Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
15

2020-12-17
Fö2020/00143 (delvis)
Fö2020/00205
Fö2020/00232 m.fl.
Se bilaga 1
Försvarsunderrättelsedomstolen
Box 1097
164 25 Kista
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Försvarsunderrättelsedomstolen
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/2021:1 utg.omr. 6, bet. 2020/2021:FöU1, rskr. 2020/2021:121).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Försvarsunderrättelsedomstolen.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Prognos

Försvarsunderrättelsedomstolen ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

-5 februari,

-29 april,

-30 juli och 

-25 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:12

Försvarsunderrättelsedomstolen (Ramanslag)

Disponeras av Försvarsunderrättelsedomstolen10 770
ap.1Försvarsunderrättelsedomstolen (ram)10 770

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:12 Försvarsunderrättelsedomstolen
ap.13233 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar3 000
Räntekontokredit1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarsunderrättelsedomstolens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-25898
2021-02-25898
2021-03-25898
2021-04-25898
2021-05-25898
2021-06-25898
2021-07-25898
2021-08-25898
2021-09-25898
2021-10-25898
2021-11-25898
2021-12-25892
Summa10 770
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarsunderrättelsedomstolens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:12 ap.1Försvarsunderrättelsedomstolen

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Försvarsunderrättelsedomstolen får i myndighetens årsredovisning och i inrapporteringen i statsredovisningssystemet frångå de regler i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt de med stöd av förordningarna meddelade föreskrifter som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporterna. Den information som bedöms omfattas av sekretess ska redovisas i särskild ordning. 

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Ann-Margret Sonnegård
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Försvarsutskottet
Domstolsverket
Domarnämnden
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Statens servicecenter
Sveriges advokatsamfund
Riksgäldskontoret

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 15, 2020-12-17

Diarienummerförteckning

Fö2020/00143 (delvis)
Fö2020/00205
Fö2020/00232
Fö2020/00345
Fö2020/01243 (delvis)