Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
14

2020-12-17
Fö2020/00143 (delvis)
Fö2020/00201
Fö2020/00202 m.fl.
Se bilaga 1
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
Box 1140
164 40 Kista
Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2021 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2020/21:1 utg.omr. 6, bet. 2020/21:FöU1, rskr. 2020/21:121).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Prognos

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten ska redovisa prognoser för 2021–2024 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

- 5 februari,

- 29 april,

- 30 juli och 

- 25 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:5

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (Ramanslag)

Disponeras av Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten11 361
ap.1Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten (ram)11 361

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2021Indrag av anslagsbelopp
1:5 Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten
ap.13403 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram för verksamhetsinvesteringar3 000
Räntekontokredit1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2021-01-25947
2021-02-25947
2021-03-25947
2021-04-25947
2021-05-25947
2021-06-25947
2021-07-25947
2021-08-25947
2021-09-25947
2021-10-25947
2021-11-25947
2021-12-25944
Summa11 361
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten får i myndighetens årsredovisning och i inrapporteringen i statsredovisningssystemet frångå de regler i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt de med stöd av förordningarna meddelade föreskrifter som medför att sekretessbelagda uppgifter kan utläsas i rapporterna. Den information som bedöms omfattas av sekretess ska redovisas i särskild ordning. 

På regeringens vägnar
Peter Hultqvist
Johan Godin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Försvarsutskottet
Statens servicecenter
Försvarsunderrättelsedomstolen
Riksgäldskontoret

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 14, 2020-12-17

Diarienummerförteckning

Fö2020/00143 (delvis)
Fö2020/00201
Fö2020/00202
Fö2020/00344
Fö2020/01243 (delvis)