Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:51

2020-12-17
U2020/06608 (delvis)
U2020/06667
Etikprövningsmyndigheten
Box 2110
750 02 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Etikprövningsmyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 16, bet. 2020/21:UbU1, rskr. 2020/21:141).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Etikprövningsmyndigheten.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering av ärenden

Etikprövningsmyndigheten ska redovisa inkomna, avgjorda, överklagade och överlämnade ärenden. Avgiftsinkomster ska vara uppdelade enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilagan till förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor. Vidare ska antalet ärenden inom medicinsk respektive övrig forskning specificeras.

3

Uppdrag

Prognoser

Etikprövningsmyndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

5 februari,

29 april,

30 juli, och

25 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:11

Etikprövningsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Etikprövningsmyndigheten43 788
ap.1Etikprövningsmyndigheten (ram)43 788

Villkor för anslag 3:11

ap.1 Etikprövningsmyndigheten

Anslagsposten får användas för Etikprövningsmyndighetens förvaltningsutgifter. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
3:11 Etikprövningsmyndigheten
ap.11 3133 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar2 000
Räntekontokredit3 500
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Etikprövningsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-253 649
2021-02-253 649
2021-03-253 649
2021-04-253 649
2021-05-253 649
2021-06-253 649
2021-07-253 649
2021-08-253 649
2021-09-253 649
2021-10-253 649
2021-11-253 649
2021-12-253 649
Summa43 788
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Etikprövningsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:11 ap.1Etikprövningsmyndigheten
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret