Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2021-01-21
S2021/00576
Statens institutionsstyrelse
Box 1062
171 22 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens institutionsstyrelse
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 9, bet. 2020/21:SoU1, rskr. 2020/21:156).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Statens institutionsstyrelse.

VERKSAMHET

Statens institutionsstyrelse (SiS) huvudsakliga uppgifter framgår i förordningen (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse.

1

Mål och återrapporteringskrav

Verksamhetsutveckling

Statens institutionsstyrelse ska redovisa de åtgärder som vidtagits under året och de resultat som har uppkommit under året som härrör från verksamhetsutveckling till följd av Statskontorets myndighetsanalys (2020:7). Vidare ska myndigheten redovisa vilka större framtida utmaningar som har identifierats mot bakgrund av myndighetsanalysen, men där utvecklingsarbete ännu inte har inletts.

Kapacitetsutveckling

Statens institutionsstyrelse ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit inom verksamheten i syfte att uppnå ett effektivt utnyttjande av den befintliga platskapaciteten, samt redogöra för hur myndigheten har arbetat med att anpassa befintliga lokaler till verksamhetens långsiktiga behov.


Säkerhet och kontroll

Statens institutionsstyrelse ska kortfattat och övergripande redovisa processer och rutiner för att identifiera och rapportera it-incidenter i enlighet med 20 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Statens institutionsstyrelse ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att stärka säkerhetsskyddet för personal, ungdomar och klienter. Av redovisningen ska även framgå vilken effekt de vidtagna åtgärderna haft eller förväntas få.

Statens institutionsstyrelse ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att förhindra insmuggling av narkotiska preparat till de särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen. Av redovisningen ska även framgå vilken effekt de vidtagna åtgärderna haft eller förväntas få.

Eftervård och utslussning

Statens institutionsstyrelse ska redovisa hur och i vilken omfattning myndigheten arbetat med eftervårdsärenden inom ungdomsvården och missbruksvården. Av redovisningen ska även framgå hur samverkan med socialtjänsten samt hälso- och sjukvården vid uppföljning av klienterna sett ut efter det att vården vid Statens institutionsstyrelse avslutats samt vad som kan förbättrats och effektiviseras.

Statens institutionsstyrelse ska redovisa hur och i vilken omfattning myndigheten arbetar med att utveckla utslussningen från sluten ungdomsvård. Myndigheten ska redogöra för hur myndigheten arbetat med individuella verkställighetsplaner och andra konkreta åtgärder för att förbereda ungdomarna för tiden efter frigivning och minska risken för återfall.

Hållbart arbetsliv

Statens institutionsstyrelse ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att främja god hälsa och trygghet vid myndigheten, samt resultatet av dessa åtgärder. Av redovisningen ska även framgå vilken effekt de vidtagna åtgärderna har haft för sjukfrånvaron.

Agenda 2030

Statens institutionsstyrelse ska redovisa resultat från myndighetens verksamhet som bidrar till genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, med utgångspunkt i de riksdagsbundna mål som har bäring på myndighetens verksamhet. Myndigheten ska även redogöra för hur Agenda 2030 integreras i myndighetens verksamhet.3

Uppdrag

Uppdrag om hedersrelaterat våld och förtryck och våldsförebyggande arbete

Myndigheten ska utveckla kompetensen inom myndigheten om hedersrelaterat våld och förtryck samt det våldsförebyggande arbetet bland pojkar, unga män och ungas partnerrelationer inklusive kunskap om destruktiva maskulinitetsnormer, där förebyggande och återfallsförebyggande insatser är en central del. I uppdraget ingår att öka myndighetens kunskaper om prostitution och människohandel. Arbetet ska ske i samverkan med Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2022. Statens institutionsstyrelse får för uppdragets genomförande använda 3 000 000 kronor under 2021. Uppdraget finansieras genom medel från anslag 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslagspost 12 Jämställdhetsinsatser efter regeringsbeslut. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har använts för avsett ändamål ska betalas tillbaka till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Senast vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till regleringsbrevet för Statens institutionsstyrelse för 2021.

Utvecklingsarbete avseende viss verksamhet vid Statens Institutionsstyrelse

Statens institutionsstyrelse får använda 7 900 000 kronor under 2021 i enlighet med regeringsbeslut I:1 från den 19 september 2019 (dnr S2019/00643, S2019/03898) angående utvecklingsarbete avseende viss verksamhet vid Statens institutionsstyrelse. Inom ramen för uppdraget ska Statens institutionsstyrelse medverka i det pilotprojekt som ska bedrivas vid Statens institutionsstyrelse under perioden 2021–2024 med syftet att förbättra vården för vissa unga som vårdas vid SiS med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga och som även har stora behov av psykiatrisk vård. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) som en del av den redovisning som Socialstyrelsen årligen under perioden 2022–2024, senast den 31 maj, ska lämna till Regeringskansliet (Socialdepartementet). Kostnaderna för uppdragets genomförande ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:8 Psykiatri, anslagsposten 3 Till Kammarkollegiets disposition. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2021. Medel som inte har utnyttjats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2022. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisning ska hänvisa till det diarienummer som detta beslut har.

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedan angivna prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, osäkerhetsfaktorer och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid prognosavvikelser ska myndigheten ange orsaker samt vilka åtgärder som har vidtagits eller som planeras för att verksamheten ska bedrivas inom tillgängliga ekonomiska ramar.

Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes:

5 februari

29 april 

30  juli

25  oktober

Pågående uppdrag

Uppdrag

Regeringsbeslut

Avrapportering

Uppdrag om förstärkt säkerhetsarbete

S2020/07612

Till Socialdepartementet 2021-03-19

Uppdrag till Statens institutionsstyrelse att stärka ungdomars och andra klienters förutsättningar att delta i demokratin

Ku2020/00916/MD

Till Kulturdepartementet senast 2022-03-29

Uppdrag att analysera och utveckla ett nationellt samordnat stöd till ungdomar som varken arbetar eller studerar

Ku2019/00758/CSM (delvis) Ku2020/01216/CSM

Till Kulturdepartementet senast 2021-05-14

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925/A

Till Statskontoret

2021-01-15

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

A2020/02583

Till Statskontoret

2021-04-01

Statens institutionsstyrelse ska redovisa hur och i vilken utsträckning myndigheten använder den särskilda befogenheten om begränsningar i rätten att använda elektroniska kommunikationstjänster inom ungdomsvården.

Regleringsbrev 2020

Årsredovisning

Statens institutionsstyrelse ska vidare redovisa hur och i vilken utsträckning myndigheten använder sig av elektronisk övervakning vid vistelse utomhus av de ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård

Regleringsbrev 2020

Årsredovisning

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701/ESA

Till Statskontoret

2021-01-15

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Fi2020/04960

Till Statskontoret

2021-04-01

Uppdrag att fortsätta utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering

Regleringsbrev 2020

Till Socialdepartementet (med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet)

2021-09-01

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

4:6

Statens institutionsstyrelse (Ramanslag)

Disponeras av Statens institutionsstyrelse1 346 567
ap.1Statens institutionsstyrelse (ram)1 111 912
ap.2Statens institutionsstyrelse - sluten ungdomsvård (ram)234 655

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
4:6 Statens institutionsstyrelse
ap.133 3273 %0
ap.27 0703 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
4:6 Statens institutionsstyrelse
ap.3ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar160 000
Räntekontokredit218 309
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens institutionsstyrelses räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-25112 214
2021-02-25112 214
2021-03-25112 214
2021-04-25112 214
2021-05-25112 214
2021-06-25112 214
2021-07-25112 214
2021-08-25112 214
2021-09-25112 214
2021-10-25112 214
2021-11-25112 214
2021-12-25112 213
Summa1 346 567
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens institutionsstyrelses disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:6 ap.1Statens institutionsstyrelse
4:6 ap.2Statens institutionsstyrelse - sluten ungdomsvård

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Enligt förordningen (2007:1132) med instruktion för Statens institutionsstyrelse ska myndigheten ta ut avgifter för verksamhet som bedrivs enligt 6 kap. 3 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) och disponera avgiftsinkomsterna. Avgiftsnivån ska bestämmas av myndigheten så att den täcker 67 procent av myndighetens totala kostnader inom nämnda verksamhet under 2021.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras15 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Michael Blom
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Socialutskottet
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statskontoret