Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III: 10

2020-12-17
UD2020/18968 (delvis)
UD2020/19024
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Box 878
501 15 Borås
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska antaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 24, bet. 2020/21:NU1, rskr. 2020/21:144).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac).

VERKSAMHET

Huvudsakliga uppgifter för Swedac framgår av förordningen (2009:895) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.

1

Mål och återrapporteringskrav

Informationssäkerhet

Swedac ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att upprätthålla en ändamålsenlig informationssäkerhet enligt 19 och 20 §§ förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt vad åtgärderna bedöms ha lett till.

Feministisk handelspolitik

Swedac ska inom ramen för sin ackrediteringsverksamhet redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit för att bidra till regeringens arbete med jämställdhetsintegrering på standardiseringsområdet.

Export- och investeringsstrategin

Swedac ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit i syfte att bidra till genomförandet av Sveriges export- och investeringsstrategi (UD2019/19211). De strategiska målsättningarna i strategin ska vara vägledande för detta arbete.

Det brittiska utträdet ur Europeiska unionen

Swedac ska redovisa hur myndigheten inom sitt verksamhetsområde utvärderat resultatet av förhandlingarna om ett frihandelsavtal samt lämnat analysstöd och i övrigt bistått regeringen och Regeringskansliet i arbetet med att ta fram svenska positioner i fortsatt arbete med anledning av Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen. Swedac ska också redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att informera myndigheter, organisationer och näringslivet om utträdet.

2

Organisationsstyrning

Centralt samordningskontor

Swedac har fått i uppdrag (UD2020/06788) att utgöra centralt samordningskontor enligt EU:s marknadskontrollförordning.

3

Uppdrag

Samordning av marknadskontroll under covid-19-pandemin

Swedac ska utvärdera hur samordningen mellan berörda myndigheter med uppgift att utöva marknadskontroll fungerade inom Marknadskontrollrådet och hur marknadskontrollen för dessa myndigheter påverkats av den pågående covid-19-pandemin. Med utgångspunkt i detta ska behovet av åtgärder som kan förbättra samordning och marknadskontroll samt bidra till en effektiv marknadskontroll i Sverige och inom EU, även i krissituationer, analyseras. I arbetet med uppdraget ska synpunkter inhämtas från berörda myndigheter i Marknadskontrollrådet och lämpliga externa aktörer. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utrikesdepartementet) senast den 31 maj 2021.

 

Utgiftsprognoser

Swedac ska redovisa utgiftsprognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

5 februari 

29 april

25 oktober

Äldre uppdrag som fortgår 2020

Swedac har i uppdrag (A2016/00216 och Fi2016/00386) att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik. Swedac ska senast den 1 april 2021 redovisa till Statskontoret hur uppdragen genomförs och vilka resultat som har nåtts.

Swedac har i uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet (2014/05377). Uppdraget ska, enligt närmare instruktion från Tillväxtverket, redovisas senast den 1 mars 2021 till Tillväxtverket och Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:1

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll36 059
ap.1Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet (ram)36 059

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet

Anslagsposten får användas för Swedacs förvaltningsutgifter.

Av anslagsposten får 10 miljoner kronor användas för att finansiera de kostnader som uppkommit i samband med att hela myndighetens verksamhet lokaliseras till Borås och kostnader för uppbyggnad av verksamheten och kompetensförsörjning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet
ap.11 0813 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar8 000
Räntekontokredit12 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-253 005
2021-02-253 005
2021-03-253 005
2021-04-253 005
2021-05-253 005
2021-06-253 005
2021-07-253 005
2021-08-253 005
2021-09-253 005
2021-10-253 005
2021-11-253 005
2021-12-253 004
Summa36 059
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Offentligrättslig verksamhet
Legal mätteknik och Ädelmetallkontroll13 349-2 95010 70015 230-4 5305 869
Uppdragsverksamhet
Ackrediteringsverksamhet1 858-490112 400116 260-3 860-2 492
Tjänsteexport4 525090090004 525
Summa6 383-490113 300117 160-3 8602 033
Belopp angivna i tkr

Villkor

Legal mätteknik och Ädelmetallkontroll

Avgifter för legal mätteknik som tas ut med stöd av 8 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon får disponeras av Swedac.

Avgifter för ädelmetallkontroll som tas ut med stöd av 10 § lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten och 5 § förordningen (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten får disponeras av Swedac.

Ackrediteringsverksamhet

Enligt 21 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll ska ackrediterade organ samt organ som bedöms enligt 7 § nämnda lag betala avgift till Swedac för att täcka kostnaderna för ackreditering, tillsyn och bedömning. Inkomsterna från avgifterna får disponeras av Swedac.

På regeringens vägnar
Anna Hallberg
Amina Makboul
Kopia till

Statsrådsberedningen, SAM, EUK, internrevisione
Utrikesdepartementet, EKO, FH, PLAN, RS, SÄK
Finansdepartementet, BA, OFA ESA, OFA SFÖ, OFA KO
Näringsdepartementet BI, MK, RS
Infrastrukturdepartementet, Ee
Förvaltningsavdelningen RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statskontoret