Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 17

2020-12-17
N2020/03084
N2020/03061 (delvis)
N2020/00492
Patentombudsnämnden
Box 46
851 02 Sundsvall
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Patentombudsnämnden
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 24, bet. 2020/21:NU1, rskr. 2020/21:145).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Patentombudsnämnden.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar400
Räntekontokredit500
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Offentligrättslig verksamhet
Avgifter726-701 0001 250-250406
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifterna disponeras av Patentombudsnämnden. Avgifternas storlek bestäms i författning eller av Patentombudsnämnden, om detta följer av förordning.

På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Jeanette Edblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, L3
Finansdepartementet, BA och SFÖ
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Bolagsverket
Riksgäldskontoret