Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 18

2020-12-17
N2020/03085
N2020/03061(delvis)
N2020/00423
Patent- och registreringsverket
Box 5055
102 42 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Patent- och registreringsverket
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 24, bet. 2020/21:NU1, rskr. 2020/21:145).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Patent- och registreringsverket (PRV).

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Kunskapshöjande och informationsspridande insatser

PRV ska redovisa hur myndigheten arbetar för ökad förståelse för immateriella tillgångar och rättigheter och minskade intrång i förhållande till allmänhet, näringsliv och offentliga aktörer, inklusive redogöra för vilka aktörer PRV samarbetar med. 

PRV ska även redovisa hur de tidigare uppdragen om kunskapshöjning (N2016/02167) och informationsspridning (N2017/04031) omhändertagits i PRV:s kärnverksamhet.

3

Uppdrag

1. Konstnärers förutsättningar att verka i det digitala landskapet

PRV ska med sin sakkunskap bistå Konstnärsnämnden i dess uppdrag att kartlägga digitaliseringens konsekvenser för konstnärer och analysera deras förutsättningar att verka i det nya digitala landskapet.

2. Prognoser

PRV ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 5 februari,

– 29 april,

– 30 juli och

– 25 oktober.

Pågående uppdrag

I bilagan redovisas PRV:s pågående uppdrag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:21

Patent- och registreringsverket (Ramanslag)

Disponeras av Patent- och registreringsverket340 812
ap.1Patent- och registreringsverket (ram)340 812

Villkor för anslag 1:21

ap.1 Patent- och registreringsverket

Anslagsposten får användas för PRV:s förvaltningsutgifter. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:21 Patent- och registreringsverket
ap.110 2243 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar60 000
Räntekontokredit30 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Patent- och registreringsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-2528 401
2021-02-2528 401
2021-03-2528 401
2021-04-2528 401
2021-05-2528 401
2021-06-2528 401
2021-07-2528 401
2021-08-2528 401
2021-09-2528 401
2021-10-2528 401
2021-11-2528 401
2021-12-2528 401
Summa340 812
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Patent- och registreringsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:21 ap.1Patent- och registreringsverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Uppdragsverksamhet
Uppdrag, Information, Försäljning-1 498-1 00028 00027 0001 000-1 498
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Offentligrättslig verksamhet
Patent, Varumärke, Mönster, Periodisk skrift252914 505735322 000343 000-21 000-5 760
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna från den offentligrättsliga verksamheten betalas till inkomsttitel 2529 Avgifter vid Patent- och registreringsväsendet. Inkomsterna från uppdragsverksamheten disponeras av PRV.

Avgifternas storlek inom uppdragsverksamheten bestäms av myndigheten och övriga avgifter bestäms av regeringen i författning eller genom internationella avtal.

Beträffande avgifter i verksamheten, som grundas på beslut av internationell organisation, ska samråd med Ekonomistyrningsverket inte ske.

Avgifterna ska framgå tydligt i en särskild avgiftslista som ska finnas lätt tillgänglig.

På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Jeanette Edblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, L3
Finansdepartementet, BA, ESA och SFÖ
Kulturdepartementet, KO och MD
Arbetsmarknadsdepartementet, A och JÄM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Konstnärsnämnden
Riksgäldskontoret
Statskontoret