Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:52

2020-12-17
U2020/06608 (delvis)
U2020/06668
Överklagandenämnden för etikprövning
c/o Vetenskapsrådet, Box 1035
101 38 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Överklagandenämnden för etikprövning
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Överklagandenämnden för etikprövning.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Etikprövningsverksamhet 

Återrapportering avseende inkomna, avgjorda, överklagade och överlämnade ärenden ska vara uppdelade enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilagan till förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor. Vidare ska antalet ärenden inom medicinsk respektive övrig forskning specificeras.

Tillsynsverksamhet

Överklagandenämnden för etikprövning ska redovisa en analys av gjorda iakttagelser och vidtagna åtgärder avseende sin tillsynsverksamhet.

3

Uppdrag

Prognoser

Överklagandenämnden för etikprövning ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

5 februari,

29 april,

30 juli, och

25 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:10

Överklagandenämnden för etikprövning (Ramanslag)

Disponeras av Överklagandenämnden för etikprövning5 381
ap.1Överklagandenämnden för etikprövning (ram)5 381

Villkor för anslag 3:10

ap.1 Överklagandenämnden för etikprövning

Anslagsposten får användas för förvaltningsutgifter för Överklagandenämnden för etikprövning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
3:10 Överklagandenämnden för etikprövning
ap.11613 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Räntekontokredit1 070
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Överklagandenämnden för etikprövnings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-25448
2021-02-25448
2021-03-25448
2021-04-25448
2021-05-25448
2021-06-25448
2021-07-25448
2021-08-25448
2021-09-25448
2021-10-25448
2021-11-25448
2021-12-25453
Summa5 381
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Överklagandenämnden för etikprövnings disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:10 ap.1Överklagandenämnden för etikprövning
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Vetenskapsrådet