Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 13

2020-12-17
A2020/02644
A2020/02632 (delvis)
Arbetsdomstolen
Box 2018
103 11 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Arbetsdomstolen
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 14, bet. 2020/21:AU2, rskr. 2020/21:146).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Arbetsdomstolen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prövning av arbetstvister

Myndigheten ska redovisa:

  • Det totala antalet mål som kommit in och antal mål som har avgjorts (uppdelat på A- och B-mål), samt om målet har avgjorts efter dom eller särskilt uppsatt beslut.
  • Det totala antalet balanserade mål, antal balanserade mål äldre än sex månader men yngre än 12 månader, samt antal balanserad mål som är 12 månader eller äldre (uppdelat på A- och B-mål).
  • Medianålder för avgjorda mål och medianålder för avgjorda mål efter dom eller särskilt uppsatt beslut (uppdelat på A- och B-mål).
  • Hur inkomna mål fördelar sig på de mer vanligt förekommande typerna av tvister.

3

Uppdrag

Utgiftsprognoser

Arbetsdomstolen ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

  • 5 februari
  • 30 juli och
  • 25 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:2

Arbetsdomstolen (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsdomstolen34 661
ap.1Förvaltningskostnader (ram)34 661

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:2 Arbetsdomstolen
ap.11 0393 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar9 200
Räntekontokredit3 400
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsdomstolens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-252 888
2021-02-252 888
2021-03-252 888
2021-04-252 888
2021-05-252 888
2021-06-252 888
2021-07-252 888
2021-08-252 888
2021-09-252 888
2021-10-252 888
2021-11-252 888
2021-12-252 893
Summa34 661
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsdomstolens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.1Förvaltningskostnader
På regeringens vägnar
Eva Nordmark
Alice Melinder
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet/DOM
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksgäldskontoret
Arbetsgivarverket
Föreningen Svenskt Näringsliv
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco)
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)