Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
II 3

2020-12-22
A2020/02710
A2020/02668
Barnombudsmannen
Box 22106
104 22 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Barnombudsmannen
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 9, bet. 2020/21:SoU1, rskr. 157).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Barnombudsmannen.

VERKSAMHET

Barnombudsmannens huvudsakliga uppgifter framgår av lag (1993:335) om Barnombudsman och förordning (2007:1021) med instruktion för Barnombudsmannen.  

1

Mål och återrapporteringskrav

Jämställdhetsintegrering

Barnombudsmannen ska redovisa resultat av de åtgärder som myndigheten vidtagit för att jämställdhet ska bli en integrerad del av myndighetens kärnverksamhet i syfte att verksamheten ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Agenda 2030

Barnombudsmannen ska redovisa hur myndigheten i sitt arbete med att systematiskt följa upp och utvärdera tillämpningen av barnkonventionen bidrar till att nå de globala målen för hållbar utveckling.

3

Uppdrag

Barnombudsmannen ska undersöka vilka utvecklingsbehov och insatser som behövs för att göra skolan till en mer trygg och inkluderande plats för unga transpersoner och icke-binära. I uppdraget ska särskilt beaktas vad som framkommit inom ramen för dels uppdraget att inhämta erfarenheter från barn och unga om frågor som rör könsidentitet och om intersexvariationer (A2019/01276), dels uppdraget som strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter (A2020/01470). Barnombudsmannen får för uppdragets genomförande använda 2 000 000 kronor under 2021. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 13, anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m, anslagspost 7 Insatser för att stärka hbtqi-personers rättigheter och möjligheter. Rekvisition ska ske till Kammarkollegiet senast den 1 december 2021. En redovisning av uppdraget ska ske senast den 1 mars 2022 till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet).

Prognoser

Barnombudsmannen ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 

– 5 februari,

– 29 april,

– 30 juli och

– 25 oktober.

Pågående uppdrag

Uppdrag

Uppdrag givet i

Avrapporteringstidpunkt

Uppdrag att erbjuda stöd till vissa statliga myndigheter i deras uppdrag att arbeta med den praktiska tillämpningen av barnets rättigheter i sina verksamheter.

S2016/07875, Fi/2019/03125/, regleringsbrev för Jämställdhetsmyndigheten, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.

Till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2021.

Uppdrag att samverka med länsstyrelserna i enlighet med länsstyrelsernas uppdrag att samordna och utveckla länsstyrelsernas tillämpning av barnets rättigheter samt stödja arbetet med att säkerställa tillämpningen av barnets rättigheter i kommuner och regioner.

A2019/01274 och i regleringsbrev för Barnombudsmannen 2020 samt 2021 avseende anslag 5:2 Barnets rättigheter.

Till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2022.

Uppdrag att genomföra utbildnings- och spridningsinsatser utifrån vägledningen (Ds 2019:23).

A2019/02059 och i regleringsbrev för Barnombudsmannen 2020 samt 2021 avseende anslag 5:2 Barnets rättigheter.

Till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2022.

Uppdrag att samla rättspraxis avseende FN:s konvention om barnets rättigheter från nationella och internationella domstolar.

Regleringsbrev för Barnombudsmannen 2020 samt 2021 avseende anslag 5:2 Barnets rättigheter.

Till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2022. Delredovisning den 31 mars 2021.

Uppdrag att analysera och redogöra för konsekvenser för barn och unga i Sverige med anledning av covid-19-pandemin.

Regleringsbrev för Barnombudsmannen 2020 samt 2021 avseende anslag 5:2 Barnets rättigheter.

Till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 30 juni 2021.

Uppdrag att utveckla stöd och informationsmaterial gällande hur man kan förebygga och motverka alla former av våld mot barn riktat till professioner i myndigheter, kommuner och regioner och även direkt till barn.

Regleringsbrev för Barnombudsmannen 2020 samt 2021 avseende anslag 5:2 Barnets rättigheter.

Till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 30 juni 2021.

Uppdrag att sammanställa Sveriges erfarenheter av att minska våld mot barn i en landrapport i enlighet med beslut den 26 november 2020.

A2020/02446 samt regleringsbrev för 2021 avseende anslag 5:2 Barnets rättigheter.

Till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 december 2021.

Uppdrag att vara strategisk myndighet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter.

A2020/01470 samt regleringsbrev för 2021 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

Till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 1 mars 2022. Delredovisning 1 mars 2021.

Uppdrag att inhämta erfarenheter från barn och unga om frågor som rör könsidentitet och om intersexvariationer.

A2019/01276.

Till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2021.

Uppdrag om kartläggning av kunskap om pornografins inverkan på barn m.m..

A2020/00346 samt regleringsbrev för 2021 avseende anslag 3:1 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering, anslagspost 12.

Till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 30 juni 2021.

Uppdrag att ta fram kunskap om barns och ungas utsatthet för rasism.

A2020/02203 samt regleringsbrev för 2021 avseende anslag 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m..

Till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) med kopia till Forum för levande historia och Statens medieråd senast den 1 december 2021.

Uppdrag att stärka och utveckla demokratiperspektivet på webbplatsen Mina rättigheter.

Ku2020/00467 samt regleringsbrev för 2021 avseende anslag 6:1 Allmänna val och demokrati.

Till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 3 mars 2022.

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Fi2020/04960.

Till Statskontoret senast den 1 april 2021.

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

A2020/02583.

Till Statskontoret senast den 1 april 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

5:1

Barnombudsmannen (Ramanslag)

Disponeras av Barnombudsmannen26 549
ap.1Barnombudsmannen (ram)26 549

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
5:1 Barnombudsmannen
ap.17963 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar2 800
Räntekontokredit2 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Barnombudsmannens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-252 212
2021-02-252 212
2021-03-252 212
2021-04-252 212
2021-05-252 212
2021-06-252 212
2021-07-252 212
2021-08-252 212
2021-09-252 212
2021-10-252 212
2021-11-252 212
2021-12-252 217
Summa26 549
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Barnombudsmannens disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.1Barnombudsmannen
På regeringens vägnar
Åsa Lindhagen
Johanna Aurell Viklund
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialutskottet
Brottsförebyggande rådet
Brottsoffermyndigheten
Diskrimineringsombudsmannen
Försäkringskassan
Jämställdhetsmyndigheten
Kammarkollegiet
Konsumentverket
Kulturrådet
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Statens medieråd
Riksgäldskontoret