Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
3

2021-02-04
Ku2020/02159 (delvis)
Ku2021/00350
Moderna museet
Box 16382
103 27 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Moderna museet
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 17, bet. 2020/21:KrU1, rskr. 2020/21:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Moderna museet.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Moderna museet ska redovisa 

 • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning,
 • åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och
 • förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.

Lokalkostnader

Moderna museet ska specificera museets totala lokalkostnader för 2021 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsring

Moderna museet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Moderna museet ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Medverkans- och utställningsersättning

Moderna museet ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk (MU-avtalet) särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

Kultur i hela landet

Moderna museet ska, med utgångspunkt i 11 § museilagen (2017:563), redovisa myndighetens insatser och resultat av arbetet för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

Konsekvenser av spridningen av sjukdomen covid-19

Moderna museet ska särskilt redovisa de konsekvenser spridningen av sjukdomen covid-19 har haft för resultat, genomförande av verksamhet och ekonomi.

Ökat förvärv av konst

Moderna museet ska redovisa resultatet av satsningen på att öka statens förvärv av konst, en satsning som syftar till att stötta det svenska konstlivet under coronakrisen.

3

Uppdrag

Prognoser 2021-2024

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska det framgå vilka antaganden som använts i prognosen samt eventuella osäkerhetsfaktorer och hur detta påverkat prognosen. Vid väsentliga prognosavvikelser ska myndigheten även ange vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade medel. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

 • 5 februari,
 • 29 april,
 • 30 juli och
 • 25 oktober.

Coronapandemins påverkan på verksamheten

Moderna museet ska redovisa de åtgärder som har vidtagits och som planeras att vidtas för att möta de förändrade förutsättningar som spridningen av sjukdomen covid-19 medför. Redovisningen ska beskriva hur myndigheten fortsatt planerar att bedriva sina kärnuppgifter utifrån instruktion och museilagen inom givna ekonomiska ramar. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2021 och komplettera de uppgifter som redovisas i budgetunderlaget.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m. samt uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021-2023.

Fi2018/01701

Fi2020/04960

Redovisning till Statskontoret den 15 januari 2021 och den 1 april 2021.
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m. samt uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021-2023.

A2018/00925

A2020/02583

Redovisning till Statskontoret den 15 januari 2021 och den 1 april 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Moderna museet199 011
ap.10Moderna museet (ram)199 011

Villkor för anslag 8:1

ap.10 Moderna museet

Anslagsposten får användas för Moderna museets förvaltningsutgifter.

Satsningen om 25 miljoner kronor för att öka statens förvärv av konst får användas till direkta kostnader förknippade med inköp av konstverken.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.105 9703 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar17 800
Räntekontokredit18 957
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Moderna museets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-0449 753
2021-03-2549 753
2021-06-2549 753
2021-09-2549 752
Summa199 011
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Moderna museets disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.10Moderna museet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor-1 959013 00013 0000-1 959
Undersökningar, utredningar och andra tjänster000000
Summa-1 959013 00013 0000-1 959
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar9 0339 0337 00007 00025 066
Övrigt17 94717 94715 000015 00050 894
Summa26 98026 98022 000022 00075 960
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Moderna museet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovan-
stående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

På regeringens vägnar
Amanda Lind
Matilda Berggren
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret