Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:57

2020-12-17
U2020/00338
U2020/00675
U2020/00757 m.fl.
Se bilaga 1
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 3:13 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:13

Särskilda utgifter för forskningsändamål (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet87 795
ap.13Till regeringens förfogande (ram)87 795
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län1 200
ap.9Bidrag till EISCAT (ram)1 200

Villkor för anslag 3:13

ap.9 Bidrag till EISCAT

Medlen från anslagsposten ska användas för bidrag till EISCAT Scientific Association för tull och mervärdesskatt som har betalats av organisationen. Om ett beslut eller ett avtal med EISCAT Scientific Association om utbetalningstidpunkt finns, ska medlen utbetalas tidigast då avgiften förfaller till betalning enligt beslutet eller avtalet. Om ett sådant beslut eller avtal inte finns, utbetalas medlen med högst en tolftedel före utgången av varje månad.

ap.13 Till regeringens förfogande

Medlen från anslagsposten får användas för att finansiera utgifter för vissa särskilda insatser inom forsknings- och utvecklingsområdet. Kammarkollegiet ska utbetala medel från anslagsposten enligt följande.

1. Efter rekvisition senast den 1 december 2021 utbetala 19 650 000 kronor som ett engångsbelopp till Kungl. Vetenskapsakademien. Medlen ska användas för akademins verksamhet och för verksamheten vid sekretariatet för forskningsprogrammet International Geosphere Biosphere Program (IGBP). Kungl. Vetenskapsakademien ska senast den 16 maj 2022 lämna en redogörelse för användningen av medlen till regeringen (Utbildningsdepartementet).

2. Efter rekvisition senast den 1 december 2021 utbetala 12 100 000 kronor som ett engångsbelopp till Stiftelsen Svenska institutet i Rom. Medlen ska användas för institutets verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

3. Efter rekvisition senast den 1 december 2021 utbetala 6 400 000 kronor som ett engångsbelopp till Stiftelsen Svenska institutet i Athen. Medlen ska användas för institutets verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

4. Efter rekvisition senast den 1 december 2021 utbetala 5 300 000 kronor som ett engångsbelopp till Svenska forskningsinstitutet i Istanbul. Medlen ska användas för institutets verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

5. Efter rekvisition senast den 1 december 2021 utbetala 2 000 000 kronor som ett engångsbelopp till Stiftelsen San Michele. Medlen ska användas för stiftelsens verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av stiftelsens årsredovisning.

6. Efter rekvisition senast den 1 december 2021 utbetala 7 000 000 kronor som ett engångsbelopp till Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet. Medlen ska användas för stiftelsens verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av stiftelsens årsredovisning.

7. Efter rekvisition senast den 1 december 2021 utbetala 4 000 000 kronor som ett engångsbelopp till Nämnden för svenskt-amerikanskt forskarutbyte (Fulbright-kommissionen). Medlen ska användas för nämndens verksamhet. Nämnden för svenskt-amerikanskt forskarutbyte ska senast den 16 maj 2022 lämna en redogörelse för användningen av medlen till regeringen (Utbildningsdepartementet).

8. Utbetala 19 970 000 kronor för 2021 uppdelat på tolv månader till Institutet för framtidsstudier. Medlen ska användas för institutets verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

9. Efter rekvisition senast den 1 december 2021 utbetala 5 230 000 kronor som ett engångsbelopp till Nobelmuseum. Medlen ska användas för museets verksamhet. Användningen av medlen ska framgå av museets årsredovisning.

10. Efter rekvisition senast den 1 december 2021 utbetala 1 200 000 kronor som ett engångsbelopp till den ideella föreningen Vetenskap och Allmänhet. Medlen ska användas för insatser som främjar dialog, öppenhet och förtroende mellan allmänhet och forskare. Användningen av medlen ska framgå av föreningens årsredovisning.

11. Efter rekvisition senast den 1 december 2021 utbetala 1 350 000 kronor som ett engångsbelopp till Samiska högskolan i Norge för Sveriges del av finansieringen av Nordisk Samisk Institutt.

12. Efter rekvisition senast den 1 december 2021 utbetala 1 075 000 kronor som ett engångsbelopp till Karolinska institutet för driften av sekretariatet för The International Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF).

13. Efter rekvisition senast den 1 december 2021 utbetala 250 000 kronor som ett engångsbelopp till Stiftelsen för Sveriges unga akademi. Medlen ska användas för akademins verksamhet. Akademin ska senast den 16 maj 2022 lämna en redogörelse till regeringen (Utbildningsdepartementet) för användningen av medlen.


4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål
ap.90Inget0
ap.130Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekononomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Karolinska institutet
Vetenskapsrådet
Institutet för framtidsstudier
Kungl. Vetenskapsakademien
Nobelmuseum
Nämnden för svenskt-amerikanskt forskarutbyte
Riksgäldskontoret
Samiska högskolan i Norge
Stiftelsen för Sveriges unga akademi
Stiftelsen San Michele
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet
Stiftelsen Svenska institutet i Athen
Stiftelsen Svenska institutet i Rom
Svenska forskningsinstitutet i Istanbul
Vetenskap och allmänhet

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II:57, 2020-12-17

Diarienummerförteckning

U2020/00338
U2020/00675
U2020/00757
U2020/00773
U2020/00776
U2020/00858
U2020/03583
U2020/05262
U2020/06608 (delvis)
U2020/06673