Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:7

2020-12-10
Ju2020/00569
Ju2020/04461 (delvis)
Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Integritetsskyddsmyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 1, bet. 2020/21:KU1, rskr. 2020/21:86).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Integritetsskyddsmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Prognoser

Integritetsskyddsmyndigheten ska redovisa prognoser för 2021-2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder. Prognoserna lämnas i informationssystemetet Hermes senast den

5 februari

29 april

30 juli

25 oktober

Pågående uppdrag

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Uppdragen ska redovisas senast den 15 januari 2021 (Fi2018/01701, A2018/00925).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:3

Integritetsskyddsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Integritetsskyddsmyndigheten111 740
ap.1Integritetsskyddsmyndigheten (ram)111 740

Villkor för anslag 6:3

ap.1 Integritetsskyddsmyndigheten

Anslagsposten får användas för Integritetsskyddsmyndighetens förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
6:3 Integritetsskyddsmyndigheten
ap.13 3523 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar10 000
Räntekontokredit4 400
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Integritetsskyddsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-259 312
2021-02-259 312
2021-03-259 312
2021-04-259 312
2021-05-259 312
2021-06-259 312
2021-07-259 312
2021-08-259 312
2021-09-259 312
2021-10-259 312
2021-11-259 312
2021-12-259 308
Summa111 740
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Integritetsskyddsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:3 ap.1Integritetsskyddsmyndigheten
På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Carolina Wahlström Hofgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, konstitutionsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Statskontoret
Riksgäldskontoret