Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
4

2021-02-04
Ku2020/02159
Ku2021/00351
Statens musikverk
Box 16326
103 26 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens musikverk
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 17, bet. 2020/21:KrU1, rskr. 2020/21:106).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Statens musikverk.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Avseende Scenkonstmuseet ska Statens musikverk redovisa

 • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, 
 • åtgärder som ska vidtas för att nå nya besökare, och
 • förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.

Lokalkostnader

Statens musikverk ska specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2021 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd. Jämförelser ska göras med 2020 och kommenteras.

Sponsring

Statens musikverk ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Statens musikverk ska redovisa fördelningen av eventuella bidrags-
intäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Medverkans- och utställningsersättning

Statens musikverk ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk (MU-avtalet) särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

Kultur i hela landet

Statens musikverk ska redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

Avseende Scenkonstmuseet ska Statens musikverk, med utgångspunkt i 11 § museilagen (2017:563), redovisa myndighetens insatser och resultat av arbetet för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

Konsekvenser av det nya coronaviruset

Statens musikverk ska särskilt redovisa de konsekvenser spridningen av det nya coronaviruset har haft för resultat, genomförande av verksamhet och ekonomi.

Sverige i Unescos kommitté för det immateriella kulturarvet

Under perioden 2020–2024 är Sverige medlem i Unescos kommitté för konventionen om tryggande av det immateriella kulturarvet. Statens musikverk ska redovisa hur myndigheten har bistått Institutet för språk och folkminnen i dess arbete som expert i kommittén och hur Statens musikverk under året har bidragit till det fortsatta genomförandet av konventionen i Sverige.

3

Uppdrag

Coronapandemins påverkan på verksamheten

Avseende Scenkonstmuseet ska Statens musikverk redovisa de åtgärder som planeras att vidtas för att möta de förändrade förutsättningar som spridningen av sjukdomen covid-19 medför. Redovisningen ska beskriva hur myndigheten fortsatt planerar att bedriva sina kärnuppgifter utifrån instruktion och museilagen inom givna ekonomiska ramar. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) i samband med budgetunderlaget den 1 mars 2021 och komplettera de uppgifter som redovisas i budgetunderlaget.

Prognoser 2021-2024

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

 • 5 februari,
 • 29 april och
 • 25 oktober.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik m.m. 2019 och 2020, samt att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik m.m. 2021–2023.

Fi2018/01701

Fi2020/04960

Redovisning till Statskontoret den 15 januari 2021 och den 1 april 2021.
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m, samt att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik m.m. 2021-2023.

A2018/00925

A2020/02583

Redovisning till Statskontoret den 15 januari 2021 och den 1 april 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

2:3

Statens musikverk (Ramanslag)

Disponeras av Statens musikverk122 646
ap.1Statens musikverk - del till Statens musikverk (ram)122 646

Villkor för anslag 2:3

ap.1 Statens musikverk - del till Statens musikverk

Anslaget används för Statens musikverks förvaltningskostnader, projektverksamhet inom musikområdet samt kostnader som kan uppstå till följd av Stiftelsen Svenska Rikskonserters avveckling, såsom pensionskostnader som regleras retroaktivt.

Av anslagsposten ska minst 24 000 000 kronor fördelas enligt förordningen (2010:1921) om statsbidrag till musiklivet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:3 Statens musikverk
ap.13 6793 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar32 500
Räntekontokredit13 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens musikverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-258 221
2021-02-258 221
2021-03-258 221
2021-04-2521 721
2021-05-258 221
2021-06-258 221
2021-07-258 221
2021-08-258 221
2021-09-258 221
2021-10-2518 721
2021-11-258 221
2021-12-258 215
Summa122 646
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens musikverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:3 ap.1Statens musikverk - del till Statens musikverk

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Övrig försäljning enligt § 4 avgiftsförordningen001 97501 9751 975
Entréer, visningar och programverksamhet001 60001 6001 600
Övrig försäljning enligt § 3 avgiftsförordningen001500150150
Övrigt001000100100
Summa003 82503 8253 825
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor200350350020
Undersökningar, utredningar och andra tjänster000000
Summa200350350020
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens musikverk ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovan- stående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

På regeringens vägnar
Amanda Lind
Matilda Berggren
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret