Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
I:7

2020-12-17
UD2020/18147 (delvis)
UD2020/19020
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 5, bet. 2020/21:UU1, rskr. 2020/21:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:8

Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet19 175
ap.2Utrikespolitiska Institutet (ram)19 175

Villkor för anslag 1:8

ap.2 Utrikespolitiska Institutet

Anslaget får användas för att öka förståelsen, kunskapen och intresset för internationella frågor hos allmänheten, för att bedriva policyorienterad analys och debatt kring utrikes- och säkerhetspolitiska frågor samt för att samarbeta och samordna verksamheten med relevanta tankesmedjor, forskningsinstitut, myndigheter i Sverige och i andra länder och kunna stödja Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) med analyser och expertis.

Av Utrikespolitiska institutets årsredovisning ska framgå hur medlen har använts för att uppnå detta ändamål och en jämförelse ska göras med uppnått resultat föregående räkenskapsår. Årsredovisningen för Utrikespolitiska institutet ska även redovisa kostnader för större forskningsprojekt samt projektanslag från övriga finansiärer.

Medlen utbetalas av Kammarkollegiet till Utrikespolitiska institutet med en tolftedel av anslagsbeloppet per månad.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI)
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ann Linde
Adisa Babovic
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Utrikesdepartementet FN, RS, EKO
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksgäldskontoret
Utrikespolitiska institutet