Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2021-04-01
U2021/02015
Universitets- och högskolerådet
Box 45093
104 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Universitets- och högskolerådet
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Universitets- och högskolerådet.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Validering av yrkeslärares kunskaper

Universitets- och högskolerådet ska samordna sådan validering av yrkeskunskaper som, i enlighet med förordningen (2010:2021) om tillträde till utbildning som leder till yrkeslärarexamen, är nödvändig för att bedöma om sökande till yrkeslärarutbildning uppfyller kraven på särskild behörighet för utbildningen. Myndigheten ska bl.a. besluta om och fördela medel till deltagande lärosäten till stöd när det gäller validering av yrkeskunskaper. Myndigheten ska i sitt uppdrag samverka med berörda lärosäten, Statens skolverk, Myndigheten för yrkeshögskolan och de olika yrkenas branscher.

Information om rekrytering och tjänstgöring inom Europeiska unionens institutioner

Universitets- och högskolerådet ska genomföra särskilda informationsinsatser för att öka kunskapen om vilka möjligheter till praktik och arbete som finns inom Europeiska unionens institutioner, byråer och organ samt om rekryteringsprocesserna för sådan praktik och sådant arbete. Myndigheten bör arbeta mer strategiskt för att nå ut till högskolestuderande och andra lämpliga målgrupper. För uppdraget disponerar myndigheten under 2021 högst 2 500 000 kronor från det på statsbudgeten under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, för budgetåret 2021 uppförda anslaget 9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information, anslagspost 2.

Information om EU-samarbetet för lärare och skolledare

Universitets- och högskolerådet ska tillhandahålla utbildningar för lärare och skolledare i syfte att stärka EU-perspektivet i undervisningen. Uppdraget ska utföras med utgångspunkt i de aktiviteter som specificeras i den årliga handlingsplan som upprättas i samråd med berörda parter. Arbetet ska utformas på ett sådant sätt att deltagarna även efter avslutad utbildning ska bidra till ökad kompetens om Europeiska unionen bland kollegor. Utbildningsinsatser ska även riktas till kommuner som tidigare inte har deltagit i utbildningstillfällen. Myndigheten får även i uppdrag att inför Europadagen anordna en informationsaktivitet för att få skolor att uppmärksamma Europadagen. För uppdraget disponerar myndigheten under 2021 högst 2 500 000 kr från det på statsbudgeten under utgiftsområde 1 Rikets styrelse för budgetåret 2021 uppförda anslaget 9:1 Svenska Institutet för europapolitiska studier samt EU-information, anslagspost 2.

Utbetalning av medel för stipendier

Universitets- och högskolerådet ska fördela medel till statliga universitet och högskolor för ersättning för sådana stipendier som avses i förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter. Myndigheten ska även utbetala medel till vissa enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. Myndigheten ska fördela medel till lärosätena läsårsvis. Som planeringsförutsättning ska gälla att lika mycket medel ska fördelas för vårterminen som för höstterminen. Myndigheten ska göra det möjligt för de lärosäten som tilldelas stipendiemedel att bevilja stipendier på upp till tre läsår.

Myndigheten ska redovisa hur fördelningen av medlen har gjorts och hur medlen har använts. Myndigheten ska vidare redogöra för de stipendiemedel som lärosätena har tilldelat studenter som är medborgare i en stat som enligt OECD/DAC kan vara föremål för bistånd. För de stipendiemedel som lärosätena har tilldelat dessa studenter ska myndigheten även redovisa statistik till Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) i enlighet med Sidas anvisningar.

Samordning av stipendiesamarbete

Universitets- och högskolerådet ska planera inför, implementera och samordna ett stipendieprogram i enlighet med paragraferna V i), V ii), V iii) och V iv) i det Memorandum of Understanding on the Cooperation in Education and Scientific Research (U2016/05048), som undertecknades den 12 juni 2017 mellan Sveriges minister för högre utbildning och forskning och Kinas utbildningsminister. I uppdraget ingår även att bidra till planeringen inför de möten som ska äga rum i den dialogmekanism som upprättas i enlighet med paragraf II i ovan nämnda Memorandum of Understanding.

Forum för internationalisering

Universitets- och högskolerådet ska 2021 vara ordförande i Forum för internationalisering.

Nationell korrespondent för referensram för högre utbildning

Universitets- och högskolerådet ska 2021 vara nationell korrespondent i nätverket för den övergripande europeiska referensramen för högre utbildning (QF-EHEA).

Genomförande av projekt med medel från Erasmus+

Universitets- och högskolerådet ska för Sveriges räkning genomföra det EU-finansierade projektet Recognition of Prior Learning in Practice  (607050-EPP-1-2018-1-SE-EPPKA3-BOLOGNA) i enlighet med det avtal som ingåtts till följd av regeringens beslut (U2018/04385 [delvis] och U2019/01902). I uppdraget om genomförandet ingår bl.a. att ta emot EU-medel och återbetala ej använda medel, att skapa och underhålla en webbsida som rör projektet, att sprida resultaten av projektet på nätet och på Erasmus+ plattform och att bevaka att projektet genomförs i enlighet med avtalet.

Information om vägar till lärar- och förskolläraryrkena

Universitets- och högskolerådet ska genomföra en informationsinsats som tydliggör vägarna in i lärar- och förskolläraryrkena respektive lärar- och förskollärarutbildningarna. Insatsen ska omfatta såväl tillgängliga reguljära som kompletterande utbildningsalternativ. Insatsen ska bygga vidare på tidigare arbete som myndigheten genomfört och myndigheten ska samverka med andra relevanta myndigheter i arbetet.

Information för välavvägda studieval

Universitets- och högskolerådet ska återrapportera hur myndigheten samlar in och tillgängliggör information för att underlätta välavvägda val av studier.

3

Uppdrag

Utgiftsprognoser

Universitets- och högskolerådet ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

5 februari,
29 april,
30 juli, och
25 oktober.

Statistik och analys

Universitets- och högskolerådet ska till regeringen (Utbildningsdepartementet) redovisa och kommentera följande:

 • Statistik över samtliga sökande i samband med sista ansökningsdag inför höstterminen 2021 respektive vårterminen 2022.
 • Statistik över samtliga sökande och antagna i samband med urval 1 inför höstterminen 2021 respektive vårterminen 2022.
 • En analys i fråga om utfallet av genomförd antagningsomgång, senast den 15 oktober 2021 för höstterminen 2021 och senast den 28 februari 2022 för vårterminen 2022. Analysen ska inkludera sökande och antagna som är skyldiga att betala anmälningsavgift enligt förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor.

Alla uppgifter ska i den mån det är möjligt redovisas könsuppdelade. 

Intäkter och kostnader för högskoleprovet

Universitets- och högskolerådet ska följa upp och redovisa intäkter och kostnader för högskoleprovet 2020. Av redovisningen ska intäkterna och kostnaderna för myndigheten och varje universitet och högskola framgå. Det ska framgå vilka kostnader som påverkas av antalet anmälda eller antalet skrivande. Myndigheten ska redovisa uppdraget till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 29 mars 2021.

Nationella betygsdatabasen Beda

Universitets- och högskolerådet ska bygga ut den nationella betygsdatabasen Beda med utgångspunkt i förslaget i Statens skolverks förstudie om betygsdatabas för rätten till behörighetsgivande utbildning inom komvux (U2018/00129). Utbyggnaden ska göras med utgångspunkt i den förstudie om förutsättningarna att utöka Beda som Universitets- och högskolerådet gjort (U2018/04835). Myndigheten ska även utgå från den inriktning som anges och de medel som avsatts för genomförandet i budgetpropositionen för 2021. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 27 mars 2024.

Insatser för nationella minoriteter

Universitets- och högskolerådet ska följa upp, analysera och redovisa sina internt och externt riktade insatser, till exempel information till enskilda om utbildning, utifrån minoritetspolitikens mål. Uppdraget ska redovisas till Länsstyrelsen i Stockholms län och Sametinget senast den 15 november 2021.

Uppföljning av pilotverksamhet om bedömning av reell kompetens

Universitets- och högskolerådet ska följa upp och redovisa resultatet av lärosätenas fortsatta arbete med bedömning av reell kompetens för behörighet och tillgodoräknande utifrån den struktur som etablerats och det arbete som gjorts inom ramen för pilotverksamheten för stöd till universitets och högskolors arbete med bedömning av reell kompetens (U2016/03868 och U2018/02953). Detta arbete ska ske i samarbete med universitet och högskolor samt med Universitetskanslersämbetet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 31 juni 2021.

Jämställdhetsintegrering

Universitets- och högskolerådet ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10). Myndigheten ska senast den 1 september 2021 redovisa inriktningen för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren 2022–2025.

Distansutbildning

Universitets- och högskolerådet ska genomföra en satsning för ökad kvalitet och genomströmning i distansutbildning vid universitet och högskolor. Syftet med satsningen är att ge ökad tillgång till högskoleutbildning och utveckla digitala verktyg för distansutbildning, men också att bidra till att stärka kompetensförsörjningen i hela landet. Projekten ska utveckla lärosätenas långsiktiga förutsättningar att erbjuda distansutbildning. Satsningen ska bygga vidare på erfarenheterna från tidigare satsningar på distansutbildningar.

Myndigheten ska i ett första steg ta fram modeller för hur distansutbildning med hög kvalitet kan erbjudas. För detta ändamål ska minst 7 500 000 kronor, av de 15 000 000 kronor som finns avsatta för detta ändamål på anslaget 2:2 Universitets- och högskolerådet, fördelas till lärosäten för kostnader för utvecklingsinsatser. I ett andra steg ska myndigheten utlysa medel till lärosätena för att under 2022 i projektform bidra till att etablera en bas för lärosätena att erbjuda distansutbildning av hög kvalitet. För detta ändamål ska minst 12 000 000 kronor fördelas under 2022. Utlysningen ska ske med förbehållet att medel för detta beslutas för 2022. I en första delredovisning ska genomfört arbete under 2021 samt planerat arbete under 2022 redovisas. Delredovisningen ska lämnas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 15 oktober 2021. En slutredovisning ska lämnas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 28 februari 2023.

Satsningen ska samordnas med satsningen på verksamhetsförlagd utbildning vid studier på distans inom anslaget 2:64.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

 1. Bistå Statens skolverk i arbetet med att ta fram stödmaterial till en kartläggning av nyanlända elever i gymnasieåldern (regleringsbrevet för budgetåret 2018). Redovisas av Skolverket senast den 31 mars 2021.
 2. Genomföra en försöksverksamhet där viktade resultat från högskoleprovets två delar används enligt förordningen (2018:1511) om försöksverksamhet med viktat högskoleprovsresultat vid urval (ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2018). Redovisas senast den 1 december 2023.
 3. Ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik (Fi2018/01701, A2018/00925). Redovisas till Statskontoret senast den 15 januari 2021.
 4. Utveckla ett nationellt behörighetsprov för grundläggande behörighet och genomföra en försöksverksamhet med ett sådant prov enligt förordningen (2018:1510) om försöksverksamhet med behörighetsprov för tillträde till högskoleutbildning (ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2018). Redovisning av hur förberedelserna har bedrivits senast den 31 januari 2021.
 5. Tillsammans med Universitetskanslersämbetet kartlägga och analysera hur universitet och högskolor använder lokalt beslutade urvalsgrunder vid antagning till högre utbildning (ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2019). Redovisas av Universitetskanslersämbetet senast den 1 mars 2021.
 6. Utreda krav på betyg C i undervisningsämnena som särskild behörighet till ämneslärarutbildning (U2020/02775). Redovisas senast den 15 februari 2021.
 7. Ta fram fler högskoleprov så att minst tre högskoleprov per kalenderår finns tillgängliga under 2021–2023 för att vid behov kunna anordna fler provtillfällen än i dag (U2020/04313). Redovisas senast den 30 maj 2021.
 8. Fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023 (Fi2020/04960). Redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2021–2023 och senast den 15 februari 2024.
 9. Fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023 (A2020/02583). Redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2021–2023 och senast den 15 februari 2024.

Uppföljning av covid-19-pandemins konsekvenser för tillträde och antagning till högskoleutbildning

Universitets- och högskolerådet ska följa upp eventuella konsekvenser av covid-19-pandemin i fråga om tillträde och antagning till högskoleutbildning för studerande i gymnasieskolan samt vid behov vidta de åtgärder som bedöms nödvändiga. Uppdraget ska genomföras i dialog med Statens skolverk, universitet och högskolor och andra relevanta aktörer. Universitets- och högskolerådet ska hålla Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) löpande informerat om uppdraget.

Uppföljning av utbildningssamarbete med Storbritannien och mobilitet

Universitets- och högskolerådet ska följa upp och analysera vilka konsekvenser som uppstår för svenska studenters möjligheter att studera i Storbritannien och övriga konsekvenser för svenskt deltagande i internationellt utbildningssamarbete och mobilitet med anledning av att Storbritannien lämnar Erasmusprogrammet. Uppdraget omfattar samtliga utbildningsformer som ingår i Erasmusprogrammet.

Uppdraget ska delredovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 15 september 2021 och slutredovisas senast den 15 mars 2022.

Samordning av insatser för internationalisering

Universitets- och högskolerådet ska tillsammans med Vetenskapsrådet och Verket för innovationssystem vidareutveckla förslaget om en plattform för internationalisering som Internationaliseringsutredningen lämnade i betänkandet Ökad attraktionskraft för kunskapsnationen Sverige (SOU 2018:78). Syftet är att möjliggöra en stabil och långsiktig struktur för samordning av frågor som påverkar internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation. Uppdraget ska genomföras i nära dialog med universitet och högskolor samt andra berörda myndigheter och aktörer.

Universitets- och högskolerådet ska ansvara för att redovisa uppdraget till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 15 oktober 2021.

Nationellt programkontor inom Erasmus+

Universitets- och högskolerådet ska vara nationellt programkontor för Erasmus+ under programperioden 2021–2027, med undantag för de delar av programmet som avser ungdom och idrott.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:2

Universitets- och högskolerådet (Ramanslag)

Disponeras av Universitets- och högskolerådet243 365
ap.1Universitets- och högskolerådet (ram)243 365

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Universitets- och högskolerådet

Av anslagsposten avser 15 000 000 kronor medel för uppdraget om att öka kvaliteten och genomströmningen i distansutbildning vid universitet och högskolor. 

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Universitets- och högskolerådet42 396
ap.14Validering av yrkeslärare (ram)12 396
ap.36Nationell samordnare för högskoleprovet (ram)30 000

Villkor för anslag 2:64

ap.14 Validering av yrkeslärare

Medlen avser valideringsinsatser i yrkeslärarutbildningen.

ap.36 Nationell samordnare för högskoleprovet

Regeringen har beslutat att tillsätta en nationell samordnare som ska bistå Universitets- och högskolerådet vid genomförande av högskoleprovet våren 2021 och föreslå en framtida ansvarsfördelning när det gäller högskoleprovet (dir. 2020:92). 

Medlen ska användas för kostnader för samordnarens arbete under 2021 samt för kostnader för att genomföra högskoleprovet under våren 2021. Medlen avser även Universitets- och högskolerådets kostnader för utveckling och förvaltning av systemstöd för anmälan till högskoleprovet.

2:67

Särskilda bidrag inom högskoleområdet (Ramanslag)

Disponeras av Universitets- och högskolerådet417
ap.2Särskilda bidrag - del till Universitet och högskolerådet (ram)417

Villkor för anslag 2:67

ap.2 Särskilda bidrag - del till Universitet och högskolerådet

Medlen ska användas för stipendier för studier vid College of Europe. Av anslagsposten får högst 27 000 kronor disponeras för att finansiera förvaltningskostnader för stipendieprogrammen. Myndigheten ska redovisa användningen av medlen i årsredovisningen för 2021.

4:1

Internationella program (Ramanslag)

Disponeras av Universitets- och högskolerådet81 589
ap.1Internationella program m.m (ram)81 589

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Internationella program m.m

Anslagsposten får belastas med följande utgifter.

 • Bidrag som avses i förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter. Av anslagsposten ska 60 276 000 kronor användas för detta ändamål.
 • Utgifter för bidrag inom programmet Atlas i enlighet med förordningen (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område.
 • Utgifter för bidrag inom Atlas praktik.
 • Utgifter för att främja ökat deltagande och högre kvalitet inom programmet Erasmus+.
 • Bidrag inom de decentraliserade programdelarna inom Erasmus+ om underskott uppstår på bidragsmedlen från Europeiska unionen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:2 Universitets- och högskolerådet
ap.17 3003 %0
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.1403 %0
ap.3603 %0
2:67 Särskilda bidrag inom högskoleområdet
ap.20Inget0
4:1 Internationella program
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
2:64 ap.72:64 ap.21100 %
2:64 ap.242:64 ap.21100 %
2:64 ap.252:64 ap.21100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2020 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2021 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor
ap.7ram
ap.24ram
ap.25ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
4:1 Internationella program
ap.1168 00060 00060 00048 0002024
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen mellan åren av belopp för infriade åtaganden är indikativ.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar90 000
Räntekontokredit31 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Universitets- och högskolerådets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2520 280
2021-02-2520 280
2021-03-2520 280
2021-04-2520 280
2021-05-2520 280
2021-06-2520 280
2021-07-2520 280
2021-08-2520 280
2021-09-2520 280
2021-10-2520 280
2021-11-2520 280
2021-12-2520 285
Summa243 365
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Universitets- och högskolerådets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Universitets- och högskolerådet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Verksamhet
Högskoleprovet-17 842-10 00020 00030 000-10 000-37 842
Antagning till högskoleutbildning och studieadministration22 757-5 000205 000218 000-13 0004 757
Summa4 915-15 000225 000248 000-23 000-33 085
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Antagning till högskoleutbildning och studieadministration

Myndigheten får ta ut och disponera avgifter för verksamheten. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten. Myndigheten får i ny räkning disponera resultatet från utgången av 2020 i dess helhet i den avgiftsfinansierade verksamheten.

Högskoleprovet

Myndighetens arbete med högskoleprovet i enlighet med högskoleförordningen (1993:100) finansieras med en del av den avgift som anmälda till högskoleprovet betalar. Avgiftsnivån regleras i högskoleförordningen och myndighetens del av avgiften motsvarar 180 kronor per anmäld deltagare i provet. Inkomsterna disponeras av myndigheten och det finns inte något reglerat mål för hur stor del av kostnaderna som ska täckas av avgifterna.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Bidragen disponeras av myndigheten. Myndigheten får inom ramen för sin verksamhet ta emot uppdrag från Nordiska ministerrådet om kostnaderna för sådana uppdrag kan täckas genom bidrag från Nordiska ministerrådet. Bidragen disponeras av myndigheten. 

På regeringens vägnar
Anna Ekström
Therese Ahlqvist
Kopia till

Statsrådsberedningen, REV, EUK
Utrikesdepartementet, FH, IU
Försvarsdepartementet, MFI
Finansdepartementet, BA, ESA, SFÖ
Arbetsmarknadsdepartementet, A, JÄM
Näringsdepartementet, LB, EIN
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Statens skolverk
Statistiska centralbyrån
Statliga universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde
Statskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Svenska institutet
Sveriges lantbruksuniversitet
Universitetskanslersämbetet
Akademi för Ledarskap och Teologi
Beckmans skola AB
Chalmers tekniska högskola AB
Enskilda Högskolan Stockholm AB
Ericastiftelsen
Ersta Sköndal Bräcke Högskola AB
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen
Handelshögskolan i Stockholm
Newmaninstitutet AB
Sophiahemmet, Ideell förening
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Rödakorshemmet
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut
Sveriges förenade studentkårer