Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:5

2020-12-17
Ju2020/00611
Ju2020/04577 (delvis)
Domarnämnden
Box 2330
103 18 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Domarnämnden
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 4, bet. 2020/21:JuU1, rskr. 2020/21:124).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Domarnämnden. 

VERKSAMHET

Domarnämnden ska verka för att allmänna domstolar, allmänna förvaltningsdomstolar, specialdomstolar och hyres- och arrendenämnder kan rekrytera ordinarie domare respektive hyresråd som tillhör de skickligaste och för yrket mest lämpade juristerna.

3

Uppdrag

Prognoser

Domarnämnden ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 5 februari, den 29 april, den 30 juli och den 25 oktober.

Pågående uppdrag

Säkerhetsprövning av vissa domare

Domarnämnden ska förbereda övertagandet av ansvaret för säkerhetsprövning av vissa domare från den 1 april 2021 (Ju2020/02562). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 maj 2021.

Uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Uppdragen ska redovisas till Statskontoret senast den 15 januari 2021 (Fi2018/01701, A2018/00925) samt senast den 1 april 2021 (Fi2020/04960, A2020/02583).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:17

Domarnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Domarnämnden9 648
ap.1Domarnämnden (ram)9 648

Villkor för anslag 1:17

ap.1 Domarnämnden

Anslagsposten får användas för Domarnämndens förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:17 Domarnämnden
ap.12893 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar400
Räntekontokredit790
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Domarnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-25804
2021-02-25804
2021-03-25804
2021-04-25804
2021-05-25804
2021-06-25804
2021-07-25804
2021-08-25804
2021-09-25804
2021-10-25804
2021-11-25804
2021-12-25804
Summa9 648
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Domarnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:17 ap.1Domarnämnden
På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Sofia Säterskog
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA, SFÖ
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, justitieutskottet
Riksgäldskontoret