Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
II 1

2021-02-11
I2021/00478
I2021/00268
Energimarknadsinspektionen
Box 155
631 03 Eskilstuna
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Energimarknadsinspektionen
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 21, bet. 2020/21:NU3, rskr. 2020/21:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Energimarknadsinspektionen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Jämställdhet

Energimarknadsinspektionen ska redogöra för hur myndigheten har arbetat och avser att arbeta på strategisk nivå för att främja jämställdhet inom myndighetens verksamhet och i energisektorn.

Uppföljning av nätkod

Energimarknadsinspektionen ska redovisa hur myndigheten har arbetat och vilka insatser som planeras för att säkerställa att kraven i kommissionens förordning (EU) 2016/631 av den 14 april 2016 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer (RfG) efterlevs.

Kostnader för tillsyn och andra uppgifter motsvarande nätövervakningsavgift

Energimarknadsinspektionen ska rapportera kostnader (motsvarande nätövervakningsavgift) för 2020 samt prognos för de nästkommande tre åren, för verksamhet som avser uppgifter enligt 5 kap. ellagen (1997:857) och tillsyn enligt 12 kap. 1 § samma lag över att nätkoncessionshavare följer sina skyldigheter. Rapporteringen ska ske senast den 1 mars 2021 till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet).

Koncessioner

Energimarknadsinspektionen ska redovisa hur myndigheten har arbetat med att förkorta och effektivisera handläggningstiderna för koncessionsärenden och resultatet för ärendebalanserna för olika kategorier av ärenden samt hur ärendebalanserna har förändrats över tid. 

3

Uppdrag

Översyn av undantagen från kravet på nätkoncession enlig ellagen

Energimarknadsinspektionen ska analysera det svenska regelverket när det gäller undantag från kravet på nätkoncession enligt 2 kap. 1 § ellagen (1997:857) och lämna fullständiga författningsförslag i fråga om de ändringar som är motiverade och en beskrivning av förslagens konsekvenser. Energimarknadsinspektionen ska vid genomförandet av uppdraget ta särskild hänsyn till artikel 38 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/944 av den 5 juni 2019 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv 2012/27/EU. Energimarknadsinspektionen ska särskilt se till att förslagen är förenliga med det direktivet, när det gäller medborgarenergigemenskaper, och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/2001 av den 11 december 2018 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor, när det gäller gemenskaper för förnybar energi, samt i övrigt med de delar av båda direktiven som är relevanta för slutna distributionssystem och icke koncessionspliktiga nät. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 januari 2023. 

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.A2018/00925Den 15 januari 2021
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktikFi2018/01701Den 15 januari 2021
Uppdrag till flera statliga myndigheter om att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheterN2014/05377Redovisas årligen t.o.m. 2021 (senast den 1 mars till Tillväxtverket)
Uppdrag att föreslå en tillförlitlighetsnorm i enlighet med förordningens artikel 25.2. (EU förordning 2019/943)I2019/03365Den 28 maj 2021. Myndigheten ska lämna en muntlig delredovisning till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) före utgången av mars månad 2021.
Uppdrag om strategiskt och operativt arbete med smarta elnät för att tillvarata och vidarutveckla resultatet av Forum för smarta elnäts arbete, för punkt 1I2020/01810I myndighetens årredovisning t.o.m. 2022
Uppdrag om strategiskt och operativt arbete med smarta elnät för att tillvarata och vidarutveckla resultatet av Forum för smarta elnäts arbete, för punkt 2I2020/01810Den 31 maj 2021
Uppdrag om översyn av regelverket för nätavgifter för mindre produktionsanläggningarI2020/02095Den 31 mars 2021
Uppdrag att vara behörig myndighet enligt EU-förordningen om en gemensam digital ingångI2020/03233T.o.m. den 31 december 2021

Uppdrag om att se över reglerna om intäkter på naturgasområdet

I2020/03360Den 13 april2021

Prognoser

Energimarknadsinspektionen ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 5 februari,

– 29 april,

– 30 juli, och

– 25 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

1:6

Energimarknadsinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Energimarknadsinspektionen152 757
ap.1Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader (ram)152 757

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

Av anslaget ska Energimarknadsinspektionen använda minst motsvarande det totala beloppet för nätövervakningsavgiften enligt förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift, för att hantera kostnader för verksamhet som avser uppgifter enligt 5 kap. ellagen (1997:857) och tillsyn enligt 12 kap. 1 § samma lag över att nätkoncessionshavare följer sina skyldigheter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:6 Energimarknadsinspektionen
ap.14 5823 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar11 000
Räntekontokredit11 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Energimarknadsinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2512 730
2021-02-2512 730
2021-03-2512 730
2021-04-2512 730
2021-05-2512 730
2021-06-2512 730
2021-07-2512 730
2021-08-2512 730
2021-09-2512 730
2021-10-2512 730
2021-11-2512 730
2021-12-2512 727
Summa152 757
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Energimarknadsinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Energimarknadsinspektionen: Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter enligt förordningen (2014:1059)007 7007 70000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter enligt förordningen (2014:1059)

Energimarknadsinspektionen får disponera de avgifter som Energimarknadsinspektionen har rätt att ta ut enligt förordningen (2014:1059) om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln på grossistenergimarknaden.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Offentligrättslig verksamhet
Förseningsavgifter enligt ellagen (1997:857) respektive fjärrvärmelagen (2008:263)27141 14020015001501 490
Avgifter enligt förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet2552-861 0003 5004 250-750164
Summa1 0541 2003 6504 250-6001 654
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Turid Tersmeden
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA, ESA, SFÖ och KO
Socialdepartementet/SAM
Miljödepartementet/KL
Näringsdepartementet/MK och BI
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen/näringsutskottet
Affärsverket svenska kraftnät
Elsäkerhetsverket
Konkurrensverket
Konsumentverket
Riksgäldskontoret
Statens energimyndighet
Statskontoret