Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
3

2021-06-23
Fö2020/01254
Försvarets radioanstalt
Box 301
161 26 Bromma
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Försvarets radioanstalt
Riksdagen har beslutat om Försvarets radioanstalts verksamhet för budgetåret 2021 (prop. 2020/2021:1 utg.omr. 6, bet. 2020/2021:FöU1, rskr. 2020/21:121).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Försvarets radioanstalt och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Försvarets radioanstalt ska bidra till det övergripande målet för totalförsvaret och målet för det militära försvaret (prop. 2020/21:30, bet. 2020/21:FöU4, rskr. 2020/21:136).

1

Mål och återrapporteringskrav

Försvarsunderrättelseförmågan ska öka

Återrapportering

Försvarets radioanstalt ska redovisa resultat i form av prestationer och effekter. Avvikelser mot planerad verksamhet och förväntat resultat ska analyseras och kommenteras.

Skyddet för de mest skyddsvärda verksamheterna mot de allvarligaste hoten ska öka

Återrapportering

Försvarets radioanstalt ska redovisa resultat i form av prestationer och effekter. Av redovisningen ska en analys av samarbetet med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen framgå.

Tekniskt detekterings- och varningssystem (TDV)

Försvarets radioanstalt ska utveckla och utplacera tekniska detekterings- och varningssystem (TDV) vid de mest skyddsvärda verksamheterna bland statliga myndigheter och statligt ägda bolag som hanterar information som bedöms vara känslig från sårbarhetssynpunkt eller i ett säkerhets- eller försvarspolitiskt avseende.  

Återrapportering

Av redovisningen ska Försvarets radioanstalts samverkan med Säkerhetspolisen vid utplacering av TDV liksom information till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap framgå. 

Utvecklad uppföljning av verksamheten

Återrapportering

Försvarets radioanstalt ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att utveckla den ekonomiska uppföljningen av verksamheten i syfte att åstadkomma en effektiv användning av myndighetens resurser och säkerställa en effektiv intern styrning och kontroll. 

Försvarets radioanstalt ska redovisa de mått, indikatorer och nyckeltal som ingår i myndighetens underlag för analys av verksamhetens utveckling och resultat.

Verksamhetsutveckling

Återrapportering

Försvarets radioanstalt ska redovisa de viktigaste verksamhets- och it-utvecklingsinsatserna som har genomförts under året. Redovisningen ska göras utifrån förväntad nytta, påverkan på myndighetens sätt att utföra sina uppgifter och när effekten förväntas uppstå. Vidare ska myndigheten redovisa vilka större framtida utmaningar som har identifierats, men där något utvecklingsarbete ännu inte har inletts.

2

Organisationsstyrning

Redovisning i personalkategorier

Försvarets radioanstalt ska i tabellform redovisa hur personalen vid myndigheten är fördelad. Redovisningen ska genomgående göras med kön som övergripande indelningsgrund. Tabellen ska visa hur personalen är fördelad i antal och procentuell andel på kategorierna lednings-, kärn- och stödverksamhet. Av stödverksamheten ska det för 2021 framgå hur stor andel av IT-verksamheten som är kärnverksamhet. Kategorierna är enligt den definition som framgår av AgVFS 2003:7 A2.

Jämställdhet

Försvarets radioanstalt ska redovisa resultatet av de åtgärder som myndigheten vidtagit för att dels öka andelen kvinnor i myndigheten och dels öka andelen kvinnor på ledande befattningar. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

3

Uppdrag

Prognos

Försvarets radioanstalt ska redovisa prognoser för 2021-2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

- 5 februari,

- 29 april,

- 30 juli och

- 25 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:8

Försvarets radioanstalt (Ramanslag)

Disponeras av Försvarets radioanstalt1 417 711
ap.1Försvarets radioanstalt (ram)1 417 711

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Försvarets radioanstalt

Minst 15 000 000 kronor ska användas i syfte att stärka cybersäkerheten inom ramen för ett nationellt cybersäkerhetscenter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:8 Försvarets radioanstalt
ap.142 5313 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar960 000
Räntekontokredit115 600
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarets radioanstalts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-25118 143
2021-02-25118 143
2021-03-25118 143
2021-04-25118 143
2021-05-25118 143
2021-06-25118 143
2021-07-25118 143
2021-08-25118 143
2021-09-25118 143
2021-10-25118 143
2021-11-25118 143
2021-12-25118 138
Summa1 417 711
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarets radioanstalts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Försvarets radioanstalt

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras
Stöd till myndigheter m.m.1103 0003 000011
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Sekretessbelagda uppgifter

Försvarets radioanstalt får i myndighetens årsredovisning och i inrapporteringen i statsredovisningssystemet frångå de regler i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt de med stöd av förordningarna meddelade föreskrifter som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporterna.

Den information som bedöms omfattas av sekretess ska redovisas i särskild ordning.

2. Elektronisk behandling av fakturor

Försvarets radioanstalt undantas från kravet på att hantera inkommande och utgående fakturor elektroniskt jämlikt 21 f § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Eva Larsson Behrmann
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Försvarsutskottet
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Försvarsunderrättelsedomstolen
Säkerhetspolisen
Polismyndigheten
Riksgäldskontoret