Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:9

2021-06-23
Ju2021/02430 (delvis)
Rättsmedicinalverket
Box 206
101 24 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Rättsmedicinalverket
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 4, bet. 2020/21:JuU1, rskr. 2020/21:124, prop. 2020/21:99 utg.omr. 4, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Rättsmedicinalverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Rättsmedicinska åldersbedömningar

Rättsmedicinalverket ska redovisa hur myndigheten har arbetat med kvalitetssäkring av rättsmedicinska åldersbedömningar.

3

Uppdrag

Prognoser

Rättsmedicinalverket ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle samt till tillgängliga och beräknade medel enligt budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som har orsakat eventuella förändringar. Om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes senast vid nedanstående datum. Vidare ska myndigheten i särskild ordning lämna en prognos över intäkter och kostnader per verksamhetsområde inom den avgiftsbelagda verksamheten för 2021 och 2022 till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 30 juli och den 25 oktober.

5 februari

29 april

30 juli

25 oktober

Rättsväsendets digitalisering

Rättsmedicinalverket ska, tillsammans med övriga berörda myndigheter, fortsätta arbetet att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning enligt den gemensamma plan (Ju2020/03455) som har redovisats till regeringen.

Nuvarande gemensamma strategiska plan för arbetet med rättsväsendets digitalisering löper ut 2022. Rättsmedicinalverket ska därför, inom ramen för förordningen (2019:1283) om rättsväsendets digitalisering, medverka till att ta fram en gemensam strategisk plan för 2023 och framåt. Av planen ska framgå vilka övergripande utvecklingsinsatser Rådet för digitalisering av rättsväsendet avser att prioritera i syfte att bidra till en effektiv och rättssäker ärendehantering, förbättrade möjligheter till analys och uppföljning samt bättre service till enskilda. Uppdraget ska delredovisas senast den 1 oktober 2021 och slutredovisas senast den 22 februari 2022 till regeringen (Justitiedepartementet).

Pågående uppdrag

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Uppdragen ska redovisas till Statskontoret senast den 15 januari 2021 (Fi2018/01701, A2018/00925) samt senast den 1 april 2021 (Fi2020/04960, A2020/02583).

Uppdrag om försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål

Ingående myndigheter har i uppdrag att tillsammans med berörda tingsrätter fortsätta försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål till och med den 31 december 2022 (Ju2019/03624) och att från januari 2021 bygga ut den i delar av övriga polisregioner utanför polisregion Stockholm (Ju2020/01053). Myndigheterna har tillsammans i uppdrag att fortsätta den särskilda försöksverksamheten med ett snabbförfarande i brottmål för lagöverträdare under 18 år till och med den 31 december 2022 (Ju2020/02474). De ska gemensamt redovisa till regeringen (Justitiedepartementet) hur arbetet i försöksverksamheterna har bedrivits och vilka resultat som har uppnåtts senast den 1 mars 2021 och den 1 mars 2022.

Underlag inför ny strategi om psykisk hälsa och suicidprevention

Rättsmedicinalverket ska, tillsammans med övriga berörda myndigheter, inkomma med underlag inför en ny strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention i enlighet med regeringsbeslut 1:2 från den 30 juli 2020 (S2020/06171). Rättsmedicinalverket får använda 1 000 000 kronor under 2021 för genomförandet av uppdraget. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition inom giftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Uppdraget ska redovisas i enlighet med vad som framgår av tidigare beslut.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:8

Rättsmedicinalverket (Ramanslag)

Disponeras av Rättsmedicinalverket510 248
ap.1Rättsmedicinalverket (ram)510 248

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Rättsmedicinalverket

Anslagsposten får användas för Rättsmedicinalverkets förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:8 Rättsmedicinalverket
ap.115 0073 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar116 000
Räntekontokredit21 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rättsmedicinalverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2541 687
2021-02-2541 687
2021-03-2541 687
2021-04-2541 687
2021-05-2541 687
2021-06-2541 687
2021-07-2543 354
2021-08-2543 354
2021-09-2543 354
2021-10-2543 354
2021-11-2543 354
2021-12-2543 356
Summa510 248
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rättsmedicinalverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Rättsmedicinalverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Uppdragsverksamhet
Rättsgenetik5 492-10 05215 00019 500-4 500-9 060
Rättskemi10 0782 66976 00077 000-1 00011 747
Rättsintyg309-1 17129 60028 0001 600738
Medicinsk åldersbedömning2 317-1 1905 0005 800-800327
Summa18 196-9 744125 600130 300-4 7003 752
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Kristina Söderström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, justitieutskottet
Migrationsverket
Polismyndigheten
Kriminalvården
Statskontoret
Socialstyrelsen
Folkhälsomyndigheten
Riksgäldskontoret