Utrikesdepartementet


Protokoll
III:4
vid regeringssammanträde
2020-12-17
UD2020/18147 (delvis)
UD2020/19005

Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:10 Information om Sverige i utlandet
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 5, bet. 2020/21:UU1, rskr. 2020/21:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:10

Information om Sverige i utlandet (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet15 475
ap.1Information om Sverige i utlandet (ram)14 975
ap.2Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU) (ram)500

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Information om Sverige i utlandet

Medlen under anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Anslagsposten får användas för utgifter för information om Sverige i utlandet samt för det allmänna Sverigefrämjandet.

ap.2 Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU)

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för insatser till stöd för Sverigeprofilering genom Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet (NSU). Beloppet betalas ut till NSU efter rekvisition.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:10 Information om Sverige i utlandet
ap.1464Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
Utdrag till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, EKO, FN, RS
Finansdepartementet BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksgäldskontoret