Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
II 11

2020-12-17
I2020/03365
I2020/03227
I2020/00612 (delvis)
Elsäkerhetsverket
Box 4
681 21 Kristinehamn
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Elsäkerhetsverket
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 6, bet. 2020/21:FöU1, rskr. 2020/21:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Elsäkerhetsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resurseffektivitetskrav inom ekodesign och energimärkning

Elsäkerhetsverket ska, tillsammans med Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen, bistå Statens energimyndighet med att utarbeta förslag och vara pådrivande i det europeiska arbetet med utveckling av ekodesigndirektivets (Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter) och energimärkningsförordningens (Europaparlamentets och rådets förordning [EU] 2017/1369 av den 4 juli 2017 om fastställande av en ram för energimärkning och om upphävande av direktiv 2010/30/EU) produktförordningar avseende resurseffektivitet, reparerbarhet och återvinningsbarhet samt verka för att frågan om krav på produkters tekniska livslängd tas upp i samband med nya produktförordningar. Myndigheten ska i arbetet verka för att öka den samhällsekonomiska effektiviteten.

Harmonisering av EU-standarder för solenergianläggningar

Elsäkerhetsverket ska verka för att harmoniserade EU-standarder, som är tillämpliga på produkter som ingår i solenergianläggningar, utformas så att risken för problem med elektromagnetiska störningar minskar.

3

Uppdrag

Prognoser

Elsäkerhetsverket ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast 

– den 5 februari,
– den 29 april,
– den 30 juli, och
– den 25 oktober.

Pågående uppdrag

Informationsinsatser gällande försäljning av elektriska installationsprodukterUppdrag att ta fram och genomföra en handlingsplan för informationsinsatser gällande elinstallationsarbete vid försäljning av elektriska installationsprodukter beslutades den 21 december 2017 (M2017/01659, M2017/03160). Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 31 januari 2021.
Uppdrag att utveckla arbetet med jämställdhetsintegreringUppdrag att utveckla arbetet med jämställhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (I2020/02457). Myndigheten ska senast den 1 september 2021 till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa inriktning för det fortsatta arbetet för jämställdhetsintegrering för åren 2022–2025. Myndigheten ska därefter årligen redovisa arbetet med jämställdhetsintegrering i sina årsredovisningar för 2021–2025.
Praktik för personer med funktionsnedsättningUppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m. beslutades den 19 april 2018 (A2018/00925). Uppdraget ska redovisas till Statskontoret den 15 januari 2021.
Praktik för nyanländaUppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 (Fi2018/01701). Uppdraget ska redovisas till Statskontoret den 15 januari 2021.
Uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheterRedovisning av regeringsuppdrag om att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter (2014/05377) ska förutom till Tillväxtverket också redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 mars 2021.
Uppdrag att vara behörig myndighet enligt förordningen om en gemensam digital ingångUppdrag att vara behörig myndighet med specifikt ansvar utifrån sitt verksamhetsområde när det gäller den information, de förfaranden samt de hjälp- och problemlösningstjänster som omfattas av Europaparlamentet och rådets förordning (EU) 2018/1724 av den 2 oktober 2018 om inrättande av en gemensam digital ingång samt hjälp- och problemlösningstjänster och om ändring av förordningen (EU) nr 1024/2012 (förordningen om en gemensam digital ingång) fram till och med den 31 december 2021 (I2020/03233).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

4:1

Elsäkerhetsverket (Ramanslag)

Disponeras av Elsäkerhetsverket66 975
ap.1Elsäkerhetsverket (ram)66 975

Villkor för anslag 4:1

ap.1 Elsäkerhetsverket

Anslagsposten får användas för Elsäkerhetsverkets förvaltningsutgifter.

Elsäkerhetsverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Elsäkerhetsverket ska efter fakturering betala totalt 57 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som abonnemangsavgift. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
4:1 Elsäkerhetsverket
ap.12 0093 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar3 500
Räntekontokredit3 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Elsäkerhetsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-255 581
2021-02-255 581
2021-03-255 581
2021-04-255 581
2021-05-255 581
2021-06-255 581
2021-07-255 581
2021-08-255 581
2021-09-255 581
2021-10-255 581
2021-11-255 581
2021-12-255 584
Summa66 975
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Elsäkerhetsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Elsäkerhetsverket

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2019+/- 2020Int. 2021Kost. 2021+/- 2021Ack. +/- utgå. 2021
Offentligrättslig verksamhet
Ansökningsavgifter2552001 90001 9001 900
Elberedskapsavgift enligt förordning (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift m.m.255296 594-30 497239 878255 000-15 12250 975
Nätövervakningsavgift enligt förordning (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift m.m25520032 000032 00032 000
Elsäkerhetsavgift enligt förordning (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift m.m.25523 77650365 08064 9501304 409
Summa100 370-29 994338 858319 95018 90889 284
Belopp angivna i tkr

Villkor

Ansökningsavgifter

Ansökningsavgift för auktorisation som elinstallatör enligt 23 § elsäkerhetsförordningen (2017:218). Avgiften har inte krav på full kostnadstäckning.

Elberedskapsavgift enligt förordning (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift m.m.

Elsäkerhetsverket är ansvarig administrativ myndighet för hanteringen av
denna avgift.


Elsäkerhetsverket ska i sin årsredovisning och budgetunderlag redovisa
de kostnader Affärsverket svenska kraftnät (SvK) har för elberedskap
som rapporteras till Elsäkerhetsverket enligt SvK:s regleringsbrev. Avgiften har krav på full kostnadstäckning.

Nätövervakningsavgift enligt förordning (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift m.m

Elsäkerhetsverket är ansvarig administrativ myndighet för hanteringen av denna avgift. Avgiften har inte krav på full kostnadstäckning.

Elsäkerhetsavgift enligt förordning (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift m.m.

Elsäkerhetsverket är ansvarig administrativ myndighet för hanteringen av denna avgift. Avgiften har krav på full kostnadstäckning.

På regeringens vägnar
Tomas Eneroth
Åsa Persson
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA, EA, KO och SFÖ
Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM och ARM
Försvarsdepartementet/MFI
Justitiedepartementet/SSK
Näringsdepartementet/BI
Utrikesdepartementet/FH och HI
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen/ försvarsutskottet och näringsutskottet
Affärsverket svenska kraftnät
Energimarknadsinspektionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Statskontoret