Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
II 9

2020-12-17
I2020/03359
I2020/03251 (delvis)
I2020/02679 m.fl.
Se bilaga 1
Affärsverket svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Affärsverket svenska kraftnät
3 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg. omr. 21, bet. 2020/21:NU3, rskr. 2020/21:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Affärsverket svenska kraftnät.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Affärsverket svenska kraftnät ska analysera och bedöma verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av instruktionen.

1.1 El

Affärsverket svenska kraftnät ska verka för att relevanta samhällsekonomiskt motiverade åtgärder vidtas för att säkerställa att Sverige har en god effekttillgång och att risken för effektbrist kan minskas på både kort och lång sikt.

Återrapportering

Affärsverket svenska kraftnät ska för verksamheten El redovisa uppnådda resultat uppdelat på verksamheterna Stamnät och Systemansvar. För dessa ska affärsverket redovisa och bedöma kostnader, intäkter, verksamhetsvolym, prissättningsprinciper, kvalitet och effekter av de aktiviteter och prestationer som genomförts. Resultatet ska i så stor utsträckning som möjligt redovisas i kvantitativa termer. Det ska framgå av årsredovisningen hur kostnader som är gemensamma för båda områdena fördelas.

Affärsverket svenska kraftnät ska redogöra för inflödet av kapacitetsavgifter (s.k. flaskhalsintäkter) som uppstår när elmarknaden delas upp i skilda elområden ska redovisas särskilt. Vidare ska redovisningen inkludera en sammanställning av hur kapacitetsavgifterna har intäktsförts under året.   

Affärsverket svenska kraftnät ska redogöra för resultat av verksamheten på nordisk nivå genom vidareutveckling av samarbetet mellan de nordiska respektive baltiska systemoperatörerna ska redovisas, bl.a. vad gäller identifierade behov av och genomförda harmoniseringsåtgärder. Resultat av verksamheten på europeisk nivå ska också redovisas.

Affärsverket svenska kraftnät ska särskilt redogöra för sitt arbete, enligt sin instruktion, att inom sitt verksamhetsområde se till att möjligheterna att bygga ut förnybar elproduktion och nya användningsområden för el tas tillvara i omställningen av elsystemet. I redovisningen ska behovet av ökad överföringskapacitet mellan norra och södra Sverige beskrivas inklusive en tidplan för det fortsatta arbetet samt effekterna av de åtgärder som genomförts under året.

Affärsverket Svenska kraftnät ska redovisa status med arbetet enligt artikel 14 i elmarknadsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning [EU] 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre marknaden för el), inklusive vilka alternativ myndigheten hittills tagit fram samt ange tidplan för det fortsatta arbetet fram tills att eventuella nya elprisområden fastställs.

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa hur samarbetet med regionnätsägarna är strukturerat med avseende på nätplanering och beskriva hur samarbetet kan fördjupas i relevanta delar för att bidra till en hög och jämn kvalitet i nätutvecklingsplanerna mot bakgrund av bestämmelserna i det nya elmarknadsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv [EU] 2019/944 av den 5 juni 2019 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om ändring av direktiv 2012/27/EU).

Affärsverket svenska kraftnät har i uppgift att utöva tillsyn över driftsäkerheten i kraftsystemet. Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa myndighetens tillsynsarbete, vilket bland annat inkluderar driftsäkerhetstekniska anslutningskrav. Myndigheten ska också redovisa de eventuella åtgärder som krävs för att bibehålla och vid behov stärka driftsäkerheten, inklusive en bedömning av behov av översyn av gällande anslutningskrav för det fall att det förekommer att anslutande anläggningar delas upp i flera mindre anläggningar för att undvika vissa krav. Svenska kraftnät ska också återrapportera statistik över avvikelser från kraftnätets normaldriftstillstånd och en analys över trenden över tid.

1.2 Telekom

Affärsverket svenska kraftnät ska, främst på stamnätet, driva ett kostnadseffektivt elektroniskt kommunikationsnät för tele- och datakommunikation med hög säkerhet. Affärsverket svenska kraftnät ska på affärsmässiga grunder verka för att tele- och kommunikationsnätet görs tillgängligt för aktörer som tillhandahåller elektroniska kommunikationer på konkurrensneutrala och skäliga villkor. Affärsverket svenska kraftnät ska i sin verksamhet samråda med Post- och telestyrelsen och samverka med aktörer som tillhandahåller elektroniska kommunikationer vad gäller anläggning av tele- och kommunikationsnät.

Återrapportering

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa verksamheten Telekom skilt från annan verksamhet. För verksamheten Telekom ska affärsverket redovisa uppnådda resultat i förhållande till uppställda mål. Resultatet ska redovisas i kvantitativa termer i så hög grad som möjligt. Redovisningen av telekomverksamheten ska ske i form av en uppdelning på intern och extern verksamhet. I denna särredovisning ska ingå posterna intäkter och kostnader, inklusive gemensamma kostnader och resultat.

1.3 Elberedskap

Affärsverket svenska kraftnät ska rapportera kostnader för åtgärder och verksamhet enligt elberedskapslagen (1997:288) (elberedskapsavgift) av föregående års elberedskapsverksamhet till Elsäkerhetsverket och lämna en prognos för de tre kommande åren senast den 1 februari 2021. Affärsverket svenska kraftnät ska vara delaktiga i samrådet som Elsäkerhetsverket gör med Ekonomistyrningsverket om avgiften enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191).

1.4 Jämställdhet

Affärsverket svenska kraftnät ska redogöra för hur affärsverket arbetat och avser arbeta på strategisk nivå för att främja jämställdhet inom myndighetens verksamhet och i energisektorn.

1.5 Central informationshanteringsmodell

Affärsverket svenska kraftnät ska vid samma tidpunkt som årsredovisningen, antingen som en separat redovisning eller som en del av årsredovisningen, redovisa status när det gäller implementeringen av en central informationshanteringsmodell, den så kallade elmarknadshubben. Affärsverket svenska kraftnät ska lämna besked om hur man avser hantera risker, särskilt i fråga om säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och uppgifter som annars omfattas av sekretess.

1.6 Uppföljning av investeringar

Affärsverket svenska kraftnät ska i sin verksamhetsplan redovisa en uppföljning av de investeringar i projekt som tagits upp i tidigare års investerings- och finansieringsplaner som avslutats under året. I redovisningen ska utfall jämföras med ursprunglig plan i investeringsbeslut med avseende på tid, kostnad och kvalitet.

1.7 Agenda 2030

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa resultat som bidrar till de delar under mål 7, 9 och 15 i genomförandet av Agenda 2030, inklusive biologisk mångfald i kraftledningsgator, som berör myndighetens verksamhet.

2

Organisationsstyrning

Affärsverket svenska kraftnät ska verka för en långsiktig och god personalförsörjning med kompetens som är ändamålsenlig för verksamheten.  

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen ska framgå

– i vilken omfattning affärsverkets mål för kompetensförsörjningen under 2021 har uppnåtts,

– vilka åtgärder som har vidtagits, och

– vilka mål som gäller för affärsverkets kompetensförsörjning 2022 och 2023–2024.

I redovisningen ska affärsverkets insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och god hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen ska vara uppdelad på kön och göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna ledning samt kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

3

Uppdrag

Affärsverket svenska kraftnäts pågående uppdrag och återrapporteringskrav redovisas i bilaga 2.

Krisberedskap och civilt försvar

Affärsverket svenska kraftnät ska inom sitt ansvarområde verka för att aktörer med uppgifter inom samhällets krisberedskap ansluter sig till och använder sig av det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Arbetet ska ske i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

EU-regelverk

Genomförandet av EU:s tredje inremarknadspaket för el har inneburit ny lagstiftning genom kommissionsförordningar, s.k. nätkoder och nätriktlinjer. Nätkoderna och nätriktlinjerna för el är viktiga delar av den inre elmarknaden och ska säkerställa ett harmoniserat regelverk och en effektiv och säker drift av de europeiska transmissionsnäten. Nya bestämmelser på området har också införts genom förordningar och direktiv i EU:s ren-energipaket. Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa vilka bestämmelser i EU:s ren-energipaket, nätkoderna och nätriktlinjerna som träffar affärsverket och uppfylls samt vilka som innebär att affärsverket behöver vidta någon form av åtgärd för att uppfylla. Vidare ska Affärsverket svenska kraftnät redovisa de mest betydelsefulla åtgärderna som vidtagits för att uppfylla ställda krav, och vilka åtgärder som planeras framöver, som avser drifttillstånden nätsammanbrott och återuppbyggnad. När det gäller planerade åtgärder som avser drifttillstånden skärpt drift och nöddrift ska Affärsverket svenska kraftnät rapportera relevanta eventuella uppdateringar av den redovisning av uppdrag att beskriva arbetet med stödtjänster och avhjälpande åtgärder samt att lämna förslag till ersättningsmodeller och regeländringar (I2020/02874) som ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) den 1 september 2021. Av redovisningen ska också eventuella förseningar framgå, vilket arbete som återstår och tidplanen för detta. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) i en separat rapport senast den 1 april 2022.

Effekttillräcklighet

Affärsverket svenska kraftnät ska i den särskilda rapport om kraftbalansen, enligt sin instruktion, dels i analysen om effektbalans även inkludera indikatorer om installerad effekt i synkront ansluten elproduktion och potentialen för förbrukarflexibilitet samt kapacitet i sammanlänkningar med andra länder, dels inkludera en bedömning av driftsäkerheten i Sverige den kommande sommarperioden juni–september. Indikatorerna ska tas fram för tidsperspektivet kommande vinter.

Staten som förebild i arbetet för hållbara gestaltade livsmiljöer

Affärsverket svenska kraftnät ska redogöra för hur myndigheten har verkat och avser verka förebildligt för att bidra till hållbara gestaltade livsmiljöer i enlighet med politik för gestaltad livsmiljö (prop. 2017/18:110, bet. 2017/18:CKrU1, rskr. 2017/18:316) samt hur myndigheten bidrar till det nationella målet för arkitektur-, form- och designpolitiken. Redovisningen ska även belysa hur samverkan med andra statliga byggherrar och fastighetsägare bidragit till erfarenhetsutbyte och kunskapsinhämtning avseende gestaltningsfrågor och hur detta arbete kan utvecklas. Redovisningen ska också belysa hur myndigheten agerat förebildligt för minskad klimatpåverkan. Formerna för återrapportering ska utformas i dialog med Boverket och redovisningen ska ske till Boverket senast den 30 september 2021.

Utgiftsprognoser

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 5 februari,

– 29 april,

– 30 juli, och

– 25 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

1:8

Elberedskap (Ramanslag)

Disponeras av Affärsverket svenska kraftnät262 000
ap.1Elberedskap (ram)255 000
ap.3Utökad tillsyn inom elförsörjningen enligt säkerhetsskyddslagen (ram)7 000

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Elberedskap

Anslagsposten avser ersättning som beslutas enligt elberedskapslagen (1997:288) och för att täcka kostnader för Affärsverket svenska kraftnäts myndighetsutövning enligt lagen. Anslagsposten får användas för åtgärder och forskning som förbättrar den fredstida störnings- och krisberedskapen samt för åtgärder som stärker den nationella förmågan och som kan utnyttjas för den internationella fredsfrämjande och humanitära beredskapen. Anslagsposten får även användas för dammsäkerhet inklusive åtgärder som tillkommer med anledning av propositionen Dammsäkerhet (prop. 2013/14:38, bet. 2013/14:FöU8, rskr. 2013/14:155). Högst 40 000 000 kronor får användas för att täcka förvaltningskostnader i verksamheten. Under anslagsposten har medel beräknats för arvoden åt ledamöter i elberedskapsrådet vid Affärsverket svenska kraftnät.

Affärsverket svenska kraftnät ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Affärsverket svenska kraftnät ska betala totalt 4 627 400 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

Ett beräknat avgiftsuttag avseende verksamheten inom elberedskapsområdet har fastställts till sammanlagt högst 255 000 000 kronor under 2021 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 21, bet. 2020/21:NU3, rskr. 2020/21:127).

ap.3 Utökad tillsyn inom elförsörjningen enligt säkerhetsskyddslagen

Anslaget får användas för utgifter för tillkommande tillsynsuppdrag enligt kompletteringar till säkerhetsskyddslagen (2018:585).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:8 Elberedskap
ap.17 86054 0000
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:8 Elberedskap
ap.12 000 000180 000180 0001 640 0002036
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken "infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för
respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för samhällsinvesteringar
- Låneram7 200 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram för samhällsinvesteringar

Investeringsplan för budgetåren 2021–2023
Investeringsplan Affärsverket svenska kraftnät är bifogad som bilaga 3 och gäller som riktlinje för myndighetens samhällsinvesteringar. 

Nya investeringsprojekt, vars beräknade totalvärde överstiger 400 000 000 kronor ska underställas regeringens prövning. Överskridande av budgeterade kostnader för dessa investeringar ska utan dröjsmål anmälas till regeringen. Den investeringsplan som ska lämnas till regeringen senast den 1 mars 2021 som en del av verksamhetsplanen ska inrymma alla projekt. 

Förslaget till verksamhetsplan ska även innehålla beräknat resursbehov för elberedskap inklusive behov av bemyndiganden för ekonomiska åtaganden som innebär utgifter efter 2022, beräknade avgiftsintäkter och övriga behov av finansiella befogenheter för kommande år. 

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Affärsverket svenska kraftnät ska uppnå en räntabilitet på justerat eget kapital[1], efter schablonmässigt avdrag för skatt, på 4 procent under en konjunkturcykel, exklusive realiserade resultat från avyttringar i intressebolag. 

Affärsverket svenska kraftnät ska ha en skuldsättningsgrad[2] på högst 100 procent.

Kostnadseffektiviteten i Affärsverket svenska kraftnät ska vara minst lika hög som i jämförbara företag.

[1] Med justerat eget kapital avses genomsnittet av årets in- och utgående bundna egna kapital samt 79,4 procent av det fria egna kapitalet.

[2] Med skuldsättningsgrad avses räntebärande skulder dividerat med justerat eget kapital inklusive minoritetsandelar.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

En prognos för Affärsverket svenska kraftnäts samlade avgiftsinkomster för åren 2021–2023 redovisas i budgetpropositionen för 2021 (prop. 2020/21:1 utg. omr. 21).

Utdelning

I samband med fastställande av årsbokslutet för Affärsverket svenska kraftnät beslutar regeringen om bl.a. vilket utdelningsbelopp som ska inlevereras till staten. Som riktlinjer för Affärsverket svenska kraftnät gäller i detta sammanhang regeringens beslut den 25 juni 2020 (I2020/01816). Det innebär bl.a. att affärsverkskoncernen för varje verksamhetsår från och med 2020 tills vidare ska inleverera utdelning inom spannet 40–70 procent av verksamhetsårets resultat till staten, där mittenvärdet i intervallet ska vara utgångspunkten för utdelning. Utdelningen inkluderar skattemotsvarighet om 20,6 procent. Inleverans av utdelning och skattemotsvarighet ska ske senast 30 dagar efter det att bokslutet har fastställts.

Redovisning

Delårsrapporterna ska lämnas av styrelsen eller, om styrelsen bestämmer det, av generaldirektören.

Affärsverket svenska kraftnät ska, utöver bestämmelserna i 10 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) lämna en delårsrapport för affärsverkskoncernen senast den 31 maj 2021. Rapporten ska avse de tre första månaderna av det pågående räkenskapsåret.

I Affärsverket svenska kraftnäts delårsrapporter och i årsredovisningen ska, utöver de ekonomiska mål för den avgiftsbelagda verksamheten och de nyckeltal som affärsverket självt bedömer som relevanta, följande nyckeltal återfinnas:

– avkastning på sysselsatt kapital,

– soliditet,

– nettoskuld,

– kapitalomsättningshastighet,

– rörelsemarginal,

– räntetäckningsgrad,

– självfinansieringsgrad,

– internt tillförda medel (FFO), och

– investeringar (CAPEX) [1].

Affärsverket svenska kraftnät ska i sin årsredovisning inkludera en finansiell analys av verksamheten på kort och lång sikt, baserad på relevanta nyckeltal.

[1] CAPital EXpenditures. Inkluderar investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar, dvs. exklusive förvärv och avyttringar.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Affärsverket svenska kraftnät får lämna in prognos för helår enligt bestämmelserna i 10 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag i den delårsrapport som ska lämnas in senast den 31 augusti fyra veckor efter inlämnande av delårsrapporten. Affärsverket svenska kraftnät får lämna in prognos för helår i separat bilaga till delårsrapporten.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Styrelsen för Affärsverket svenska kraftnät utser statens företrädare vid bolags- och årsstämma i de bolag och andra företag i vilka Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier och andelar.

Affärsverket svenska kraftnät får disponera ett räntebärande konto utan kredit i Riksgäldskontoret för att hantera säkerhetskrav vid inköp av el.

Förvärv och avyttring av aktier samt bildande av bolag

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att under budgetåret 2021 besluta om förvärv och bildande av bolag som ska verka inom Affärsverket svenska kraftnäts verksamhetsområde intill ett belopp om 20 miljoner kronor samt avyttra aktier intill ett belopp om 20 miljoner kronor.

Delägarlån

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att under budgetåret 2021 lämna delägarlån intill ett belopp om 550 miljoner kronor till förmån för bolag i vilka Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier. Vid utgången av 2021 får dessa uppgå till ett belopp om högst 550 miljoner kronor. Full ersättning för statens risk i samband med långivning ska erhållas.

Lån för att underlätta anslutning av produktion av förnybar el

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att bevilja lån som uppgår till högst 700 miljoner kronor till elnätsföretag i enlighet med förordningen (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta ansluttning av förnybar elproduktion.

Placering av likvida medel

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att placera likvida medel i och utanför
Riksgäldskontoret. Upplåning för placeringsändamål får inte förekomma. Affärsverket svenska kraftnäts placering av likvida medel
ska ske i enlighet med av affärsverkets styrelse fastställda riktlinjer.

På regeringens vägnar
Tomas Eneroth
Fredrik Norlund
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Elsäkerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Post- och telestyrelsen
Riksgäldskontoret
Statens energimyndighet

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II 9, 2020-12-17

Diarienummerförteckning

I2020/03359
I2020/03251 (delvis)
I2020/02679
I2020/00543