Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 27

2020-12-17
N2020/03094
N2020/03061 (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:17 Kapitalinsatser i statligt ägda företag inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 24, bet. 2020/21:NU1, rskr. 2020/21:145).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:17

Kapitalinsatser i statligt ägda företag (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet1 401 000
ap.2Kapitalinsatser i statligt ägda företag (ram)1 401 000

Villkor för anslag 1:17

ap.2 Kapitalinsatser i statligt ägda företag

Medlen får användas först efter beslut av regeringen för kapitalinsatser i statligt ägda företag samt utgifter för att förvärva eller bilda aktiebolag för ny eller befintlig statlig företagsverksamhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:17 Kapitalinsatser i statligt ägda företag
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Tomi Lakkonen
Kopia till

Statsrådsberedningen, REV
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Riksgäldskontoret