Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I6

2020-12-17
A2020/02636
A2020/02632 (delvis)
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Box 513
751 20 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 14, bet. 2020/21:AU2, rskr. 2020/21:146).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Redovisning av pågående verksamhet

IFAU ska redovisa den övergripande inriktningen för pågående och planerade projekt till regeringen (Arbetmarknadsdepartementet) senast den 7 maj respektive den 22 oktober 2021. I redovisningen den 7 maj ska IFAU även redovisa hur myndigheten arbetar med att belysa effekterna för kvinnor och män i sitt uppföljnings- och utvärderingsarbete.

Prognoser

IFAU ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

5 februari

29 april

30 juli

25 oktober

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

UppdragUppdrag givet iAvrapporteringstidpunkt
Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktikFi2018/01701/ESA, A2018/00925/A

Redovisning senast den 15 januari 2021.

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023.

Regeringsbeslut

Fi2020/04960

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021
Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

Regeringsbeslut

A2020/02583

Redovisning till Statskontoret senast den 1 april 2021
Analysera nya matchningstjänster hos ArbetsförmedlingenRegleringsbrev 2019Slutredovisning senast den 15 april 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:8

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering42 727
ap.1IFAU förvaltningskostnader (ram)36 727
ap.2Finansieringsbidrag (ram)3 000
ap.3Finansieringsbidrag, effekter av utbildning (ram)3 000

Villkor för anslag 1:8

ap.2 Finansieringsbidrag

Anslagsbeloppet får användas för att stödja externa studier av arbetsmarknadseffekter av åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken samt studier av arbetsmarknadens funktionssätt. Högst 200 000 kronor får användas för administrativa kostnader som är förknippade med fördelningen av bidraget.

ap.3 Finansieringsbidrag, effekter av utbildning

Anslagsbeloppet får användas för att stödja externa studier av arbetsmarknadseffekter av åtgärder inom utbildningsväsendet. Högst 200 000 kronor får användas för administrativa kostnader som är förknippade med fördelningen av bidraget.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:8 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
ap.11 2813 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:8 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
ap.24 5003 0001 500
2023
ap.34 5003 0001 500
2023
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar3 000
Räntekontokredit2 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärderings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-253 561
2021-02-253 561
2021-03-253 561
2021-04-253 561
2021-05-253 561
2021-06-253 561
2021-07-253 561
2021-08-253 561
2021-09-253 561
2021-10-253 561
2021-11-253 561
2021-12-253 556
Summa42 727
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärderings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1IFAU förvaltningskostnader
1:8 ap.2Finansieringsbidrag
1:8 ap.3Finansieringsbidrag, effekter av utbildning

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

IFAU får åta sig att utföra avgiftsfinansierad utvärdering på uppdrag av såväl statliga som icke statliga finansiärer. Inkomsterna disponeras av myndigheten i verksamheten.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

IFAU får åta sig att utföra bidragsfinansierad utvärdering på uppdrag av såväl statliga som icke statliga finansiärer. Inkomsterna disponeras av myndigheten i verksamheten.

På regeringens vägnar
Eva Nordmark
Magnus Hedenskog
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA/EA/SFÖ
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksgäldskontoret
Arbetsförmedlingen