Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
3

2021-05-20
Ku2021/01363
Myndigheten för stöd till trossamfund
Box 14038
167 14 Bromma
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Myndigheten för stöd till trossamfund
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 17, bet. 2020/21:KrU1, rskr. 2020/21:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Myndigheten för stöd till trossamfund.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Demokrativillkor

Myndigheten ska utifrån vad som framkommit under den fortlöpande dialogen med de bidragsberättigade trossamfunden om förutsättningarna för stödet, särskilt redovisa hur de bidragsberättigade trossamfunden arbetar för att bidra till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på.

3

Uppdrag

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfatttning av uppdragetBeslut om uppragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023 Fi2020/04960Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021
Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023A2020/02583Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021

Uppdrag att höja kunskapen om säkerhet för moskéer och muslimska församlingar.

A2019/01200Slutredovisning till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) den 1 mars 2021. En kopia av redovisningen ska även skickas till Forum för levande historia.

Prognoser 2021-2024

Myndigheten för stöd till trossamfund ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 

– 5 februari,

– 29 april, och

– 25 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

9:1

Myndigheten för stöd till trossamfund (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för stöd till trossamfund13 212
ap.1Myndigheten för stöd till trossamfund (ram)13 212

9:2

Stöd till trossamfund (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för stöd till trossamfund105 177
ap.1Stöd till trossamfund (ram)105 177
Disponeras av Skatteverket1 742
ap.2Stöd till trossamfund (ram)1 742
Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.3Stöd till trossamfund - del till Kammarkollegiet (ram)0

Villkor för anslag 9:2

ap.1 Stöd till trossamfund

  • Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2021.
  • I förordningen (1999:974) om statsbidrag till trossamfund anges för vilka ändamål verksamhetsbidrag och projektbidrag får beviljas.

 

ap.3 Stöd till trossamfund - del till Kammarkollegiet

Medlen får bara användas efter beslut av regeringen. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
9:1 Myndigheten för stöd till trossamfund
ap.13963 %0
9:2 Stöd till trossamfund
ap.13 207Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar200
Räntekontokredit695
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för stöd till trossamfunds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-251 101
2021-02-251 101
2021-03-251 101
2021-04-251 101
2021-05-251 101
2021-06-251 101
2021-07-251 101
2021-08-251 101
2021-09-251 101
2021-10-251 101
2021-11-251 101
2021-12-251 101
Summa13 212
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för stöd till trossamfunds disposition enligt detta regleringsbrev är:
9:1 ap.1Myndigheten för stöd till trossamfund
På regeringens vägnar
Amanda Lind
Kent Eriksson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Kammarkollegiet
Skatteverket
Riksgäldskontoret