Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
3

2021-03-24
Ku2021/00596 (delvis)
Ku2021/00952
Nationalmuseum
Box 16176
103 24 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Nationalmuseum
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 17, bet. 2020/21:KrU1, rskr. 2020/21:106).

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 17 december 2020 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Nationalmuseum och nedan angivet anslag. Ändringen innebär att förändrade villkor för anslag 8:1 beslutas.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Nationalmuseum.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Nationalmuseum ska redovisa

 • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, och
 • åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och
 • förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.

God finansiell styrning

Myndigheten ska fortsatt redovisa åtgärder för att säkerställa en god finansiell styrning med syfte att bl.a. öka tillförlitligheten i myndighetens utgiftsprognoser och att verksamheten kan hållas inom tilldelade ekonomiska ramar. Avstämning ska löpande ske med Regeringskansliet (Kulturdepartementet). 

Renoveringen av Nationalmuseums huvudbyggnad

Nationalmuseum ska redovisa kostnader som sammanhänger med renoveringen av Nationalmuseums huvudbyggnad.

Lokalkostnader

Nationalmuseum ska specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2021 enligt följande:

 • hyra, varav kostnadshyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsring

Nationalmuseum ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Nationalmuseum ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Medverkans- och utställningsersättning

Nationalmuseum ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk (MU-avtalet) särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

Kultur i hela landet

Nationalmuseum ska, med utgångspunkt i 11 § museilagen (2017:563), redovisa myndighetens insatser och resultat av arbetet för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

Konsekvenser av det nya coronaviruset

Nationalmuseum ska särskilt redovisa de konsekvenser spridningen av det nya coronaviruset har haft för resultat, genomförande av verksamhet och ekonomi.

3

Uppdrag

Prognoser 2021-2024

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska det framgå vilka antaganden som använts i prognosen samt eventuella osäkerhetsfaktorer och hur detta påverkat prognosen. Myndigheten ska i kommentarerna särskilt informera om åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

 • 5 februari,
 • 29 april,
 • 30 juli och
 • 25 oktober.

Regional närvaro

Nationalmuseum ska arbeta för en fortsatt regional närvaro, t.ex. genom samarbeten med regionala museer.

Coronapandemins påverkan på verksamheten

Nationalmuseum ska redovisa de åtgärder som har vidtagits och planeras att vidtas för att möta de förändrade förutsättningar som spridningen av sjukdomen covid-19 medför. Redovisningen ska beskriva hur Nationalmuseum fortsatt planerar att bedriva sina kärnuppgifter utifrån instruktion och museilagen inom givna ekonomiska ramar. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) i samband med budgetunderlaget den 1 mars 2021 och komplettera de uppgifter som redovisas i budgetunderlaget.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdraget

Beslut av uppdraget

Rapporteringstidpunkt

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik m.m. 2019 och 2020 samt att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik m.m. 2021–2023.

Fi2018/01701
Fi2020/04960

Redovisning till Statskontoret 15 januari 2021 och den 1 april 2021.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m, samt att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik m.m. 2021-2023.

A2018/00925

A2020/02583

Redovisning till Statskontoret 15 januari 2021 och den 1 april 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Nationalmuseum247 898
ap.2Nationalmuseum (ram)247 898

Villkor för anslag 8:1

ap.2 Nationalmuseum

Anslagsposten får användas för Nationalmuseums förvaltningsutgifter.

Av anslagsposten får minst 2 000 000 kronor användas för att stärka museets regionala närvaro.

Anslagsposten får användas för den avgiftsfinansierade verksamhetens kostnader med högst 3 100 000 kronor.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.27 4363 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar65 000
Räntekontokredit35 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Nationalmuseums räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-0461 974
2021-03-2561 974
2021-06-2561 974
2021-09-2561 976
Summa247 898
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Nationalmuseums disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.2Nationalmuseum

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor Nationalmuseum-5 246-2 0008 5507 600950-6 296
Undersökningar, utredningar och andra tjänster00252500
Summa-5 246-2 0008 5757 625950-6 296
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar14 3225 04112 540012 54031 903
Övrigt17 4787 55910 672010 67235 709
Summa31 80012 60023 212023 21267 612
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Nationalmuseum ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

På regeringens vägnar
Amanda Lind
Göran Wennborg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen