Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
I 7

2020-12-17
I2020/03343
I2020/03296 (delvis)
I2020/00607
Luftfartsverket
601 79 Norrköping
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Luftfartsverket
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 22, bet. 2020/21:TU1, rskr. 2020/21:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Luftfartsverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Luftfartsverkets resultatredovisning ska delas in i verksamhetsområden. Av redovisningen ska det framgå i vilken utsträckning myndigheten bidragit till att uppfylla de transportpolitiska målen.

Redovisning av investeringsobjekt

I treårsplanen för perioden 2022–2024 ska Luftfartsverket, utöver vad som framgår av förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, särskilt redovisa större investeringsobjekt under treårsperioden på över 50 000 000 kronor med kostnad och tidsplan.

Rapportering av it-incidenter

Luftfartsverket ska kortfattat och övergripande redovisa processer och rutiner för att identifiera och rapportera it-incidenter i enlighet med 20 § förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Jämställdhet

Luftfartsverket ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att främja jämställdhet inom myndigheten och inom transportsektorn mot bakgrund av bl.a. rapporten Regeringsuppdrag främja jämställdhet inom myndigheten och transportsektorn med utgångspunkt i de transportpolitiska och jämställdhetspolitiska målen (I2020/01386).

3

Uppdrag

Prognoser

Luftfartsverket ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes senast den

5 februari,

29 april,

30 juli, och

25 oktober.

Pågående uppdrag

Uppdrag

Lämnat

Redovisas senast

Planeringsanvisningar för det civila försvaret.

Beredskapsansvariga myndigheter ska årligen redovisa hur planeringsarbetet fortskrider och vilka resultat som har uppnåtts.

Den 10 december 2015

Ju2015/09669

I samband med årsredovisningen.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

Den 19 april 2018

A2018/00925

Redovisning till Statskontoret 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Den 19 april 2018

Fi2018/01701

Redovisning till Statskontoret 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

Anpassning av verksamhet till trafikutvecklingen för flyget.

Den 25 juni 2020

I2020/01820

Redovisning till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 11 januari 2021.

 

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:1

Utveckling av statens transportinfrastruktur (Ramanslag)

Disponeras av Luftfartsverket31 438
ap.2Civilt försvar - till Luftfartsverket (ram)31 438

Villkor för anslag 1:1

ap.2 Civilt försvar - till Luftfartsverket

Luftfartsverket disponerar medel till utgifter för förvaltningskostnader och andra åtgärder för beredskap och civilt försvar inom transportområdet. En ram på 3 938 000 kronor får användas först efter beslut av regeringen.

1:17

Infrastruktur för flygtrafiktjänst (Ramanslag)

Disponeras av Luftfartsverket231 000
ap.1Infrastruktur för flygtrafiktjänst (ram)231 000

Villkor för anslag 1:17

ap.1 Infrastruktur för flygtrafiktjänst

Anslaget får användas för kapitalkostnader avseende investeringar samt övriga utgifter, drift och underhåll avseende statliga åtaganden för flygtrafiktjänst.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Budgetår 2020

1:20

Tillskott till Luftfartsverket (Ramanslag)

Disponeras av Luftfartsverket0
ap.1Tillskott till Luftfartsverket (ram)0

Villkor för anslag 1:20

ap.1 Tillskott till Luftfartsverket

Anslaget får användas till att täcka intäktsbortfall för Luftfartsverket med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur
ap.203 %0
1:17 Infrastruktur för flygtrafiktjänst
ap.10Allt0
1:20 (2020) Tillskott till Luftfartsverket
ap.1 (2020)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för samhällsinvesteringar
- Låneram4 550 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram för samhällsinvesteringar

Investeringsplan
Investeringsplan Luftfartsverket är bifogad som bilaga och gäller som riktlinje för myndighetens samhällsinvesteringar.

Låneram

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)

Luftfartsverket får ta upp lån i och utanför Riksgäldskontorer till ett sammanlagt belopp om 4 550 000 000 kronor.

Övriga finansiella befogenheter

1. Luftfartsverket får använda derivatinstrument för att skydda sig mot ränte- och valutaväxlingar i enlighet med av verket fastställd finanspolicy. Luftfartsverket får härvid inom en total ram på 2 000 000 000 kronor lämna likvid säkerhet vid utställandet av derivatinstrument. Vid valutasäkring ska Luftfartsverket ge Riksgäldskontoret möjlighet att lämna anbud.

2. Luftfartsverket får placera likvida medel på räntebärande konto hos Riksgäldskontoret, i affärsbank, i statsgaranterade skuldebrev, i certifikat hos motpart som är helägd av staten eller med kreditvärdighet motsvarande kategori K1 och i obligationer hos motpart som är helägd av staten eller med kreditvärdighet A (S&P) och A2 (Moody's). Vid placeringar ska Riksgäldskotoret ges möjlighet att lämna anbud.

Luftfartsverket ska i samband med den ordinarie kvartalsrapporteringen till regeringen redovisa omfattningen av placeringar.

3. Luftfartsverket får teckna borgensförbindelser för krediter upp till  400 000 000 kronor till förmån för LFV Holding AB avseende finansiella åtaganden i bolagsgruppen.

4. Luftfartsverket får teckna aktier eller ge aktieägartillskott till LFV Holding AB inom en ram på högst 650 000 000 kronor.

5. Luftfartsverket får förvärva aktier eller andelar i eller bilda företag samt sälja aktier eller andelar i eller avveckla företag inom ramen för den egna verksamheten efter godkännande från regeringen.

6. Luftfartsverket får teckna ansvarsförsäkring hos enskilt försäkringföretag.

5.2

Utbetalningsplan

Till Luftfartsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2521 870
2021-02-2521 870
2021-03-2521 870
2021-04-2521 870
2021-05-2521 870
2021-06-2521 870
2021-07-2521 870
2021-08-2521 870
2021-09-2521 870
2021-10-2521 870
2021-11-2521 870
2021-12-2521 868
Summa262 438
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Luftfartsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.2Civilt försvar - till Luftfartsverket
1:17 ap.1Infrastruktur för flygtrafiktjänst

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Regeringen ställer inte några krav på varken räntabilitet eller soliditet under perioden 2021–2024, eftersom myndighetens ledning behöver ges alla tillgängliga möjligheter att möte de negativa ekonomiska effekterna till följd av covid-19-pandemin. Regeringen avser inte att ta ut någon utdelning under den aktuella perioden.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Den skattemotsvarighet som Luftfartsverket ska inbetala för verksamhetsåret 2020 fastställs av regeringen i samband med fastställande av 2020 års resultat- och balansräkning.

2. Luftfartsverket får disponera det överskott som kvarstår efter inbetalning av skattemotsvarighet.

3. Luftfartsverket ska informera regeringen om eventuella ändringar i verkets finanspolicy.

4. Luftfartsverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Luftfartsverket ska betala totalt 19 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för två abonnemang inom detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

5. Luftfartsverket får överlåta viss lös egendom avseende koppar- och fiberförbindelser i delad kabel till Swedavia AB.

På regeringens vägnar
Tomas Eneroth
Ola Nordlander
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Justitiedepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Försvarsmakten
Riksgäldskontoret
Statens tjänstepensionsverk
Trafikanalys
Trafikverket
Transportstyrelsen
Sveriges Kommuner och Regioner