Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:8

2021-06-23
U2021/03055 (delvis)
U2021/03140
Karolinska institutet
171 77 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Karolinska institutet
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141, prop. 2020/21:99 utg.omr. 16, bet. 2020/21:FiU21, rskr. 2020/21:385).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Karolinska institutet.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden

1. Karolinska institutet ska i anslutning till tandläkarutbildningen driva en tandvårdscentral.

Återrapportering 

Av årsredovisningen ska framgå omfattning av denna verksamhet samt inriktning och total kostnad.

2. Karolinska institutet har huvudansvar för att, tillsammans med övriga universitet med tillstånd att utfärda läkarexamen, ansvara för prov efter läkares allmäntjänstgöring.

3. I årsredovisningen ska universitetet redovisa det totala antalet helårsstudenter på tandläkarutbildningen.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2021–2023 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 60 procent kvinnor.

2

Organisationsstyrning

Verksamhet i Hongkong

Karolinska institutet etablerar forskningsverksamhet i Hongkong, Kina. Verksamheten som förväntas pågå i minst fem år finansieras genom en donation. Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa hur etableringen av verksamhet i Hongkong, Kina, har fortskridit.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:15

Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Karolinska institutet794 587
ap.1Takbelopp (ram)794 587

Villkor för anslag 2:15

ap.1 Takbelopp

Anslagsposten får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå samt behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning.

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

Av anslagsposten avser 5 578 000 kronor medel för en särskild satsning på livslångt lärande. De helårsstudenter som ersätts med dessa medel ger inte lärosätena rätt till någon ytterligare ersättning inom ordinarie takbelopp. Lärosätet får per helårsstudent avräkna medel motsvarande summan av ersättningen för en helårsstudent och en helårsprestation för relevant utbildningsområde.

2:16

Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Karolinska institutet1 731 006
ap.2Basresurs (ram)1 731 006

Villkor för anslag 2:16

ap.2 Basresurs

Anslagsposten får användas för forskning och utbildning på forskarnivå.

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiskt forskningsområdeBelopp i tkr
Cancer22 241
Diabetes31 769
Epidemiologi11 347
Neurovetenskap31 769
Stamceller och regenerativ medicin34 041
Vårdforskning22 695


Av anslaget får högst 1 000 000 kronor användas för verksamhetsbidrag till stiftelsen Vetenskapsstaden och högst 500 000 kronor för verksamhetsbidrag till Stiftelsen Flemingsberg Science.

Karolinska institutet bemyndigas med anledning av medlemskapet i en kunskaps- och innovationsplattform inom hälsa under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Health) att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 900 000 kronor under 2020–2022 (i enlighet med beslut om vårändringsbudget för 2020).

Karolinska institutet bemyndigas med anledning av medlemskap i Cancer Core Europe att besluta om en medlemsavgift på högst 600 000 kronor per år under 2017–2021.

Karolinska institutet bemyndigas att under 2020–2022 besluta om årliga kapitaltillskott till Infrafrontier GmbH på högst 500 000 kronor (i enlighet med beslut om vårändringsbudget för 2020).

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Karolinska institutet118 653
ap.17Tandvårdscentral (ram)111 505
ap.18Prov efter läkarens allmäntjänstgöring (ram)6 131
ap.47Idébanksmedel (ram)1 017

Villkor för anslag 2:65

ap.17 Tandvårdscentral

Anslagsposten får användas för utgifter för bedrivande av tandvårdscentral.

ap.18 Prov efter läkarens allmäntjänstgöring

Anslagsposten får användas för utgifter för prov efter läkarens allmäntjänstgöring.

ap.47 Idébanksmedel

Karolinska institutet bemyndigas att under 2021 utbetala ett kapitaltillskott på högst 1 000 000 kronor till holdingbolaget som är knutet till universitetet i enlighet med beslut om budgetpropositionen för 2021.

Kapitaltillskottet ska finansiera kostnader för de s.k. idébankerna. Idébankens verksamhet, kostnader och inriktning ska framgå av bolagens årsredovisning.

Beträffande stöd till företag får medlen disponeras i enlighet med villkoren i 1 kap. och 3 kap. artikel 28 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Ett stöd får inte betalas ut om det stödmottagande företaget är föremål för betalningskrav på grund av ett beslut av Europeiska kommissionen som förklarat ett stöd olagligt och oförenligt med den inre marknaden.

En myndighet som betalar ut statsstöd ska genomföra den årliga rapporteringen i State Aid Reporting Interactive (SARI) och transparensrapporteringen i State Aid Transparency Award Module (TAM). Inloggning till SARI och TAM tillhandahålls av Tillväxtanalys statsstödsenhet.

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning (Ramanslag)

Disponeras av Karolinska institutet662 680
ap.6Karolinska institutet (ram)661 097
ap.9Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning (ram)1 583

Villkor för anslag 2:66

ap.6 Karolinska institutet

Anslagsposten får användas för kostnader när det gäller regionens medverkan i utbildning av läkare (ALF-ersättning) i enlighet med det avtal som i september 2014 tecknats mellan staten och vissa landsting om samarbete om utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården (ALF-avtalet).

Karolinska institutet ersätts för högst 1 740 helårsstudenter inom läkarutbildningen vilket är det minsta antal helårsstudenter som staten förväntar sig att regionen ska ta emot för den verksamhetsintegrerade utbildningen av läkare.

Universitetet ska i årsredovisningen lämna uppgifter om hur ALF-ersättningen har fördelats under året när det gäller lokalkostnader, lönekostnader och övriga kostnader. I årsredovisningen ska universitetet också redovisa det totala antalet helårsstudenter på läkarutbildningen.

ap.9 Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning

Anslagsposten får användas för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

Av årsredovisningen ska framgå på vilket sätt Karolinska institutet har använt medlen för att utveckla klinisk utbildning och forskning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.20Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.1703 %0
ap.1803 %0
ap.4703 %0
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning
ap.603 %0
ap.903 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar1 244 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Karolinska institutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-25271 663
2021-02-25271 663
2021-03-25271 663
2021-04-25271 663
2021-05-25271 663
2021-06-25271 663
2021-07-25279 492
2021-08-25279 492
2021-09-25279 492
2021-10-25279 492
2021-11-25279 492
2021-12-25279 488
Summa3 306 926
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Karolinska institutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:15 ap.1Takbelopp
2:16 ap.2Basresurs
2:65 ap.17Tandvårdscentral
2:65 ap.18Prov efter läkarens allmäntjänstgöring
2:65 ap.47Idébanksmedel
2:66 ap.6Karolinska institutet
2:66 ap.9Uppdrag att utveckla klinisk utbildning och forskning

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Optikercentral

Karolinska institutet får i anslutning till optikerutbildningen driva en optikercentral där studenterna kan genomföra synundersökningar samt tillpassa och tillhandahålla synhjälpmedel. Lärosätet får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för den verksamhet vid optikercentralen som bedrivs för utbildning och kompetensutveckling i anslutning till optikerutbildningen samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

Tandvårdscentral

Karolinska institutet får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för den tandvård som bedrivs för utbildning, forskning och kompetensutveckling i anslutning till tandläkarutbildningen samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Lina Lundblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer