Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:53

2020-12-17
U2020/06608 (delvis)
U2020/06669
Polarforskningssekretariatet
c/o Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Polarforskningssekretariatet
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Polarforskningssekretariatet.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Prognoser

Polarforskningssekretariatet ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid
nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i
förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till
budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

5 februari,

29 april,

30 juli, och

25 oktober.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdraget

Beslut om uppdraget

Rapporteringstidpunkt

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2020

A2018/00925

Till Statskontoret den 15 januari 2021

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2020

Fi2018/01701

Till Statskontoret den 15 januari 2021

Uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2021–2023

A2020/02583

Till Statskontoret den 1 april 2021 t.o.m. 2023 och den 15 februari 2024

Uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2021–2023

Fi2020/04960

Till Statskontoret den 1 april 2021 t.o.m. 2023 och den 15 februari 2024

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:8

Polarforskningssekretariatet (Ramanslag)

Disponeras av Polarforskningssekretariatet49 663
ap.1Polarforskningssekretariatet (ram)49 663

Villkor för anslag 3:8

ap.1 Polarforskningssekretariatet

Anslagsposten får användas för Polarforskningssekretariatets förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas för att organisera och genomföra forskningsexpeditioner.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
3:8 Polarforskningssekretariatet
ap.12 483Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar20 000
Räntekontokredit3 200
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Polarforskningssekretariatets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-254 139
2021-02-254 139
2021-03-254 139
2021-04-254 139
2021-05-254 139
2021-06-254 139
2021-07-254 139
2021-08-254 139
2021-09-254 139
2021-10-254 139
2021-11-254 139
2021-12-254 134
Summa49 663
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Polarforskningssekretariatets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:8 ap.1Polarforskningssekretariatet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Tjänsteexport
Polarforskningsexpeditioner4 394-3 00010 00010 500-500894
Avgiftsbelagd verksamhet
Boende vid Abisko Naturvetenskapliga station-1 146-5001 4001 4000-1 646
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Vetenskapsrådet