag att utveckla och sprida...
2:65 ap.7Nationellt resurscentrum i matematik
2:65 ap.48Idébanksmedel
2:65 ap.67Korta kurser för yrkesverksamma
2:66 ap.3Göteborgs universitet
2:66 ap.7Göteborgs universitet
2:66 ap.16Utvecklingsmedel
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Lina Lundblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Kulturdepartementet, MF
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer