Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:24

2021-06-23
U2021/03055 (delvis)
U2021/03157
Högskolan i Skövde
Box 408
541 28 Skövde
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Högskolan i Skövde
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141, prop. 2020/21:99 utg.omr. 16, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Högskolan i Skövde.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 46 procent kvinnor.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:49

Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan i Skövde369 727
ap.1Takbelopp (ram)369 727
ap.2Yrkeslärarutbildning (ram)0

Villkor för anslag 2:49

ap.1 Takbelopp

Anslagsposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Av anslagsposten avser 3 188 000 kronor medel för en särskild satsning på livslångt lärande. De helårsstudenter som ersätts med dessa medel ger inte lärosätet rätt till någon ytterligare ersättning inom ordinarie takbelopp. Lärosätet får per helårsstudent avräkna medel motsvarande summan av ersättningen för en helårsstudent och en helårsprestation för relevant utbildningsområde.

3 900 000 kronor tillförs takbeloppet för att anordna sommarkurser under 2021. Satsningen ska redovisas i årsredovisningen för 2021.

ap.2 Yrkeslärarutbildning

2:50

Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan i Skövde65 881
ap.1Basresurs (ram)65 881

Villkor för anslag 2:50

ap.1 Basresurs

Anslagsposten får användas för forskning och utbildning på forskarnivå.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan i Skövde968
ap.54Korta kurser för yrkesverksamma (ram)968

Villkor för anslag 2:65

ap.54 Korta kurser för yrkesverksamma

Anslagsposten får användas för korta kurser som riktar sig till personer med tidigare arbetslivserfarenhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
ap.20Inget0
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.10Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.540Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar74 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Högskolan i Skövdes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2535 339
2021-02-2535 339
2021-03-2535 339
2021-04-2535 339
2021-05-2535 339
2021-06-2535 339
2021-07-2537 426
2021-08-2537 426
2021-09-2537 426
2021-10-2537 426
2021-11-2537 426
2021-12-2537 412
Summa436 576
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Högskolan i Skövdes disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:49 ap.1Takbelopp
2:50 ap.1Basresurs
2:65 ap.54Korta kurser för yrkesverksamma
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Lina Lundblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer