Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 7

2020-12-22
Fi2020/05117
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:4 inom utgiftsområde 25
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 25, bet. 2020/21:FiU3, rskr. 2020/21:151).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

1:4

Tillfälligt stöd till enskilda kommuner och regioner (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet250 000
ap.1Tillfälligt stöd till enskilda kommuner och regioner (ram)250 000

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Tillfälligt stöd till enskilda kommuner och regioner

Anslagsmedlen får användas av Kammarkollegiet först efter beslut av regeringen. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:4 Tillfälligt stöd till enskilda kommuner och regioner
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:4 Tillfälligt stöd till enskilda kommuner och regioner
ap.1750 000250 000250 000250 0002024
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen avseende infriade åtaganden i tabellen ovan är endast indikativa.

På regeringens vägnar
Lena Micko
Joanna Hägg
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA 3
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Finansutskottet
Riksgäldskontoret
Statistiska centralbyrån
Rådet för främjande av kommunala analyser
Rådet för kommunal redovisning
Sveriges Kommuner och Regioner