Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 6

2020-12-22
N2020/03161
N2020/03031 (delvis)
Lunds universitet
Box 117
221 00 Lund
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:23 inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 23, bet. 2020/21:MJU2, rskr. 2020/21:132).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:23

Sveriges lantbruksuniversitet (Ramanslag)

Disponeras av Lunds universitet4 969
ap.5Analysverksamhet vid Lunds universitet (ram)4 969

Villkor för anslag 1:23

ap.5 Analysverksamhet vid Lunds universitet

Medlen ska användas till arbete med kvalificerade samhällsekonomiska analyser inom livsmedels-, jordbruks- och fiskeriområdet samt landsbygdsutveckling.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet
ap.503 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Lunds universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-25414
2021-02-25414
2021-03-25414
2021-04-25414
2021-05-25414
2021-06-25414
2021-07-25414
2021-08-25414
2021-09-25414
2021-10-25414
2021-11-25414
2021-12-25415
Summa4 969
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lunds universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:23 ap.5Analysverksamhet vid Lunds universitet
På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Ylva Tilander
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Utbildningsdepartementet, UH
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Riksgäldskontoret
Sveriges lantbruksuniversitet
Universitetskanslersämbetet