Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:2

2020-12-17
UD2020/03954
UD2020/18147 (delvis)
UD2020/18600 (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Svenska institutet
Box 9
121 21 Johanneshov
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Svenska institutet
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 5, bet. 2020/21:UU1, rskr. 2020/21:101, prop. 2020/21:1 utg.omr. 7, bet. 2020/21:UU2, rskr. 2020/21:125).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Svenska institutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Svenska institutets uppgifter framgår av förordningen (2015:152) med instruktion för Svenska institutet. 

1

Mål och återrapporteringskrav

Ledarskapsprogram

För Svenska institutets ledarskapsprogram ska myndigheten redovisa vilka länder som deltagarna kommer ifrån, antalet deltagare per land samt resultat av genomförda program.

Stipendieprogram

För Svenska institutets stipendieprogram ska myndigheten redovisa vilka länder som stipendiaterna kommer ifrån, vilka universitet och högskolor som är mottagare av stipendiaterna samt resultat av genomförda program.

Större händelser och satsningar

Svenska institutet ska senast den 15 mars 2021, till regeringen (Utrikesdepartementet), redovisa en övergripande sammanställning över större planerade händelser och satsningar 2021.

Informationssäkerhet

Svenska institutet ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att upprätthålla en ändamålsenlig informationssäkerhet enligt
19–20 §§ förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt vad åtgärderna bedöms ha lett till.

Feministisk handelspolitik

Svenska institutet ska redovisa hur myndigheten under året, inom sitt verksamhetsområde, bidragit till genomförandet av regeringens feministiska handelspolitik.

3

Uppdrag

Designprogrammet

Svenska institutet ska vidareutveckla en kommunikationsplattform för att främja Sverige som designdestination och designnation. Uppdraget är en fortsättning på det uppdrag (UD2016/09160) som V.S. VisitSweden AB har haft och som förlängdes i och med den nya export- och investeringsstrategin (UD2019/19211). Arbetet ska ske i nära samverkan med deltagande branschorganisationer och främjandemyndigheter.

Uppdraget samt resultat av arbetet ska redovisas till regeringen (Utrikesdepartementet) i samband med myndighetens årsredovisning.

Redovisning av prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

- 5 februari
- 29 april
- 30 juli och
- 25 oktober

Äldre regeringsuppdrag som fortsätter under 2021

Export- och investeringsstrategin
Svenska institutet ska inom ramen för ordinarie uppgifter medverka i Team Sweden och andra insatser i export- och investeringsstrategin (UD2019/19211) där det bedöms vara lämpligt och kan ge ett mervärde. Myndigheten ska kommunicera om Sverige som handels- och investeringsnation i samarbete med Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden).

Svenska institutet ska i samarbete med relevanta aktörer fortsätta samarbetet kring praktik för unga amerikaner i svenska teknik- och startupföretag såväl som större företag (UD2019/05103).

Svenska institutet ska driva ledarskapsprogrammet She Leads vidare i gulfregionen. Under 2021 ska programmet drivas inom ramen för Expo 2020 i Dubai (UD2019/05103).

Resultatet av arbetet ska redovisas till regeringen (Utrikesdepartementet) i samband med myndighetens årsredovisning.

Expo2020 i Dubai
Svenska institutet ska vara delaktig i förberedelsearbetet inför och i genomförandet av Sveriges deltagande i det uppskjutna Expo 2020 i Dubai (dir. 2017:130, dir 2020:93). De insatser som genomförs inom detta uppdrag ska beslutas i samråd med Kommittén (UD 2017:01) för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020.

Uppdraget samt resultat av arbetet ska redovisas till regeringen (Utrikesdepartementet) i samband med myndighetens årsredovisning.

Demokratisatsningen
Svenska institutet ska bidra till genomförandet av regeringens prioriteringar för främjandet av demokrati genom insatser kopplade till demokratisatsningen under 2021, ett år som markerar hundra år sedan det första riksdagsvalet där både kvinnor och män fick rösta. Svenska institutet ska genomföra uppdraget i dialog med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Uppdraget samt resultatet av arbetet ska redovisas till regeringen (Utrikesdepartementet) i samband med myndighetens årsredovisning.

Exportpris inom de kulturella och kreativa näringarna
Svenska institutet ska ansvara för juryhantering, kommunikation och prisplakett i samband med regeringens exportpris för insatser inom de kulturella och kreativa näringarna. Priset ska uppmärksamma personer eller företag som bidragit till svensk export och en stärkt Sverigebild i utlandet. 

Uppdraget samt resultat av arbetet ska redovisas till regeringen (Utrikesdepartementet) i samband med myndighetens årsredovisning.

Praktik i staten
Uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik. Uppdragen ska redovisas till Statskontoret den 15 januari 2021 (Fi2018/01701, A2018/00925).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:9

Svenska institutet (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet130 421
ap.1Svenska institutet (ram)130 421

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Svenska institutet

Anslagsposten får användas för Svenska institutets förvaltningskostnader. Högst 360 000 kronor får även användas för projekt till Raoul Wallenbergs minne.

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet88 015
ap.2Samarbete inom Östersjöregionen (ram)88 015
ap.2.3Samarbete med Ryssland (ram)13 000
ap.2.4Östersjösamarbete (ram)75 015

Villkor för anslag 1:11

ap.2.3 Samarbete med Ryssland

Medlen ska användas i enlighet med den strategi för stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland som gäller från och med 2020. 

ap.2.4 Östersjösamarbete

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för Svenska institutets verksamhet för samarbete inom Östersjöregionen för perioden 2016–2020. Strategin fortsätter att gälla fram till dess att en ny strategi antas.

 

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Svenska institutet254 000
ap.11Utbyte och samarbete med ODA-länder (ram)220 000
ap.11.6Kapacitetsutveckling för genomförande av Agenda 2030 (ram)55 000
ap.11.7Kompetensförsörjning genom högre utbildning (ram)165 000
ap.21Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet (ram)34 000

Villkor för anslag 1:1

ap.11.6 Kapacitetsutveckling för genomförande av Agenda 2030

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stöder Agenda 2030 för hållbar utveckling.

ap.11.7 Kompetensförsörjning genom högre utbildning

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stöder Agenda 2030 för hållbar utveckling.

ap.21 Reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet

Medlen ska användas i enlighet med gällande strategi för Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet.

Generella villkor under anslag 1:1 Biståndsverksamhet

Medlen får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

Högst 30 785 000 kronor får användas för verksamhetens andel av förvaltningskostnader, i enlighet med principerna som framgår av redovisningen i myndighetens årsredovisning.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:9 Svenska institutet
ap.13 9123 %0
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.2.30Inget0
ap.2.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.11.603 %0
ap.11.703 %0
ap.2103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen
ap.2.38 0007 0008002002029
ap.2.436 00028 0007 7003002029
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2021202220232024 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.11.610 0003 6135 9544332024
ap.11.7145 000118 46526 0005352024
ap.2115 00014 000946542024
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen mellan åren av beloppen för infriade åtaganden är enbart indikativa

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar15 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Anna Hallberg
Camilla Bjelkås
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevision
Finansdepartementet, BA
Utrikesdepartementet, EC, EU, FN, IU, KOM, PLAN, RS
Utbildningsdepartementet, UH, F
Kulturdepartementet, MD, KL
Näringsdepartementet, BI
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Universitets- och högskolerådet
Universitetskanslersämbetet
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Verket för innovationssystem
V.S. VisitSweden AB
Sveriges export- och investeringsråd
Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning
Riksföreningen Sverigekontakt

Bilaga 1 till Regeringsbeslut III:2, 2020-12-17

Diarienummerförteckning

UD2020/03954
UD2020/18147 (delvis)
UD2020/18600 (delvis)
UD2020/18999