Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 3

2020-12-10
Fi2020/04810 (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:1 Bostadspolitisk utveckling inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 för budgetåret 2021 (prop. 2020/21:1 utg.omr. 18, bet. 2020/21:CU1, rskr. 2020/21:99).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:1

Bostadspolitisk utveckling (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet13 100
ap.1Bostadspol. utv. - del till KamK (ram)13 100
Disponeras av Konkurrensverket1 500
ap.3Bostadspol. utv. - del till Konkurrensverket (ram)1 500
Disponeras av Upphandlingsmyndigheten3 500
ap.4Bostadspol. utv. - del till Upphandlingsmyndigheten (ram)3 500
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet2 500
ap.2Bostadspol. utv. - del till RK:s disp (ram)2 500

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Bostadspol. utv. - del till KamK

Medlen får användas först efter beslut av regeringen.

ap.2 Bostadspol. utv. - del till RK:s disp

Medlen får användas för att finansiera utredningen Samordning för bostadsbyggande (Fi N 2017:08).

Medlen disponeras av Regeringskansliet (Finansdepartementet).

ap.3 Bostadspol. utv. - del till Konkurrensverket

Anslagsposten får användas för genomförandet av uppdraget att utreda konkurrensen i byggmaterialindustrin (Fi2020/01393).

ap.4 Bostadspol. utv. - del till Upphandlingsmyndigheten

Av anslagsposten får 2 500 000 kronor användas för genomförandet av uppdraget att främja minskad klimatpåverkan vid offentlig upphandling av bygg-, anläggnings- och fastighetsentreprenader (Fi2020/01192). 

Av anslagsposten får 1 000 000 kronor användas för genomförandet av uppdraget om utvecklat stöd för hur kvalitetsfrågor som avser arkitektur och gestaltad livsmiljö kan tas tillvara vid offentlig upphandling (Fi2020/02740). 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:1 Bostadspolitisk utveckling
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Per Bolund
Sara Benjamin
Kopia till

Statsrådsberedningen/REV
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Civilutskottet
Riksgäldskontoret