Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2021-04-01
S2021/03115
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Box 6183
102 33 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 9, bet. 2020/21:SoU1, rskr. 2020/21:156).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Upplysningstjänst för vården

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) ska redovisa arbetet med och resultat av den upplysningstjänst dit hälso- och sjukvårdspersonal kan vända sig med kliniska frågeställningar som kräver en snabbutvärdering av det vetenskapliga underlaget på området.

Internationella kunskapsöversikter och utvärderingar

SBU ska redovisa myndighetens arbete med att granska och tillgängliggöra internationella kunskapsöversikter samt medicinska och sociala utvärderingar.

Agenda 2030

SBU ska redovisa resultat från myndighetens verksamhet som bidrar till genomförandet av Agenda 2030 med fokus på den sociala dimensionen av de globala målen för hållbar utveckling, med utgångspunkt i de riksdagsbundna mål som har bäring på myndighetens verksamhet.

Underlag relaterade till covid -19

SBU ska redovisa hur arbetet med att granska och tillgängliggöra vetenskapliga underlag relaterat till covid-19 har genomförts. 

Det nationella Health Technology Assessment-nätverket

SBU ska redovisa myndighetens arbete med det nationella Health Technology Assessment (HTA)-nätverket. 

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och SBU rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

5 februari

29 april

30 juli

25 oktober

Nya och återkommande uppdrag

Utvärdera det vetenskapliga stödet avseende behandling av postpartumdepression

SBU ska utvärdera det vetenskapliga stödet avseende behandling av postpartumdepression. Utvärderingen ska omfatta en systematisk översikt avseende positiva och negativa effekter av behandlingen. Upplevelser och erfarenheter analyseras genom sammanvägning av studier med kvalitativ analysmetodik. Hälsoekonomiska aspekter ska analyseras med utgångspunkt från den systematiska översikten. Etiska aspekter ska lyftas och diskuteras. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 december 2022. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för 2021 avseende SBU. Uppdraget finansieras via anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Utvärdera det vetenskapliga stödet avseende behandling av hyperemesis

SBU ska utvärdera det vetenskapliga stödet avseende behandling av hyperemesis. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 december 2022. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för 2021 avseende SBU. Uppdraget finansieras via anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Utvärdera det vetenskapliga stödet avseende omhändertagande av föräldrar och syskon till dödfödda barn

SBU ska utvärdera det vetenskapliga stödet avseende omhändertagande av föräldrar och syskon till dödfödda barn. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 december 2022. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för 2021 avseende SBU. Uppdraget finansieras via anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Prioritera vetenskapliga kunskapsluckor inom området graviditetskomplikationer

SBU ska prioritera vetenskapliga kunskapsluckor inom området graviditetskomplikationer. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 december 2022. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för 2021 avseende SBU. Uppdraget finansieras via anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Prioritera vetenskapliga kunskapsluckor inom området kejsarsnitt

SBU ska prioritera vetenskapliga kunskapsluckor inom området kejsarsnitt. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 december 2022. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för 2021 avseende SBU. Uppdraget finansieras via anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 33 Förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Utvärdering av det vetenskapliga stödet vid långtidssjukskrivning

SBU ska utvärdera det vetenskapliga stödet avseende sjukskrivning vid de vanligaste diagnoserna vid långtidssjukskrivning. Utvärderingen ska omfatta en systematisk översikt avseende positiva och negativa effekter av olika sätt för hälso- och sjukvården att hantera, handlägga och följa upp sjukskrivning. Eventuella skillnader i effekterna mellan kvinnor och män ska uppmärksammas. Hälsoekonomiska aspekter analyseras med utgångspunkt från den systematiska översikten. Etiska aspekter ska lyftas och diskuteras. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 december 2022. Redovisningen ska hänvisa till regleringsbrevet för 2021 avseende SBU. SBU får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2021. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 10, anslag 1:6 Bidrag till sjukskrivningsprocessen, anslagsposten 2 Kunskapsutveckling för sjukskrivningsprocessen. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende SBU.

Sammanställa det vetenskapliga underlaget avseende metoden självvald inläggning

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) ska bistå Socialstyrelsen med kunskapsunderlag inom ramen för det regeringsuppdrag som Socialstyrelsen har fått i regleringsbrevet för 2021 angående att utvärdera det vetenskapliga stödet och den beprövade erfarenheten avseende metoden självvald inläggning inom psykiatrin. I uppdraget ingår att sammanställa det vetenskapliga underlaget med avseende på positiva och negativa effekter av metoden. Uppdraget ska redovisas till Socialstyrelsen senast den 30 augusti 2021. SBU får för uppdragets genomförande använda 1 000 000 kronor under 2021. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:8 Bidrag till psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Utbilda och sprida kunskap om vetenskapliga kunskapssammanställningar inom socialtjänsten

SBU ska fortsatt bidra med stöd och handledning att systematiskt söka, värdera och använda kunskap inom socialtjänsten. SBU ska inom uppdragets ram utbilda och sprida kunskap om vetenskapliga kunskapssammanställningar till strategiskt viktiga målgrupper som stöd till fortsatt utveckling av ett kunskapsbaserat arbete inom området, inklusive att sammanställa det vetenskapliga underlaget avseende utredningsmetoder för barn och ungdomar som utreds inom socialtjänsten. SBU får för uppdragets genomförande använda 1 500 000 kronor under 2021. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälso- och sjukvård och social omsorg, anslag 4:7 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m., anslagsposten 5 Övriga utvecklingsmedel. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 25 februari 2022. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende SBU.

Tidigare givna, pågående uppdrag

UppdragUppdrag givet iAvrapportering
Uppdrag att utbilda och sprida kunskap om vetenskapliga kunskapssammanställningar inom socialtjänstenRegeringsbeslut S2018/1952/FST (delvis)Den 20 februari 2020, slutredovisas den 26 februari 2021
Utvärdering av metoder för diagnostik av förlossningsrädsla m.m.Regeringsbeslut S2019/01223/FSDen 1 mars 2021
Utvärdering av metoder för att behanda förlossningsrädsla m.m.Regeringsbeslut S2019/01223/FSDen 1 mars 2021
Utvärdera metoder för att behandla och rehabilitera personer med fibromyalgiRegeringsbeslut S2019/03053/FSDen 15 december 2021
Utvärdera komplexa långvariga smärttillståndRegeringsbeslut S2018/02498/FS

Den 15 december 2021

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019–2020Regeringsbeslut A2018/00925/A

Redovisning till Statskontoret den 15 januari 2021

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik 2019–2020Regeringsbeslut Fi2018/01701/ESARedovisning till Statskontoret den 15 januari 2021

Utvärdering av det vetenskapliga stödet avseende metoder för att diagnosticera och behandla vestibulit

Regeringsbeslut S2019/05315/RS

Den 30 juni 2021

Utvärdering av det vetenskapliga stödet avseende metoder för att diagnostisera och behandla lipödem

Regeringsbeslut S2019/05315/RS

Den 30 juni 2021

Utvärdering av det vetenskapliga stödet avseende metoder för att behandla rektusdiastas


Regeringsbeslut S2019/05315/RS

Den 31 maj 2022

Kartläggning av metoder för behandling av psykisk ohälsa som följd av förlossning

Regeringsbeslut S2019/05315/RS

Den 31 december 2021

Utvärdering av det vetenskapliga stödet avseende kejsarsnitt på moderns önskan

Regeringsbeslut S2019/05315/FS

Den 31 december 2021

Uppdrag internationellt nätverk inom social utvärdering

Regeringsbeslut 2019/03408/FST

Den 31 mars 2022

Uppdrag att genomföra kunskapssammanställningar inom området psykisk ohälsa

S2019/05315

Delredovisas årligen den 31 mars med start 2021 och slutredovisas den 31 mars 2025.

Uppdrag att utvärdera insatser för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa och suicid bland barn och unga

S2020/01043

Delredovisas den 1 oktober 2021, slutredovisning den 1 oktober 2022

Uppdrag att inkomma med underlag inför en ny strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

S2020/06171

Delredovisas den 31 december 2021, slutredovisas den 1 september 2023

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Regeringsbeslut Fi2020/04960

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

Regeringsbeslut A2020/02583

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:2

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (Ramanslag)

Disponeras av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering90 426
ap.1Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (ram)90 426

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Anslagsposten får användas för SBU:s förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:2 Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
ap.12 7123 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar2 500
Räntekontokredit2 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens beredning för medicinsk och social utvärderings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-257 536
2021-02-257 536
2021-03-257 536
2021-04-257 536
2021-05-257 536
2021-06-257 536
2021-07-257 536
2021-08-257 536
2021-09-257 536
2021-10-257 536
2021-11-257 536
2021-12-257 530
Summa90 426
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens beredning för medicinsk och social utvärderings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Tilde Eriksson
Kopia till

Socialutskottet
Folkhälsomyndigheten
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Försäkringskassan
Läkemedelsverket
Socialstyrelsen
Statskontoret
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Sveriges Kommuner och Regioner
Vård- och omsorgsanalys