Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
5

2021-03-11
Ku2021/00802
Institutet för språk och folkminnen
Box 135
751 04 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Institutet för språk och folkminnen
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 17, bet. 2020/21:KrU1, rskr. 20/21:106).

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 11 mars 2021 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Institutet för språk och folkminnen och nedan angivet anslag. 

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Institutet för språk och folkminnen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Insatser för nationella minoritetsspråk

Institutet för språk och folkminnen ska i årsredovisningen för 2021 särskilt redovisa hur medlen från anslaget 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter under utgiftsområde 1 Rikets styrelse har använts för att bedriva språkvårdande verksamhet för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib samt revitaliseringsinsatser i enlighet med förordningen (2010:21) om statsbidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken. Myndigheten ska senast den 4 februari 2022 även redovisa detta i en särskild rapport till Länsstyrelsen i Stockholms län och till Sametinget.

Lokalkostnader

Institutet för språk och folkminnen ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2021 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsringsintäkter

Institutet för språk och folkminnen ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen. 

Bidragsintäkter

Institutet för språk och folkminnen ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

Institutet för språk och folkminnen ska redovisa hur myndigheten har använt eller fördelat medlen från anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Redovisningen ska omfatta

 • vilka strategiska prioriteringar som legat till grund för användningen eller fördelningen av medel,
 • vilka insatser som finansierats eller delfinansierats av anslaget under året,
 • på vilket sätt insatserna förväntas bidra till kulturområdets utveckling, och
 • en resultatbedömning av genomförda insatser.

Agenda 2030

Sverige ska genomföra Agenda 2030 för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling genom en samstämmig politik nationellt och internationellt. Genomförandet ska präglas av agendans princip att ingen ska lämnas utanför. Institutet för språk och folkminnen ska redovisa vilka resultat som nåtts som bidrar till att nå de globala målen för hållbar utveckling.

Romsk inkludering

Institutet för språk och folkminnen ska särskilt redovisa hur myndigheten, med utgångspunkt i sitt verksamhetsområde och erfarenheter från särskilda uppdrag inom ramen för regeringens strategi för romsk inkludering 2012–2032, har bidragit till att synliggöra, bevara och utveckla romskt språk och romsk kultur.

Kultur i hela landet

Institutet för språk och folkminnen ska redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

Införande av process för nomineringar till Unescos internationella listor

Institutet för språk och folkminnen ska redovisa hur införandet av en nationell process för nomineringar till Unescos internationella listor och register för det immateriella kulturarvet fortskrider, med utgångspunkt i det förslag till process som myndigheten har presenterat (Ku2019/01280).

3

Uppdrag

Prognoser 2021–2024

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

 • 5 februari,
 • 29 maj och
 • 25 oktober.

Sverige i Unescos kommitté för det immateriella kulturarvet

Under perioden 2020–2024 är Sverige medlem i Unescos kommitté för konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet. Institutet för språk och folkminnen ska som expertmyndighet delta i kommittéarbetet och företräda Sverige i samarbete med Svenska Unescorådet och Sveriges permanenta delegation vid OECD och Unesco samt i nära dialog med Kulturdepartementet. Vid behov ska myndigheten inhämta stöd från Riksantikvarieämbetet, Statens musikverk, Nämnden för hemslöjdsfrågor, Stiftelsen Nordiska museet, Sametinget och andra berörda aktörer. Institutet för språk och folkminnen ska redovisa resultat från årets kommittémöte i en rapport som tas fram i dialog med Kulturdepartementet, Svenska Unescorådet och Sveriges permanenta delegation vid OECD och Unesco, efter genomfört kommittémöte.

Rapport till Unesco om vidtagna åtgärder

Institutet för språk och folkminnen ska ta fram underlag till Sveriges andra periodiska rapport till Unesco om de åtgärder som vidtagits på nationell nivå för tillämpningen av Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet. Underlaget ska tas fram efter samverkan med berörda aktörer och redovisas i form av en färdigställd rapport i enlighet med anvisningar från Unesco. Uppdraget ska genomföras i löpande dialog med Kulturdepartementet och Svenska Unescorådet och redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 november 2021.

Demokratin 100 år

Med anledning av att demokratin i Sverige fyller 100 år 2021 genomför regeringen en nationell satsning. Institutet för språk och folkminnen ska medverka genom att genomföra insatser och aktiviteter inom sin verksamhet som uppmärksammar det demokratiska styrelseskicket och dess värden. Institutet för språk och folkminnen ska genomföra uppdraget i dialog med kommittén Demokratin 100 år (Ku 2018:02). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 7 april 2022.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023Fi2020/04960Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021
Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023A2020/02583Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021

Flerspråkig basterminologi som grund för tolkning och översättning

Isof ska i enlighet med de förslag som lämnats i utredningen Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk (SOU 2018:83) inleda utvecklingen av arbetet med en gemensam flerspråkig basterminologi som grund för tolkning och översättning i kommunikationen mellan myndigheter och enskilda. Myndigheten ska inom ramen för detta uppdrag samarbeta med berörda myndigheter. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 31 maj 2022.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för språk och folkminnen1 292
ap.11Institutet för språk och folkminnen (ram)1 292

Villkor för anslag 1:4

ap.11 Institutet för språk och folkminnen

Anslagsposten får användas för utgifter för forsknings- och utvecklingsinsatser. Anslagsposten får även användas för utgifter för administration och genomförande av verksamheten.

3:3

Institutet för språk och folkminnen (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för språk och folkminnen71 120
ap.1Institutet för språk och folkminnen (ram)71 120

Villkor för anslag 3:3

ap.1 Institutet för språk och folkminnen

Anslagsposten får användas för Institutet för språk och folkminnens förvaltningsutgifter.

Av anslagspostens medel får 1 000 000 kronor användas för uppdraget att utveckla arbetet med en gemensam flerspråkig basterminologi som grund för tolkning och översättning i kommunikationen mellan myndigheter och enskilda.   

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.1138Inget0
3:3 Institutet för språk och folkminnen
ap.12 1333 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar4 500
Räntekontokredit4 617
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för språk och folkminnens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-256 035
2021-02-256 035
2021-03-256 035
2021-04-256 035
2021-05-256 035
2021-06-256 035
2021-07-256 035
2021-08-256 035
2021-09-256 035
2021-10-256 035
2021-11-256 035
2021-12-256 027
Summa72 412
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för språk och folkminnens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.11Institutet för språk och folkminnen
3:3 ap.1Institutet för språk och folkminnen

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

För avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

På regeringens vägnar
Amanda Lind
Anna Dammert
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/DOM
Justitiedepartementet/SIM
Socialdepartementet/FS
Socialdepartementet/SF
Utrikesdepartementet/GA
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/OFA ESA
Finansdepartementet/OFA SFÖ
Finansdepartementet/SKA
Utbildningsdepartementet/AI
Utbildningsdepartementet/F
Utbildningsdepartementet/GV
Näringsdepartementet/LB JL
Näringsdepartementet/LB RTL
Miljödepartementet/KL
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Länsstyrelsen i Stockholms län
Myndigheten för kulturanalys
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Sametinget
Statens musikverk
Statskontoret
Stiftelsen Nordiska museet
Svenska Unescorådet